Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 01409
Indientijd: 2006-05-31 14:03:09
Administratief contact: Tereza Bartošková
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Mr Juergen Jurisch, Managing Director
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : Mrs Heike Metta Trentzsch-Brail, Head of Communication & Marketing
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : J.G. JONKER
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam : Central Joint Aviation Authorities, Mr. Emmanuel Mandalenakis
 
Betwiste domeinnaam : EAFAS
 
Andere juridische procedures
Partijen hebben het Panel niet over andere procedures geïnformeerd.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Klaagster is een in 1998 opgerichte Franse vereniging op grond van de wet van 1 juli 1901 en het overheidsbesluit van 19 augustus 1901 die zich bezig houdt met professionele activiteiten op het gebied van vliegveiligheidstrainingen wereldwijd en met name in Europa. De officiële statutaire naam van Klaagster is European Academy For Aviation Safety en volgens haar statuten is de officiële afkorting van Klaagster EAFAS. Zij heeft ondermeer de domeinnaam <eafas.com> geregistreerd.


Verweerster is een alliantie van de European Civil Aviation Conference, die verschillende nationale luchtvaartautoriteiten van Europese staten vertegenwoordigt, die zijn overeengekomen om samen te werken met betrekking tot het maken en implementeren van regelgeving, procedures en standaarden op het gebied van de luchtveiligheid. Samen met een aantal andere organisaties op het gebied van luchtveiligheid heeft Verweerster de European Aviation Safety Training Organisation (EASTO) op 26 maart 2006 opgericht.

Op 7 april 2006 heeft Verweerster de domeinnaam <eafas.eu> aangevraagd.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klaagster baseert haar vorderingen op het volgende:
  

  Klaagster is een vereniging naar Frans recht met statuten die bepalen dat de officiële afkorting van haar statutaire naam EAFAS is. Klaagster voert onder die afkorting professionele activiteiten uit op het gebied van vliegveiligheidstrainingen wereldwijd en met name in Europa. Zij heeft daarvoor ondermeer de domeinnaam <eafas.com> geregistreerd.

  Het staat in de optiek van Klaagster onomstotelijk vast dat Verweerster onderhands (het Panel vermoedt dat Klaagster te kwader trouw bedoeld) te werk gaat door de Domeinnaam te registeren, met als enige doel om de activiteiten van Klaagster te verstoren en haar als concurrent op de Europese en wereldmarkt te elimineren.

  Klaagster eist in verband hiermee als volgt:
  “Waarom de ‘domain’ naam werd geregistreerd door de houder ervan, zonder rechten of legitiem belang met betrekking tot de ‘domain’ naam, zijnde het onderwerp van de klacht. (ADR rules B10.i.B) In het geval van een ADR legale actie tegen de ‘Domain Name Holder’ met betrekking tot welke ‘domain’ naam is de aanleiding tot de klacht: Waarom de ‘domain’ naam beschouwd zou moeten worden als te kwader trouw geregistreerd of gebruikt zijnde. (ADR rules B10.i.C)”
 2. Verweerder
  Verweerster voert het navolgende aan.
  

  Begin 2005 is er tussen Klaagster en Verweerster overleg gepleegd over mogelijke deelname van Klaagster in het EASTO-project. Om te voorkomen dat niet-geautoriseerde derden de namen van de partijen die aan het EASTO-project deelnemen als .eu domeinnaam zouden deponeren, en om hun rechten te beschermen, heeft Verweerster dat gedaan om de domeinnamen op een later tijdstip aan de respectieve participanten in EASTO over te dragen.

  In een brief van Verweerster aan Klaagster van 16 juni 2006 heeft Verweerster op verzoek van Klaagster gehoor gegeven aan de wens van Klaagster om de Domeinnaam aan haar over te dragen. Klaagster heeft echter niet meer op de brief gereageerd. Verweerster is verbaasd over deze procedure ondanks verschillende pogingen van Verweerster om de Domeinnaam aan Klaagster over te dragen. Het lijkt erop dat Klaagster door deze procedure slechts een onterecht voordeel wil verkrijgen in een geschil tussen Klaagster en Verweerster over een financiële claim, waarbij Klaagster hoopt dat Verweerster in deze procedure wordt afgeschilderd als een partij die niet-competitief te werk is gegaan.

