ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR)

Rozhodnutí

§ B12 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR)

Případ č.: 04454
Čas podání: 2007-05-04 09:31:44
Administrativní kontakt: Josef Herian
 
Žalující strana
Jméno/obchodní firma: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., Otakar Švorčík
 
Oprávněný zástupce Žalující strany
Jméno: Společná advokátní kancelář, Otakar Švorčík
 
Žalovaná strana
Jméno/obchodní firma: Pavel Špaček
 
Oprávněný zástupce Žalované strany
Jméno:
 
Sporné doménové jméno: TATRAMAT
 
Jiná právní řízení
Žádná další řízení nejsou Senátu známa.
 
Anglické shrnutí rozhodnutí: Shrnutí Rozhodnutí v jazyce anglickém tvoří Přílohu 1
 
Faktická situace
Žalovaná strana, pan Pavel Špaček, je fyzickou osobou se trvalým bydlištěm na území České republiky. Žalovaná strana si dne 6. dubna 2006 pro sebe zaregistrovala doménu TATRAMAT.EU.


Žalující strana je společností zřízenou a existující podle práva Slovenské republiky, která byla registrována pod obchodní firmou TATRAMAT– ohrievače vody, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice.

Žalující strana uvádí, že ji k označení „tatramat“ svědčí starší práva z ochranných zámek i obchodní firmy. Proto podala dne 2. května 2007 návrh (který byl doplněn dne 28. června 2007), ve kterém požaduje převod doménového jména TATRAMAT.EU, neboť dle tvrzení Žalující strany bylo toto doménové jméno zaregistrováno Žalovanou stranou bez práv nebo legitimního zájmu, stejně tak i že bylo toto jméno zapsáno ve špatné víře.
 
Tvrzení stran
 1. Žalující strana
  Žalující strana v žalobním návrhu uvádí, že:
  

  - Žalující strana je oprávněným nástupcem a pokračovatelem v tradici výrobků spotřebičů pro domácnost. Historie firmy TATRAMAT představuje 150 let výroby strojírenského spotřebního zboží.

  - Žalující strana působí na celoevropském trhu, především v České republice, Německu, Holandsku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Ukrajině, Rusku, pobaltských státech i státech bývalé Jugoslávie.

  - Doménové jméno TATRAMAT.EU je shodné s ochrannými známkami „tatramat“, které vlastní Žalující strana, a dále je zaměnitelné s obchodní firmou žalující strany (dle čl. 21 (1) Nařízení komise (ES) č. 874/2004 (dále jen “Nařízení”) a čl. B11 (d) 1 (i) Pravidel ADR).

  - Ochranná známka „tatramat“ se stala v důsledku rozsáhlého a dlouhodobého užívání v České republice a ve Slovenské republice známkou s dobrým jménem.

  - Žalovaná strana nemá právo či oprávněný zájem k doménovému jménu neboť evidentně nehodlá doménové jméno užívat ani nenabízí na webové stránce přístupné na doméně TATRAMAT.EU žádné své výrobky ani služby a doménové jméno nabídla k prodeji

  - Žalovaná strana si zaregistrovala doménové jméno ve špatné víře. Doménu si zaregistrovala ze spekulativních důvodů, neboť chtěla využít známosti a reputace označení, které svědčí Žalující straně, ve svůj prospěch. To zejména prokazuje skutečnost, že doménové jméno TATRAMAT.EU nabízela k prodeji.

  Žalující strana k podpoře svých tvrzení předložila řadu důkazů.
 2. Žalovaná strana
  Žalovaná strana se k tvrzením a nárokům Žalující strany nevyjádřila, pouze uvedla, že v současnosti není držitelem doménového jména TATRAMAT.EU, neboť doba registrace již vypršela.
 
Projednání a zjištění
Podle čl.21 Nařízení a Pravidel ADR (čl. B/11(d)/(1) senát vydá nález přiznávající žalobní nároky požadované stranou žalující, pokud tato prokáže, že (i) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné se jménem, k němuž vnitrostátní právo Členského státu a/nebo komunitární právo přiznává nebo zakotvuje oprávnění, a buď (ii) doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu, nebo (iii) doménové jméno bylo zaregistrováno nebo je užíváno ve špatné víře.


K tomu Senát uvádí následující:

1. PRÁVA ŽALUJÍCÍ STRANY K OZNAČENÍ TVOŘÍCÍ DOMÉNOVÉ JMÉNO

Žalovaná strana jednoznačně prokázala, že ji svědčí práva k označení „tatramat (které je shodné s doménovým jménem), a to jednak práva z celé řady ochranných známek, jenž toto označení obsahují, a jednak právo k obchodní firmě, neboť označení „tatramat“ je podstatnou a distinktivní částí obchodní firmy Žalující strany, jenž zní „TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o.“

Senát tedy shledal, že Žalující straně náleží práva k označení „tatramat“, které je identické s doménovým jménem, a proto že Žalovaná strana splňuje podmínky čl. 21 odst.1 Nařízení.

2. ZPŮSOBILOST ŽALOVANÉ STRANY K ZÁPISU DOMÉNY „.EU“

Vzhledem k tomu, že Žalující strana je právnickou osobou zřízenou podle slovenského práva a se sídlem ve Slovenské republice, splňuje požadavky čl. 22 odst. 11 Nařízení a čl. 4 odst. 2 (b) nařízení ES 733/2002 a je způsobilá k tomu, aby (za splnění dalších podmínek) na ní bylo doménové jméno převedeno.

