Κέντρο ΕΕΔ για το .eu το οποίο είναι προσαρτημένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας και στο Γεωργικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας (Δικαστήριο Διαιτησίας της Τσεχίας)

Απόφαση Επιτροπής

§ B12 των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών για το .eu (Κανόνες ΕΕΔ)

Αριθμός Υπόθεσης: 04222
Χρόνος Καταχώρησης: 2007-02-22 11:51:34
Διοικητική επαφή: Tereza Bartošková
 
Καταγγέλλων
Όνομα: ATHLITIKI ENOSIS KONSTANTINOUPOLEOS-AEK PODOSFERIKI A.E. (FOOTBALL CLUB), ATHLITIKI ENOSIS KONSTANTINOUPOLEOS-AEK PODOSFERIKI A.E. ATHLITIKI ENOSIS KONSTANTINOUPOLEOS-AEK PODOSFERIKI A.E.
 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Καταγγέλλοντα
Όνομα:
 
Καθ’ ου η Αίτηση
Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ
 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Καθ’ ου η Αίτηση
Όνομα:
 
Oνόματα Tομέα: AEKFC
 
Άλλες νομικές διαδικασίες
Το Μέλος της Επιτροπής δεν έχει λάβει γνώση οιασδήποτε εκκρεμούσης διαδικασίας ή απόφασης ή νομικής διαδικασίας που να σχετίζεται με το επίδικο όνομα χώρου.
 
Αγγλική περίληψη της απόφασης: Η αγγλική περίληψη της παρούσας απόφασης επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
 
Ιστορικό Γεγονότων
Ο Καταγγέλων είναι Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομάδα, συσταθείσα το έτος 1979 με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - Α.Ε.Κ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Έκτοτε, η επωνυμία της, τα εμβλήματα και τα διακριτικά εμφανίσεώς της απέκτησαν πανελλήνια και διεθνή φήμη. 

Ο Καταγγέλων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα σε σήματα ελληνικά και κοινοτικά, όπως αναφέρονται κατωτέρω.
Ο καθ' ου είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος.
Ο καθ' ου κατοχύρωσε το όνομα χώρου [aekfc.eu] στις 7 Απριλίου 2006.
Ο Καταγγέλων ζητάει τη μεταβίβαση του ονόματος χώρου [aekfc.eu].
 
Ισχυρισμοί των Μερών
 1. Καταγγέλλων
  1. Ο καταγγέλλων είναι η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία φέρουσα την επωνυμία "Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως - Α.Ε.Κ. Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία". 
  
  2. Ο καταγγέλλων είναι πολύ γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην αλλοδαπή και είναι αποκλειστική δικαιούχος των κάτωθι σημάτων:
  - του υπ' αριθμ. 175899 ημεδαπού σήματος "ΑΕΚ ΠΑΕ", λεκτικού και με απεικόνιση ενός δικέφαλου αετού, που μαζί με το λεκτικό μέρος ΠΑΕ βρίσκονται εντός γεωμετρικού σχήματος πλαισίου, πάνω από το οποίο αναγράφονται τα αρχικά ΑΕΚ με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση που συνίσταται στα διακριτικά χρώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας, το κίτρινο και το μαύρο, προορίζεται δε να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες όλων των κλάσεων. Το σήμα αυτό έχει γίνει αμετάκλητα δεκτό με την υπ΄αριθμ. 11535/2005 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης για να διακρίνει προιόντα και υπηρεσίες των ανωτέρω αναφερόμενων κλάσεων.
  - Του υπ' αριθμ. 175900 ημεδαπού σήματος "ΑΕΚ FC", λεκτικού και με απεικόνιση ενός δικέφαλου αετού, που μαζί με το λεκτικό μέρος FC βρίσκονται εντός γεωμετρικού σχήματος πλαισίου, πάνω από το οποίο αναγράφονται τα αρχικά ΑΕΚ με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση που συνίσταται στα διακριτικά χρώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας, το κίτρινο και το μαύρο, προορίζεται δε να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες όλων των κλάσεων. Το σήμα αυτό έχει γίνει αμετάκλητα δεκτό με την υπ΄αριθμ. 11536/2005 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης για να διακρίνει προιόντα και υπηρεσίες των ανωτέρω αναφερόμενων κλάσεων.
  - Toυ υπ' αριθμ. 181169 ημεδαπού σήματος "AEK FC", λεκτικού, με απεικόνιση και με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, το οποίο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες όλων των κλάσεων. Το σήμα αυτό έχει γίνει αμετάκλητα δεκτό με την υπ' αριθμ. 3966/2006 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης για να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των ανωτέρω αναφερόμενων κλάσεων.
  - Του υπ' αριθμ. 004556461 κοινοτικού σήματος "AEK FC - AEK FOOTBALL CLUB" με απεικόνιση δικέφαλου αετού, ο οποίος μαζί με το λεκτικό τμήμα FC, βρίσκεται εντός γεωμετρικού σχήματος πλαισίου πάνω από το οποίο αναγράφονται τα αρχικά ΑΕΚ. Κάτω από την απεικόνιση αυτή αναγράφεται το λεκτικό μέρος AEK FOOTBALL CLUB. Προορίζεται δε να διακρίνει προϊόντα των κλάσεων 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 41.
  Ο καταγγέλων προσκομίζει και επισυνάπτει όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά κατοχύρωσης των σημάτων του, ώστε να αποδείξει το δικαίωμα του επ' αυτών.
  3.  Ο καταγγέλων επικαλείται το δικαίωμά του επί της επωνυμίας, το οποίο είναι χρονικά πρωθύστερο από την ημερομηνία κατοχύρωσης του επίδικου ονόματος χώρου "aekfc.eu" και προσκομίζει προς απόδειξη αυτών απόσπασμα του καταστατικού του ιδρύσεως, ήτοι το άρθρο 1 του καταστατικού του.
  Τέλος, ο καταγγέλων ισχυρίζεται ότι ο καθ' ου ενήργησε κακόπιστα, διότι αφενός γνώριζε την επωνυμία του καταγγέλλοντος και τη φήμη των διακριτικών του γνωρισμάτων και τα δικαιώματά του επί των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών και αφετέρου εφόσον ο καταγγέλων ήρθε σε επικοινωνία μαζί του για να επιλύσει φιλικά τη διαφορά, εκείνος προέβη σε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας στο μητρώο και σε απόκρυψη του ονοματεπωνύμου του στις 4 Μαίου 2006. Οι δηλώσεις του περί επικοινωνίας ήταν ελλειπείς και ψευδείς, ώστε να επέλθει σύγχυση σε οποιονδήποτε ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, η δε χρήση του ονόματος χώρου "aekfc.eu" έγινε με κακή πίστη διότι προσέλκυε αθέμιτα τους χρήστες του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του με ταυτόχρονη αποτροπή του καταγγέλοντος από την παρουσία του στο συγκεκριμένο διαδικτυακό πεδίο .eu.
 2. Καθ’ ου η Αίτηση
  Ο καθ' ου η αίτηση δεν κατέθεσε εμπροθέσμως απάντηση και ειδοποιήθηκε για την παράλειψη συμμόρφωσης στις 11 Μαϊου 2007.
 
