Κέντρο ΕΕΔ για το .eu το οποίο είναι προσαρτημένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας και στο Γεωργικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας (Δικαστήριο Διαιτησίας της Τσεχίας)

Απόφαση Επιτροπής

§ B12 των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών για το .eu (Κανόνες ΕΕΔ)

Αριθμός Υπόθεσης: 04379
Χρόνος Καταχώρησης: 2007-03-21 11:24:07
Διοικητική επαφή: Josef Herian
 
Καταγγέλλων
Όνομα: PANATHINAIKOS FC
 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Καταγγέλλοντα
Όνομα: KARAGEORGIOU & ASSOCIATES LAW FIRM
 
Καθ’ ου η Αίτηση
Όνομα: Γ. ΔΙΠΛΑΡΟΣ - Ε. ΜΕΡΤΙΝΟΣ Ο.Ε.
 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Καθ’ ου η Αίτηση
Όνομα:
 
Oνόματα Tομέα: PAO
 
Άλλες νομικές διαδικασίες
Το Μέλος της Επιτροπής δεν έχει λάβει γνώση οιασδήποτε εκκρεμούσης διαδικασίας ή απόφασης ή νομικής διαδικασίας που να σχετίζεται με το επίδικο όνομα χώρου.
 
Αγγλική περίληψη της απόφασης: Η αγγλική περίληψη της παρούσας απόφασης επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
 
Ιστορικό Γεγονότων
Η Καταγγέλλουσα εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και συστάθηκε νόμιμα το 1979. Είναι εγγεγραμμένη ως η Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία («Π.Α.Ε.») με την επωνυμία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία». Το Καταστατικό της Καταγγέλλουσας εταιρείας έχει αριθμό μητρώου 99126/06/Β/86/80. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού της Καταγγέλλουσας (η σχετική τροποποίηση καταχωρήθηκε στις 19 Μαρτίου 2001 στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Ελληνικής Δημοκρατίας με αριθμό Κ2-2359) η Καταγγέλλουσα Εταιρεία νόμιμα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού Νόμου Ν. 75/1975, όπως τροποποιήθηκε. Δικαιούται δε να χρησιμοποιεί τον τίτλο αυτό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2079. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 2 του εγκεκριμένου καταστατικού της Καταγγέλλουσας εταιρείας, «…Για τις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία», ήτοι “Panathinaikos Athletic Club – Football Société Anonyme” και τον διακριτικό τίτλο “PΑΟ PAE”. Αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Καταγγέλλουσας εταιρείας, η εταιρεία οφείλει να αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της την επωνυμία του ιδρυτικού της Αθλητικού Σωματείου το οποίο συστάθηκε το 1908 υπό την επωνυμία «Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών» («Π.Ο.Α.») και το οποίο υφίσταται με την επωνυμία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος» από το 1924.


Η Καταγγέλλουσα εταιρεία καταχώρησε στις 6 Φεβρουαρίου 1999 το όνομα τομέα www.pao.gr στο ελληνικό εθνικό επίπεδο .gr ανανεώνοντας την προστασία του έως την 5η Φεβρουαρίου 2009. Όταν προσπάθησε να καταχωρήσει το συγκεκριμένο όνομα pao στο ευρωπαϊκό επίπεδο .eu διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο όνομα www.pao.eu δεν ήταν διαθέσιμο διότι είχε ήδη καταχωρηθεί στις 7 Απριλίου 2006 από τον Καθ’ ου η Αίτηση.

Ο Καθ' ου η Αίτηση είναι ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Γ. ΔΙΠΛΑΡΟΣ – Ε. ΜΕΡΤΙΝΟΣ Ο.Ε.". Έχει Καταστατικό με αρ. πρωτ. 3674/2003, εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής στην οδό Τζαβέλα αρ. 60 και φέρει το διακριτικό τίτλο «Digital Rain». Σκοπός του Καθ’ ου η Αίτηση σύμφωνα με το εν λόγω Καταστατικό το οποίο ο Καθ’ ου έχει επισυνάψει ως Παπάρτημα στην Απάντηση του, είναι μεταξύ άλλων η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων (software), η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η φιλοξενία και κατασκευή ιστοσελίδων.