  Verweerster is meer dan bereid om onmiddellijk de Domeinnaam aan Klaagster over te dragen.
 
Behandeling en bevindingen
Paragraaf B1 (b) (10) juncto B11 (d) (1) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu.domeinen (de “Voorschriften ADR”) schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop de klacht berust, meer in het bijzonder doordat Klaagster moet aantonen waarom de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend gelijk is met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; of waarom de Domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam; of waarom zou moeten worden aangenomen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze gronden moeten worden uitgelegd in het licht van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004 (de “Public Policy”) zodat Klaagster moet aantonen dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend gelijk is met de bedoelde door wetgeving beschermde aanduiding(en) en Verweerster geen rechten op of gerechtvaardigd belang heeft bij de Domeinnaam, danwel de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.


Paragraaf B1 (b) (11) van de Voorschriften ADR bepaalt dat in overeenstemming met paragraaf B11 (b) van de Voorschriften ADR welke rechtsmaatregelen worden verlangd. Dat zijn opheffing van de Domeinnaam of overdracht van de Domeinnaam aan Klaagster, indien Klaagster – kort gezegd – in de Gemeenschap is gevestigd.

Het Panel zal in het licht van het vorenstaande eerst bepalen of aan de formele eisen van artikel 21 van de Public Policy is voldaan.

Klaagster moet als eerste aantonen dat de Domeinnaam identiek is aan of op verwarringwekkende manier overeenstemt met een naam waarop zij een wettelijk recht heeft. In dit verband heeft Klaagster slechts aangevoerd dat haar officiële afkorting EAFAS luidt, dat – zo vult het Panel maar in – identiek is aan de Domeinnaam (waarbij het top level domein .eu buiten beschouwing dient te worden gelaten). Klaagster stelt niet dat deze afkorting een naam is waarvoor door nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend. Zodoende heeft Klaagster niet voldaan aan de eis van paragraaf B1 (b) (9) van de Voorschriften ADR dat bepaalt dat Klaagster exact vermeldt op welk type recht zij een beroep doet.

Voorts overweegt het Panel dat Klaagster ook heeft verzuimd om te specificeren welke rechtsmaatregelen zij verlangt, omdat hetgeen zij als eis heeft geformuleerd niet begrepen kan worden als een in paragraaf B11 (b) van de Voorschriften ADR genoemde rechtsmaatregel.

Omdat de Klacht niet aan de eisen van de Voorschriften ADR voldoet, dient het Panel op grond van paragraaf B10 (b) van de Voorschriften ADR de conclusie trekken die het geschikt acht. Omdat vanwege de gebreken in de Klacht de Domeinnaam niet ingetrokken of overgedragen kan worden wijst het Panel de Klacht af.
 
Arbitrage-beslissing
Op grond van de hiervoor genoemde redenen wijst het Panel in overeenstemming met paragraaf B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR de Klacht af.
 
Arbiters
 • Alfred Meijboom
Datum : 2006-09-16
Bijlage 1
Complainant is a French association which is active in the field of flight safety trainings worldwide, and especially in Europe. According to its by-laws, its official abbreviation is EAFAS. Respondent is an alliance of European organizations in the field of flight safety. Complainant and Respondent have been talking about Complainant participating in Respondent’s air safety initiative. Respondent registered the domain name <eafas.eu> (the “Domain Name”) on 7 April 2006. 


According to Complainant, Respondent registered the Domain Name in bad faith, but Respondent argued that had it registered the names of all participants in its flight safety initiative as an act of precaution so that third parties could not register the domain names. Respondent further alleged that it had offered to transfer the Domain Name to Complainant, but Complainant failed to respond. Respondent remains, however, willing to transfer the Domain Name to Complainant.

In its Complaint, Complainant failed to specify the law(s) which recognizes the name on which the Complaint was based pursuant to Paragraph B1 (b) (9) of the ADR Rules. Complainant further failed to properly specify the remedies sought as required by paragraph B(11) (b) of the ADR Rules. As the Complaint did not comply with the conditions of the ADR Rules, the Complaint is denied.