Συζήτηση και Πορίσματα
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής "ένα καταχωρημένο όνομα τομέα ανακαλείται όταν α) το εν λόγω όνομα καταχωρίσθηκε από τον κάτοχό του ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα ή β) καταχωρίσθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με κακή πίστη. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ:
Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι όντως υφίστανται τα νόμιμα δικαιώματα επί των υπ' αριθμ. 175899, 175900, 181169 ελληνικών σημάτων και επί του υπ' αριθμ. 004556461 κοινοτικού σήματος του Καταγγέλοντος.
Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει, επίσης, ότι όντως υφίσταται το νόμιμο δικαίωμα επί της επωνυμίας "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - Α.Ε.Κ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" του Καταγγέλοντος.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ:
Ο Καταγγέλων είναι Ελληνική Ανώνυμη Ποδοσφαιρική Εταιρεία, έχουσα δραστηριότητα από το 1979, η οποία απέκτησε μέχρι σήμερα μεγάλη φήμη και αναγνωρισιμότητα τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στην αλλοδαπή.
Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει, ότι η φήμη αυτή είναι αναμφισβήτητη και ο Καθ' ου ενήργησε δολίως έχοντας υπόψη του τα δικαιώματα επί των σημάτων, της φήμης και της επωνυμίας του Καταγγέλοντος όταν προέβη στην κατοχύρωση του επίδικου ονόματος χώρου.
Το γεγονός της κακόπιστης συμπεριφοράς του Καθ' ου αποδεικνύεται εξ' ίσου και από το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν ήξερε τα δικαιώματα του Καταγγέλοντος, τη στιγμή που τα έμαθε, όταν ο Καταγγέλων προσπάθησε να προβεί σε φιλικό διακανονισμό μαζί του, αυτός άλλαξε τα στοιχεία επικοινωνίας του και ακόμη περαιτέρω προέβη σε απόκρυψη αυτών.
Για τους ανωτέρω λόγους, το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι ο Καθ' ου δεν έχει δικαίωμα ή έννομο συμφέρον στο επίδικο όνομα χώρου και περαιτέρω είναι πεπεισμένο ότι ο Καθ' ου κατοχύρωσε το επίδικο όνομα χώρου με κακή πίστη.
Δε χρειάζεται περαιτέρω εξέταση του γεγονότος αν ο Καθ' ου χρησιμοποίησε το όνομα χώρου με κακή πίστη.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ:
Ο Καταγγέλων είναι εταιρεία ιδρυθείσα υπό τους ελληνικούς νόμους και έχουσα έδρα της εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για το λόγο αυτό, ικανοποιούνται οι γενικότερες απαιτήσεις και τα κριτήρια για την αιτηθείσα μεταβίβαση του επίδικου ονόματος χώρου στον Καταγγέλοντα. (Τμήμα Β, Νο 1 (β) 12 των Κανόνων ΕΕΔ).
Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι ο Καταγγέλων ικανοποιεί τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για την καταχώρηση, όπως παρατίθενται στην Παρ. 4 (2) (β) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 733/2002.
 
Απόφαση
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή διατάζει, σύμφωνα με τις Παραγράφους B12 (β) και (γ) των Κανόνων, 


τη μεταβίβαση του ονόματος τομέα  AEKFC στο όνομα του Καταγγέλλοντα
 
Μέλη της Επιτροπής
 • Charikleia Mamali
Ημερομηνία: 2007-06-06
Παράρτημα 1
The Complainant, "ATHLITIKI ENOSIS KONSTANTINOUPOLEOS-AEK PODOSFERIKI A.E. (FOOTBALL CLUB)", seeks the transfer of the domain name [aekfc.eu] registered by the Respondent. The Respondent did not file any observation in response to the Complaint and was found in default.


The Panel finds that the Complainant has all the rights and legitimate interests on the disputed domain name and that the Respondent was necessarily aware of the Complainant's rights in this name when he registered the disputed domain name [aekfc.eu]. It was further noted that the Respondent supplied false information about his communication data in his domain name registration when the Complainant tried to reach an amicable dispute resolution with him.

The Panel is therefore of the opinion that the Respondent has no right or legitimate interest in the disputed domain name and registered the same in bad faith.

The domain name is transferred to the Complainant.