Η Καταγγέλλουσα εταιρεία αιτείται ανάκληση του ονόματος www.pao.eu και τη μεταβίβασή του σε αυτήν.
 
Ισχυρισμοί των Μερών
 1. Καταγγέλλων
  Η Καταγγέλλουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι, με την εμπορική της επωνυμία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία» και με το διακριτικό της τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.», έχει συνδεθεί άρρηκτα στη συνείδηση των φιλάθλων της, των εμπορικά συναλλασσόμενων με αυτήν, αλλά και με κάθε μέσο, κοινό άνθρωπο, φίλαθλο ή μη, εντός της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό και ιδίως στην Ευρώπη, λόγω της συμμετοχής και των διακρίσεων της σε διοργανώσεις εθνικού επιπέδου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, φιλικοί αγώνες), αλλά και σε αγώνες Champions League και Κυπέλλου UEFA εδώ και δεκαετίες.
  

  Ισχυρίζεται επίσης ότι έχει «προηγούμενο δικαίωμα» το οποίο έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα μέσω της επωνυμίας της και του διακριτικού της τίτλου ο οποίος περιλαμβάνει τη λέξη «Π.Α.Ο.», η οποία αποτελεί συντομογραφία της επωνυμίας της «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος» ο οποίος είναι “Panathinaikos Athletic Club” ή “P.A.O” στα λατινικά.

  Για το σκοπό απόδειξης του «προηγούμενου δικαιώματος» της δυνάμει του Άρθρου 21 παρ. 1 (α), και του άρθρου 10 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 874/2004 (εφεξής «Κανονισμός»), η Καταγγέλλουσα προσκομίζει και επισυνάπτει το εγγεγραμμένο και δεόντως σφραγισμένο από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές Καταστατικό της το οποίο δείχνει το δικαίωμα της για την εν λόγω επωνυμία. Επίσης προσκομίζει τη δημοσίευση της εγκεκριμένης τροποποίησης του Καταστατικού της.

  Επιπλέον προσκομίζει βεβαίωση της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όσον αφορά την καταχώρηση του ονόματος τομέα 'pao' στο εθνικό επίπεδο .gr όπως και βεβαίωση ανανέωσης της εν λόγω προστασίας, προβάλλοντας ότι με τον τρόπο αυτό η Καταγγέλλουσα έχει κατοχυρώσει στο ελληνικό εθνικό επίπεδο το όνομα τομέα www.pao.gr το οποίο είναι ταυτόσημο με το όνομα www.pao.eu και ότι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενείται υπό το όνομά αυτό χρησιμοποιείται από την Καταγγέλλουσα για την προβολή των δραστηριοτήτων της ποδοσφαιρικής της ομάδας στο διαδίκτυο.

  Περαιτέρω, η Καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η καταχώρηση του ονόματος χώρου www.pao.eu από τον Καθ’ ου αποτελεί πράξη η οποία δύναται να προκαλέσει σύγχυση καθότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου υπό το όνομα τομέα www.pao.eu από τον Καθ’ ου δημιουργεί την εντύπωση στους επισκέπτες του ότι το περιεχόμενο του απηχεί τις επίσημες απόψεις του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και ότι τα προϊόντα, που ενδεχομένως διατίθενται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου, αποτελούν τα επίσημα προϊόντα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και των χορηγών του.

