Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 03863
Indientijd: 2006-12-05 11:25:24
Administratief contact: Josef Herian
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Levens Group BV, Levens Group BV
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : VCC Van Cleef Consultancy, Mr Ing. Chris Van Cleef
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Citizen Engineering Services Limited, Philip Nuttall
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : LEVENTI
 
Andere juridische procedures
Volgens opgave van de Klaagster lopen er geen andere procedures ter zake van de domeinnaam <leventi.eu>.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
De Klaagster is houdster van de volgende drie LEVENTI merken:

- Benelux woordmerk LEVENTI (reg. nr. 358931), geregistreerd sinds 5 juni 1979;
- Benelux woordmerk LEVENTI (reg. nr. 583929), geregistreerd sinds 5 februari 1996;
- Gemeenschapswoordmerk LEVENTI (reg. nr. 129817), geregistreerd sinds 10 mei 1999;
(hierna ook de “LEVENTI merken”).

De Verweerder heeft op 11 juli 2006 de domeinnaam <leventi.eu> geregistreerd (hierna ook de "Domeinnaam”). De Domeinnaam is niet in gebruik; de Domeinnaam geeft een foutmelding en leidt niet naar een website.

Op 5 december 2006 heeft de Klaagster haar Klacht in de onderhavige ADR procedure ingediend. Op 7 december 2006 heeft het ADRCentrum bij het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek (het “ADRCentrum”) de Klacht geverifieerd en de Klaagster bericht dat de Klacht een aantal gebreken vertoonde. Daarop heeft de Klaagster haar Klacht tijdig, op 11 december 2006, aangevuld en gewijzigd. Vervolgens heeft het ADRCentrum op 21 december 2006 de Verweerder op de hoogte gesteld van de Klacht en is de ADR procedure aangevangen. De Verweerder heeft binnen de gestelde termijn, noch na afloop van deze termijn Verweer ingediend. Het ADRCentrum heeft de Verweerder op 1 maart 2007 een “Kennisgeving van niet nakomen van verplichtingen door Verweerder” gestuurd. Op 7 maart 2007 heeft het ADRCentrum Alfred Meijboom als Panelist aangewezen. De Panelist heeft op 8 maart 2007 de verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid afgelegd.
 
Beweringen van partijen
  1. Klager
    De Klaagster is houdster van de LEVENTI merken. Zij is van mening dat de Verweerder door de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op de LEVENTI merkrechten van de Klaagster. Volgens de Klaagster is er sprake van misbruik van recht door de Verweerder: door de registratie van de Domeinnaam door de Verweerder kan de Klaagster de Domeinnaam niet gebruiken. Voorts meent de Klaagster dat de Verweerder te kwader trouw is, omdat de Verweerder gelet op genoemde merkinschrijvingen had kunnen weten dat hij de Domeinnaam niet zonder meer mocht claimen.
  2. Verweerder
    De Verweerder heeft geen Verweer ingediend binnen de termijn gesteld in artikel B 3 (a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu. domeinen (de “Voorschriften ADR”).
 
Behandeling en bevindingen
Allereerst stelt de Panelist vast dat de Verweerder heeft nagelaten zijn Verweer in te dienen binnen de gestelde termijn. Op grond van artikel B 10 (a) en (b) van de Voorschriften ADR mag de Panelist het niet-nakomen van een termijn als grond beschouwen voor het toekennen van de verzochte voorzieningen en rechtsmaatregelen van de andere partij of zodanige conclusies trekken die de Panelist geschikt acht. De Panelist zal derhalve aan de hand van de stellingen en bewijsstukken van Klaagster marginaal toesten of aan de hierna genoemde bepalingen is voldaan.


Artikel B11 (d) (1) juncto B1 (B) (10) van de Voorschriften ADR schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop zij berust, meer in het bijzonder moet de Klaagster aantonen dat:
(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam; dan wel
(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Panelist dient te beslissen of de Klaagster hierin is geslaagd en of de door de Klaagster gevraagde voorziening van overdracht van de Domeinnaam kan worden toegewezen.

Ad (i):
De Klaagster heeft met de in deze procedure ingebrachte stukken genoegzaam aangetoond dat zij de houdster is van de geregistreerde LEVENTI merken met gelding in de Benelux en de Europese Gemeenschap. Deze rechten zijn gebaseerd op het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom, respectievelijk de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en zijn derhalve rechten die worden vastgesteld door Benelux en Europees recht. Er is dus voldaan aan de eis van artikel B1 (b) (9) van de Voorschriften ADR dat bepaalt dat de Klaagster exact vermeldt op welk type recht zij een beroep doet.

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of op verwarringwekkende manier overeenstemt met de naam waarop de Klaagster een wettelijk recht heeft, het .eu suffix niet relevant is (ondermeer zaak 00596 <restaurants.eu> en zaak 01959 <lot.eu>). De Panelist is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan de LEVANTI merken van de Klaagster.

Ad (ii) en (iii):
Voorts moet worden beoordeeld of de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Domeinnaam is niet in gebruik; de Domeinnaam geeft een foutmelding en leidt niet naar een website. De Verweerder heeft nagelaten aan te tonen dat hij ten aanzien van de Domeinnaam gewettigde belangen kan doen gelden, evenmin heeft de Panelist kunnen constateren dat de Verweerder in artikel B11 (2) Voorschriften ADR genoemde rechten of gerechtvaardigde belangen heeft. Daarom komt de Panelist tot het oordeel dat de Verweerder geen gewettigd of gerechtvaardigd belang heeft bij registratie van de Domeinnaam.

Nu de Panelist tot het oordeel is gekomen dat de Klaagster de omstandigheden onder (i) en (ii) heeft aangetoond, zal hij de gevraagde voorziening tot overdracht van de Domeinnaam aan Klaagster toewijzen. De vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (iii) hoeft daarom niet meer te worden beantwoord.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen beveelt de Panelist in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR dat: 


(i) de domeinnaam <leventi.eu> aan Klaagster dient te worden overgedragen; en

(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klaagster en de Verweerder zal uitvoeren, tenzij de Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van de Public Policy.
 
Arbiters
  • Alfred Meijboom
Datum : 2007-03-22
Bijlage 1
The Complainant is the holder of several LEVENTI Benelux and Community trademarks, registered between 1979 and 1999.


The Respondent registered the domain name <leventi.eu> (also referred to as the “Domain Name”) on 11 May 2006. The Domain Name is not in use; when typing <leventi.eu> an error page is displayed.

The Respondent has failed to file any Response so that the Panelist shall test if the conditions of Article B11 (d) (1) and B1 (b) (10) of the  ADR Rules were reasonably met on the basis of the information provided by Complainant.

It is standard case law that the top level domain <.eu> should be disregarded when comparing the Complainant’s rights and the Domain Name. The Panelist finds that the Domain Name is identical to the LEVENTI trademarks in which the Complainant holds rights.

The Respondent has not shown that he is known by the Domain Name or has rights in the Domain Name and the Panelist has not established any of the circumstances mentioned in article B11 (2) of the ADR Rules. Therefore, the Panelist is satisfied that the Respondent has registered the Domain Name without rights or legitimate interest in respect of the Domain Name.

For all the foregoing reasons, the Panelist orders the transfer of the domain name <leventieu.eu> to the Complainant.