ADR Center för .eu till Tvistlösningsinstitutet anknutet till Tjeckiens Finanskammare och Tjeckiens Jordbrukskammare (Det Tjeckiska Tvistlösningsinstitutet)

Panelbeslut

§ B12 i .eu Tvistlösningsreglerna (ADR Regler)

Ärende nr.: 01498
Inlämningsdatum: 2006-06-15 12:42:28
Administrativ kontakt: Josef Herian
 
Klagande
Namn: Varisco S.p.A., Mr. Andrew Walker
 
Klagandens berättigade företrädare
Namn:
 
Svarande
Namn: RAYDAR AB, Johan Ek
 
Svarandens berättigade företrädare
Namn:
 
Omtvistat domännamn: VARISCO
 
Övriga rättsliga ärenden
Inga av Panelen kända.
 
Engelsk sammanfattning av beslutet: En engelsk sammanfattning av detta beslut är härmed bifogad som Bilaga 1
 
Faktisk bakgrund
Klaganden är innehavare av den Internationella varumärkesregistreringen nr 556 637 VARISCO i visst figurativt utförande, och omfattande varor i klass 7 i följande länder/områden: Italien, Tyskland, Österrike, Benelux, Tjeckiska republiken, Slovakien, Slovenien, Frankrike, Spanien, Portugal, Ungern, Estland och Grekland. Klaganden, Varisco S.p.A., innehar domännamnet <varisco.it>. 


Parterna har ett kommersiellt förhållande, där Klaganden är tillverkare och leverantör, och Svaranden är kund till Klaganden i Sverige.

Svaranden ansökte om registrering av <varisco.eu> den 8 december 2005, på basis av sin svenska nationella varumärkesregistrering Nr 205 449 ”VARISCO”.
 
Parternas åsikter
 1. Klagande
  Klaganden anför att Svaranden har registrerat såväl det svenska varumärket som det omtvistade domännamnet utan Klagandens uttryckliga tillstånd.
  

  Klaganden uppger att Svaranden muntligen till Klaganden bekräftat att <varisco.eu> registrerades för att förhindra att domännamnet registrerades för tredje man och att det var meningen att domännamnet skulle överföras till Klaganden.

  Slutligen pekar Klaganden på risken att Svaranden, om det kommersiella förhållandet mellan parterna upphör, använder <varisco.eu> för att sälja konkurrerande produkter, och menar att domännamnet bör tilldelas det företag som använder namnet inom hela Europa och inte en lokal återförsäljare.

  Klaganden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Klaganden, Varisco S.p.A.
 2. Svarande
  Svaranden har inte inkommit i tid med sitt svaromål. 
  

  Av inkommet meddelande, daterat den 23 november 2006 och avfattat på engelska, får dock bl a förstås att Svaranden medger att <varisco.eu> överförs till Klaganden.
 
Diskussion och Slutsatser
Klaganden äger det särskiljande varumärket Varisco, registrerat i en rad medlemsstater inom den Europeiska Unionen. Det omtvistade domännamnet <varisco.eu> är identiskt med Klagandens varumärke, med bortseende från själva toppdomänen .eu.


Klaganden har inte givit Svaranden någon rätt att registrera ett domännamn där varumärket VARISCO ingår. Å andra sidan har Svaranden en svensk nationell varumärkesregistrering för VARISCO, registrerad den 16 april 1987. Huruvida den för Svaranden bakomliggande och närmare 20 år gamla varumärkesrättigheten är registrerad i ond tro är inte en fråga för detta forum.

Av Svarandens försenade svar, inkluderande kopia av undertecknat Owner Transfer Agreement, framgår att Svaranden medger Klagandens yrkande om överföring av <varisco.eu>.

Under dessa omständigheter gör Panelen bedömningen att det inte föreligger något behov att utreda ärendet vidare och att Klagandens yrkande kan medges.
 
Beslut
Av ovannända skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och )c) i Reglerna, bestämmer Panelen att


domännamnet  VARISCO skall överföras till Klaganden
 
Panelmedlemmar
 • Petter Rindforth
Datum: 2006-12-20
Bilaga 1
The Complainant is the owner of the International Registration No 556 637 VARISCO for goods in Intl. Class 7. The Respondent is a reseller of Complainant’s products in Sweden and registered the disputed domain name based on it’s Swedish national trademark registration for VARISCO in class 7. 


The Panel ordered the transfer of the disputed domain name as the Respondent has declared, in his late response, that <varisco.eu> was registered in order to block registration from third party and that the Respondent has already an agreement with the Complainant to transfer the domain name to the Complainant.