  Κατόπιν η Καταγγέλλουσα  ισχυρίζεται ότι ο Καθ’ ου καταχώρησε και χρησιμοποιεί το εν λόγω όνομα τομέα με κακή πίστη δυνάμει του άρθρου Β11 (f) των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών .eu (‘Κανόνες ΕΕΔ’) καθώς ο Καθ’ ου γνώριζε ότι η καταχώριση του υπό κρίση ονόματος παραβιάζει τα προηγούμενα δικαιώματα της Καταγγέλλουσας δεδομένου ότι το όνομα pao έχει συνδεθεί και παραπέμπει στην ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού από το 1924. Τέλος ισχυρίζεται ότι ο Καθ’ ου γνώριζε ότι με τον τρόπο αυτό παρακωλύει τη χρήση του ονόματος από την Καταγγέλλουσα η οποία είναι η νόμιμη δικαιούχος με απώτερο σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, από ενδεχόμενη μεταγενέστερη “διαπραγμάτευση” της μεταβίβασης και πώλησής του σε αυτήν.
 2. Καθ’ ου η Αίτηση
  Ο Καθ’ ου η Αίτηση αρνείται την Καταγγελία της Καταγγέλλουσας ως αβάσιμη και αναληθή και ζητά την απόρριψη της. Ισχυρίζεται ότι η Καταγγέλλουσα δεν έχει προηγούμενο δικαίωμα καθ’ ότι η μετάφραση του διακριτικού τίτλου της Καταγγέλουσας είναι “PAO PAE” και όχι ”pao” όπως το καταχωρηθέν από τον Καθ’ ου όνομα τομέα. Επίσης προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο διακριτικός τίτλος της Καταγγέλλουσας "ΠΑΟ ΠΑΕ" δεν είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και ως σήμα η Καταγγέλλουσα έχει κατοχυρώσει το "Παναθηναϊκός ΑΟ ΠΑΕ". Επίσης ισχυρίζεται ότι στον δικτυακό τόπο της Καταγγέλλουσας, το λογότυπό και η επωνυμία της δεν είναι "ΠΑΟ" αλλά "ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ".
  

  Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι η Καταγγέλλουσα δεν έχει κατοχυρώσει προηγούμενο δικαίωμα σε επίπεδο .eu, δεν είναι ευρέως γνωστή στον ευρωπαϊκό χώρο με  τον τίτλο ”pao” και σε όλα τα άρθρα της UEFA (Union des Associations Europeennes de Football ), η οποία διοργανώνει το ομώνυμο κύπελλο και το Champion’s League αναφέρεται μόνο ως Panathinaikos και όχι ως “PAO ”.

  Ο Καθ’ ου ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης διότι η λειτουργία του υπό κρίση διαδικτυακού τόπου δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με ομαδικές ή εν γένει αθλητικές δραστηριότητες ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση στους επισκέπτες ότι απηχεί τις επίσημες  απόψεις της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ότι τα προϊόντα, που ούτως άλλως δεν θα διατίθενται, αποτελούν τα επίσημα προϊόντα της ΠΑΕ και των χορηγών της. Ο Καθ’ ου περαιτέρω επισημαίνει ότι το όνομα «pao» στην ελληνική γλώσσα αποτελεί βασικό ελληνικό ρήμα που σημαίνει πηγαίνω και ότι λειτουργεί διαδικτυακός τόπος www.pao.com ο οποίος ανήκει σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών διαδικτύου και δεν έχει προκαλέσει καμία σύγχυση ή πρόβλημα.

  Όσον αφορά το έννομο συμφέρον που είχε ο καθ’ ου η Αίτηση για να καταχωρήσει αίτηση για την εγγραφή του επίδικου ονόματος, ο Καθ’ ου ισχυρίζεται ότι η αίτηση του υποβλήθηκε με νόμιμο τρόπο κατά την περίοδο Landrush με τη διαδικασία του "first come -first serve".

  Επιπλέον ο Καθ’ ου ισχυρίζεται ότι ο σκοπός για τον οποίο κατοχύρωσε το όνομα "pao.eu" ήταν για  τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου "Photo Archives Online" του οποίου τα αρχικά είναι pao, αντικείμενο του οποίου δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο ασχολίας της Καταγγέλλουσας. Ο Καθ’ ου αναφέρει ότι η υλοποίηση του σχεδίου αυτού έχει καθυστερήσει λόγω της πολυπλοκότητας της εφαρμογής, των απαιτήσεων ασφαλείας, του φόρτου εργασίας και την ενασχόλησή του Κα’ ου με ανειλημμένες υποχρεώσεις.

  Τέλος ο Καθ’ ου η Αίτηση ισχυρίζεται ότι ενέγραψε το επίδικο όνομα χωρίς να έχει ως σκοπό την πώληση, μεταβίβαση ή την εκμίσθωσή του αλλά για τη δημιουργία και προώθηση του διαδικτυακού τόπου "Photo Archives Online".
 
Συζήτηση και Πορίσματα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το Άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (ο Κανονισμός) αναφέρει τα εξής:

«Κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις

1. Ένα καταχωρημένο όνομα τομέα ανακαλείται, με την κατάλληλη εξωδικαστική ή δικαστική διαδικασία, όταν το εν λόγω όνομα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα βάσει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, και όταν το εν λόγω όνομα τομέα:

α) καταχωρίσθηκε από τον κάτοχό του ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα• ή
β) καταχωρίσθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.»

Α. ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΓΧΙΣΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό λόγω ταυτότητας ή ομοιότητας δύο διακριτικών γνωρισμάτων, ούτε δημιουργείται παραπλάνηση στους συναλλακτικούς κύκλους όσον αφορά είτε στην προέλευση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση, είτε στην ταχύτητα της επιχείρησης, είτε στην ύπαρξη σχέσεως συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει επίσης ότι δεν προκαλείται σύγχυση ως προς την προέλευση των διακρινόμενων προϊόντων ούτε οδηγεί σε λανθασμένες εντυπώσεις ως προς τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και σε εκμετάλλευση της καλής της φήμης από άλλη εταιρεία. Περαιτέρω, το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε μίμηση ή παραποίηση, οπτική, ηχητική, εννοιολογική ή συνειρμική, λόγω εικόνων, ήχων, σχημάτων, χρωμάτων, σχεδίων κλπ. Η λειτουργία ενός δικτυακού τόπου υπό το όνομα τομέα www.pao.eu, δεν δημιουργεί την εντύπωση στους επισκέπτες του, ότι το περιεχόμενο του απηχεί τις επίσημες απόψεις της ΠΑΕ και ότι τα προϊόντα, που ενδεχομένως διατίθενται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου, αποτελούν τα επίσημα προϊόντα της ΠΑΕ και των χορηγών της.

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει τα πιο πάνω δεδομένου ότι το υπό κρίση όνομα δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου από τον Καθ’ ου η Αίτηση από την ημερομηνία της εγγραφής του, ήτοι από την 7η Απριλίου 2006. Η έρευνα που έχει διενεργήσει το Μέλος της Επιτροπής στο διαδίκτυο δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με καμία ιστοσελίδα που είναι ενεργή καθότι όταν πληκτρολογηθεί το όνομα www.pao.eu, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

“ERROR: The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://www.pao.eu/
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for www.pao.eu
The dnsserver returned:
Server Failure: The name server was unable to process this query.
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.»

Η μη ενεργοποίηση του επίδικου ονόματος τομέα και η ανυπαρξία οποιασδήποτε συσχέτισης του εν λόγω ονόματος με την εταιρεία ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Κα’ ου η Αίτηση υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η πρόκληση οποιασδήποτε σύγχυσης καθότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην Καταγγέλλουσα εταιρεία. Περαιτέρω, το γεγονός ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ιστοσελίδα που να συνδέεται με το επίδικο όνομα τομέα προκαλεί την εντύπωση σε όποιον διενεργεί έρευνα σχετικά με το όνομα www.pao.eu ότι απλά δεν έχει ζητηθεί η εγγραφή του από τον νόμιμο δικαιούχο του σχετικού ονόματος. Η έλλειψη οποιουδήποτε ενδεχομένου σύγχυσης ενισχύεται από το γεγονός ότι σε περίπτωση έρευνας μέσω της μηχανής αναζήτησης Google των λέξεων pao.eu μαζί, δεν υπάρχει αναφορά στην εταιρεία ή στις υπηρεσίες του Καθ’ ου η Αίτηση αλλά ούτε και στην ίδια την Καταγγέλλουσα.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Το Μέλος της Επιτροπής εξέτασε κατά πόσον ο Καθ’ ου είχε δικαίωμα, κατά τον συγκεκριμένο χρόνο καταχώρησης της αίτησης του, ήτοι την 7η Απριλίου 2006, για την εγγραφή του επίδικου ονόματος.

Από την ώρα 11:00 της 7ης Απριλίου 2006 (ημερομηνία καταχώρησης του επίδικου ονόματος www.pao.eu από τον Καθ’ ου) όλοι οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να ζητήσουν καταχώριση ονόματος στο χώρο ανώτατου επιπέδου .eu, και να εξυπηρετηθούν κατά χρονική σειρά προτεραιότητας. Σύμφωνα με την αρχή της “εξυπηρέτησης με χρονική σειρά προτεραιότητας” που εφαρμόστηκε την ημερομηνία εκείνη, εάν δύο υποψήφιοι ζητούσαν το ίδιο όνομα χώρου, το Μητρώο .eu καταχωρούσε την αίτηση που παρελήφθη πρώτη. Εκείνη τη μέρα τερματίστηκε επίσης η ειδική περίοδος προεγγραφής, στη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν αιτήσεις καταχώρισης στο χώρο .eu από δημόσιους φορείς, κατόχους εμπορικών σημάτων, και λοιπούς κατόχους προηγούμενων δικαιωμάτων, όπως μη καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε αντίθεση με τις αιτήσεις κατά την ειδική περίοδο προεγγραφής, οι αιτήσεις κατά την “έφοδο” καταχωρούνταν αυτόματα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, εντός ωρών από την παραλαβή της αίτησης.

Παρά το γεγονός ότι καταχωρήθηκε το επίδικο όνομα βάσει της αρχής της «εξυπηρέτησης με χρονική σειρά προτεραιότητας» και ως αποτέλεσμα έδινε δικαίωμα στον Καθ’ ου να καταχωρήσει το επίδικο όνομα, αυτό όμως δεν αποκλείει την ανάκληση του από την παρούσα Επιτροπή όταν η εγγραφή έγινε στην πραγματικότητα κερδοσκοπικά και καταχρηστικά δυνάμει του Άρθρου 21 του Κανονισμού.

Το εδάφιο (2) του Άρθρου 21 του Κανονισμού αναφέρει τα εξής όσον αφορά το έννομο συμφέρον τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν:

«2. Το έννομο συμφέρον, υπό την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο α) μπορεί να αποδειχθεί όταν:

α) πριν από οιαδήποτε κοινοποίηση της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ο κάτοχος του ονόματος τομέα χρησιμοποίησε το όνομα τομέα ή ένα όνομα αντίστοιχο του ονόματος τομέα, σε συνδυασμό με προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών, ή ήταν αποδεδειγμένα έτοιμος να το πράξει•

β) ο κάτοχος ονόματος τομέα είναι εταιρεία, οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο που έχει γίνει ευρέως γνωστός με το όνομα τομέα, ακόμη και ελλείψει δικαιώματος αναγνωρισμένου ή θεσπισμένου δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας•

γ) ο κάτοχος ονόματος τομέα πραγματοποιεί νόμιμη και μη εμπορική ή δίκαιη χρήση του ονόματος τομέα, χωρίς πρόθεση να παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να βλάψει τη φήμη του ονόματος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά την παράγραφο (α) πιο πάνω, το Μέλος της Επιτροπής παρατηρεί ότι ο Καθ’ ου ως κάτοχος του επίδικου ονόματος δεν χρησιμοποίησε το εν λόγω όνομα ούτε υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη ότι ήταν έτοιμος να το πράξει. Παρά τους ισχυρισμούς του Καθ’ ου περί προγραμματισμού της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου "Photo Archives Online" του οποίου τα αρχικά είναι pao, ο Καθ’ ου δεν έχει καταχωρήσει οποιοδήποτε Παράρτημα στην Απάντηση του ως αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει ολοκληρώσει το σχέδιο αυτό κατά το 80%. Επίσης, μια απλή έρευνα στην ιστοσελίδα του Καθ’ ου (www.rainhost.gr) υποδεικνύει ότι ο Καθ’ ου δεν έχει σκοπό να παρέχει την υπηρεσία "Photo Archives Online" καθότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε ημιτελή μελλοντική παροχή της υπηρεσίας "Photo Archives Online".

Όσον αφορά την παράγραφο (β) πιο πάνω, το Μέλος της Επιτροπής, κατά τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας στο διαδίκτυο έχει παρατηρήσει ότι η εταιρεία του Καθ’ ου δεν είναι ευρέως γνωστή με το επίδικο όνομα, ούτε έχει οποιοδήποτε αναγνωρισμένο ή θεσπισμένο δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή της κοινοτικής νομοθεσίας βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχει καταχωρήσει στην Απάντηση του. Γενικά δεν υπάρχει οποιοσδήποτε συσχετισμός του Καθ’ ου με το επίδικο όνομα.

Όσον αφορά την παράγραφο (γ) πιο πάνω, το Μέλος της Επιτροπής παρατηρεί ότι ο Καθ’ ου ως κάτοχος του επίδικου ονόματος ουδέποτε έχει πραγματοποιήσει νόμιμη ή εμπορική ή δίκαιη χρήση του ονόματος. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η έρευνα που έχει διενεργήσει το Μέλος της Επιτροπής στο διαδίκτυο δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με καμία ιστοσελίδα που είναι ενεργή καθότι όταν πληκτρολογηθεί το όνομα www.pao.eu, εμφανίζεται το μήνυμα ότι το URL δεν ήταν δυνατόν να ανευρεθεί. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Καθ’ ου (www.rainhost.gr) δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε ημιτελή μελλοντική παροχή της υπηρεσίας "Photo Archives Online". Εντούτοις, δεν φαίνεται οποιαδήποτε πρόθεση εκ μέρους του Καθ’ ου να παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να βλάψει τη φήμη του ονόματος καθ’ ότι, για παράδειγμα, σε περίπτωση έρευνας μέσω της μηχανής αναζήτησης Google των λέξεων pao.eu μαζί, δεν υπάρχει αναφορά στην εταιρεία ή στις υπηρεσίες του Καθ’ ου η Αίτηση αλλά ούτε και στην ίδια την Καταγγέλλουσα.

Δεδομένων των πιο πάνω, το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι ο Καθ’ ου δεν έχει έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα.

Γ. ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ

Το Μέλος της Επιτροπής εξέτασε επίσης κατά πόσον πληρούται η προϋπόθεση που επιβάλλει το Άρθρο 21.1(β) του Κανονισμού, ήτοι κατά πόσον το όνομα «καταχωρίσθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη». Για σκοπούς ορθότερης ανάλυσης της ύπαρξης κακής πίστης, το Μέλος της Επιτροπής θεώρησε ορθό όπως εξετάσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει το εδάφιο (3) του Άρθρου 21 του Κανονισμού, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«3. Η κακή πίστη, υπό την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β), είναι δυνατόν να αποδειχθεί όταν:

α) οι περιστάσεις καταδεικνύουν ότι το όνομα τομέα καταχωρίστηκε ή αποκτήθηκε πρωτίστως με σκοπό την πώληση, την εκμίσθωση ή τη μεταβίβαση άλλως πως του ονόματος τομέα σε κάτοχο ονόματος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή σε δημόσιο φορέα• ή…»

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το όνομα καταχωρίστηκε με σκοπό την πώληση, εκμίσθωση ή τη μεταβίβαση του στην Καταγγέλλουσα καθ’ ότι από τη καταχωρηθείσα μαρτυρία η οποία βρίσκεται ενώπιον του Μέλους της Επιτροπής δεν φαίνεται ότι ο Καθ’ ου έχει ουδέποτε προσεγγίσει την Καταγγέλλουσα με σκοπό την προσφορά του ονόματος προς πώληση. Επίσης, σε περίπτωση αναζήτησης του επίδικου ονόματος στο διαδίκτυο, δεν εμφανίζεται καμία ιστοσελίδα η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Καθ’ ου στην οποία να φαίνεται ότι το εν λόγω όνομα διατίθεται προς πώληση έναντι χρηματικού αντιτίμου. Με άλλα λόγια, το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε μαρτυρία για την ενδεχόμενη μεταγενέστερη “διαπραγμάτευση” της μεταβίβασης και πώλησής του επίδικου ονόματος στην Καταγγέλλουσα.

Το Άρθρο 21.3 αναφέρει επίσης ότι:

«…3. β) το όνομα τομέα έχει καταχωριστεί προκειμένου να αποτραπεί ο κάτοχος του εν λόγω ονόματος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή ο δημόσιος φορέας, να μετατρέψει το εν λόγω όνομα σε αντίστοιχο όνομα τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι:

i) η συγκεκριμένη συμπεριφορά του καταχωρίζοντος είναι δυνατόν να αποδειχθεί, ή
ii) το όνομα τομέα δεν χρησιμοποιήθηκε με τον ανάλογο τρόπο για δύο τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία καταχώρισης, ή
iii) σε περιπτώσεις όπου, κατά τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας ΕΕΕΔ, ο κάτοχος ονόματος τομέα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή ο κάτοχος ονόματος τομέα δημοσίου φορέα έχει δηλώσει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το όνομα τομέα δεόντως, αλλά παραλείπει να το πράξει στο διάστημα των έξι μηνών που έπονται μετά από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ΕΕΕΔ•…»

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 21.3(β) του Κανονισμού. Ενδεικτικά, η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Καθ’ ου δεν έχει αποδειχθεί διότι ουδέποτε προσπάθησε να πωλήσει το επίδικο όνομα τομέα στην Καταγγέλλουσα. Επίσης, δεν έχουν περάσει τα δύο έτη μη χρήσης από την ημερομηνία καταχώρισης του ονόματος.

Το Άρθρο 21.3(γ) αναφέρει:

«…3. γ) το όνομα τομέα καταχωρίσθηκε πρωτίστως με σκοπό την παρενόχληση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανταγωνιστή• ή…»

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 21.3 (γ) του Κανονισμού καθότι δεν υπάρχει σαφής απόδειξη ότι το όνομα τομέα καταχωρίστηκε πρωτίστως με σκοπό την παρενόχληση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της Καταγγέλλουσας ως ανταγωνιστή του Καθ’ ου καθότι ο Καθ’ ου ασχολείται με εντελώς διαφορετικές δραστηριότητες από αυτές της Καταγγέλλουσας, ήτοι με υπηρεσίες που έχουν σχέση με το διαδίκτυο.

Το Άρθρο 21.3 (δ) αναφέρει:

«…3. δ) το όνομα τομέα χρησιμοποιήθηκε σκοπίμως με σκοπό το εμπορικό κέρδος για να προσελκύσει χρήστες του διαδικτύου, στον ιστότοπο ή σε άλλη θέση σε απευθείας σύνδεση του κατόχου του ονόματος τομέα, δημιουργώντας πιθανότητα σύγχυσης με όνομα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή με όνομα δημοσίου φορέα, πιθανότητα σύγχυσης η οποία αφορά την πηγή, τη χορηγία, την υπαγωγή ή την έγκριση του ιστοτόπου ή της θέσης ή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται επί του ιστοτόπου ή της θέσης του κατόχου ονόματος τομέα• ή…»

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 21.3 (δ) του Κανονισμού διότι το επίδικο όνομα τομέα δεν χρησιμοποιήθηκε σκοπίμως με σκοπό το εμπορικό κέρδος για να προσελκύσει χρήστες του διαδικτύου καθότι είναι ανενεργό και δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με τον Καθ’ ου.

Περαιτέρω, το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα, ούτε προκαλείται σύγχυση ως προς την πηγή του ιστοτόπου ή την προέλευση των διακρινόμενων προϊόντων ούτε οδηγεί σε λανθασμένες εντυπώσεις ως προς τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και σε εκμετάλλευση της καλής της φήμης από άλλη εταιρεία. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι  το υπό κρίση όνομα δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου από τον Καθ’ ου η Αίτηση από την ημερομηνία της εγγραφής του, ήτοι από την 7η Απριλίου 2006 ούτε φαίνεται να υπάρχει καμία σύνδεση με καμία ιστοσελίδα που είναι ενεργή καθότι όταν πληκτρολογηθεί το όνομα www.pao.eu εμφανίζεται το μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η μη ενεργοποίηση του επίδικου ονόματος τομέα και η ανυπαρξία οποιασδήποτε συσχέτισης του εν λόγω ονόματος με την εταιρεία ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Κα’ ου η Αίτηση υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η πρόκληση οποιασδήποτε σύγχυσης καθ’ ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην Καταγγέλλουσα εταιρεία.

Τέλος, το Άρθρο 21.3 (ε) αναφέρει:

«3. ε) το όνομα τομέα που έχει καταχωριστεί είναι όνομα προσώπου για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ του κατόχου του ονόματος τομέα και του ονόματος τομέα που έχει καταχωριστεί.»

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 21.3 (ε) του Κανονισμού διότι το όνομα τομέα www.pao.eu που έχει καταχωριστεί δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Καθ’ ου. Ο Καθ’ ου έχει παραλείψει να καταχωρίσει αποδεικτικό υλικό που να αποδεικνύει την οποιαδήποτε σχέση του με το επίδικο όνομα, όπως παραδείγματος χάριν κάπιο πιστοποιητικό ή κατοχυρωμένη εμπορική επωνυμία. Ο ισχυρισμός του Καθ’ ου περί λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου "Photo Archives Online" είναι παντελώς αβάσιμος καθότι δεν προσκομίζει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει οποιοδήποτε έννομο συμφέρον ή αναγνωρισμένο δικαίωμα για να χρησιμοποιεί την επωνυμία ή τα διακριτικά "Photo Archives Online". Το Μέλος της Επιτροπής έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Καθ’ ου «www.rainhost.gr» και δεν έχει βρει οποιαδήποτε αναφορά σε οποιαδήποτε ημιτελή μελλοντική παροχή της υπηρεσίας "Photo Archives Online".

Ως αποτέλεσμα, το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι ο Καθ’ ου δεν έχει προγενέστερο δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα www.pao.eu το οποίο έχει αναγνωριστεί σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αντίθεση με τον Καθ’ ου, η Καταγγέλλουσα έχει αναγνωρισμένο και θεσπισμένο από το εθνικό δίκαιο δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα ΠΑΟ ή PAO στα λατινικά δυνάμει του εγκεκριμένου της Καταστατικού, την αναγνωρισμένη της επωνυμία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό της τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.». Επίσης, η Καταγγέλλουσα έχουσα δραστηριότητα από το 1979, απέκτησε μέχρι σήμερα μεγάλη φήμη και αναγνωσιμότητα τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι η φήμη αυτή είναι αναμφισβήτητη και ο Καθ' ου ενήργησε κακή τη πίστη έχοντας υπόψη του τα δικαιώματα επί των σημάτων, της φήμης και της επωνυμίας της Καταγγέλλουσας όταν προέβη στην κατοχύρωση του επίδικου ονόματος χώρου για το οποίο ο Καθ’ ου δεν έχει καμία απολύτως αποδεδειγμένη σχέση.

Δ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ

Η Καταγγέλλουσα είναι εταιρεία ιδρυθείσα υπό τους ελληνικούς νόμους και έχουσα έδρα της εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για το λόγο αυτό, ικανοποιούνται οι γενικότερες απαιτήσεις και τα κριτήρια για την αιτηθείσα μεταβίβαση του επίδικου ονόματος χώρου στην Καταγγέλλουσα.

Το Μέλος της Επιτροπής αποφασίζει ότι η Καταγγέλλουσα ικανοποιεί τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για την καταχώρηση.
 
Απόφαση
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή διατάζει, σύμφωνα με τις Παραγράφους B12 (β) και (γ) των Κανόνων, τη μεταβίβαση του επίδικου ονόματος τομέα www.pao.eu στο όνομα της Καταγγέλλουσας.
 
Μέλη της Επιτροπής
 • Olga Georgiades
Ημερομηνία: 2007-06-10
Παράρτημα 1
The Complainant is the recognized "Panathinaikos Athletic Club Football Société Anonyme” with the duly registered distinctive title “PΑΟ PAE". It seeks the transfer of the domain name www.pao.eu registered by the Respondent to itself. The Respondent filed its observations in response to the Complaint claiming that it was entitled at the time of registration, namely the 7th of April 2006 (the date when the Land Rush period started), to register the disputed domain name “on a first come first served basis”. The Respondent also claimed that it intended using the disputed domain name for the purpose of providing an internet service entitled “Photo Archives Online”. 


The Panel finds that the Complainant has the right and legitimate interest over the disputed domain name and that the Respondent does not fulfill the conditions set out by Article 21.1(a) of Regulation 874/2004/EC due to the fact that, inter alia, there was no relation between the Respondent and the disputed domain name www.pao.eu that was registered by him and he had not made use of the said domain name. The Panel also finds that the Respondent has registered the disputed domain name in bad faith in accordance with the provisions of Article 21.1(b) and 21.3(e) of the Regulation.

The domain name is transferred to the Complainant.