3. ŽALOVANÁ STRANA JE DRŽITELEM DOMÉNOVÉHO JMÉNA TATRAMAT.EU

Žalovaná strana ve svém vyjádření namítá, že není držitelem domény o níž je veden spor, neboť doba, po kterou registrace trvala, již vypršela a že nebyla obnovena. Dle údajů z databáze whois.eu, stejně tak jako z potvrzení Registru (EURid) však jednoznačně vyplývá, že držitelem doménového jména je stále Žalovaná strana, která je tak pasivně legitimována v tomto řízení.

4. ŽALOVANÁ STRANA NEMÁ PRÁVO ČI OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM K DOMÉNOVÉMU JMÉNU

Nařízení v čl. 21 ve spojení s čl. B11 (d) 1 (ii) Pravidel ADR stanoví, že kterákoliv z níže uvedených okolností může dokazovat právo nebo oprávněný zájem Žalované strany na doménové jméno:

(a) před jakýmkoli oznámením postupu mimosoudního řešení sporu držitel jména domény použil toto jméno nebo jméno mu odpovídající v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo se k tomu prokazatelně připravoval;

(b) je držitelem jména domény podnik, organizace nebo fyzická osoba obecně známá pod tímto jménem domény, a to i za neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem nebo právem Společenství;

(c) držitel jména domény toto jméno oprávněně a neobchodně nebo korektně využívá, aniž by měl v úmyslu klamat spotřebitele nebo poškodit pověst jména, pro které existuje právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství.

Žalovaná strana (jakožto držitel doménového jména) však doménové jméno neužívala ani neužívá - nenabízí na webových stránkách dostupných na doméně tatramat.eu žádné výrobky ani služby ani žádný jiný legitimní obsah. Z jednání žalované strany i jejího vyjádření k žalobnímu návrhu lze usoudit, že se ani nepřipravuje na takové užívání.

Rovněž tak žalovaná strana nebyla nikdy známa pod označením TATRAMAT. Žalovaná strana ani žádným jiným způsobem doménové jméno legitimně a přiměřeným způsobem nevyužívá.

Žalovaná strana tedy neprokázala oprávněný zájem na doménovém jménu tatramat.eu.


5. ŽALOVANÁ STRANA SI ZAREGISTROVALA DOMÉNOVÉ JMÉNO VE ZLÉ VÍŘE

Již skutečnost, že Žalovaná strana si pro sebe zapsala doménové jméno aniž by k němu měla právo či oprávněný zájem (ve smyslu čl. 21 odst.1 Nařízení) postačuje k tomu, aby bylo žalobnímu návrhu vyhověno. Pro úplnost se však Senát vyjádří i k tvrzení Žalující strany, že doménové jméno si Žalovaná strana zaregistrovala ve zlé víře.

Žalovaná strana od doby registrace doménu neužívala a doposud ji neužívá. Naopak, doménové jméno nabízela k prodeji. Senát proto dospěl k závěru, že si Žalovaná stana zaregistrovala doménové jména „tatramat.eu“ pouze ze spekulativních důvodů, neboť chtěla využít známosti a reputace tohoto označení, které svědčí (jak bylo doloženo výše) straně žalované, ve svůj prospěch.

Senát by rád dodal, že považuje za velmi nepravděpodobné, že by Žalovaná strana pro sebe pouze shodou okolností a bez jakéhokoliv náznaku špatné víry zapsala doménu obsahující známé označení „tatramat“, které není běžné užívané, je uměle vytvořené a nemá v českém ani slovenském jazyce žádný původní význam. Takovou shodu okolností je možné dle názoru Senátu zcela vyloučit. Jediným rozumným důvodem, proč by si Žalovaná strana v dobré víře pro sebe zapsala právě takovou doménu, by mohlo být, že by Žalovaná strana pod takovým označením podnikala, byla známa či k němu měla jiný vztah. Jak je ale uvedeno výše, tak tomu není. I z tohoto důvodu lze dle stanoviska Senátu usuzovat na to, že Žalovaná strana nebyla při registraci takového doménového v dobré víře a že k ní byla (s největší pravděpodobností) vedena snahou se neoprávněné obohatit, a tedy že šlo o registraci ryze spekulativní (jde o formu jednání známého jako tzv. cybersquatting či domain name grabbing).


Lze tedy shrnout, že registrace domény TATRAMAT.EU byla též učiněna ve špatné víře dle čl. 21 odst.1 (b) ve spojení s čl. 21 odst. 3 Nařízení, neboť okolnosti naznačují, že doménové jméno bylo zaregistrováno či získáno primárně za účelem prodeje doménového jména držiteli názvu, v souvislosti s nímž je uznáváno či národním právem či právem Společenství dáno právo.


6. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA NA ŽALUJÍCÍ STRANU

S ohledem na výše uvedené rozhodčí senát nařizuje převod doménového jména TATRAMAT.EU na Žalující stranu.
 
Rozhodčí nález
Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o převodu doménového jména TATRAMAT na Žalující stranu.
 
Rozhodci
 • Jiri Cermak
Datum: 2007-07-30
Příloha 1
The Respondent, Mr. Pavel Špaček, based in the Czech Republic, registered the domain name “tatramat.eu” on 6 April 2006.  


The Complainant, a company, TATRAMAT– ohrievače vody, s.r.o., based in the Slovak Republic, initiated ADR proceedings claiming that the Respondent registered the “tatramat.eu” domain name without rights or legitimate interest in the name and in bad faith, namely, in order to sell, rent or otherwise transfer the domain name to the Complainant.

The Respondent in his Response merely contended that he is no longer holder of the disputed domain name; however, he failed to comment on the Complainant’s claims and statements.

The Complainant sufficiently proved that the disputed domain name is identical and/or confusingly similar to a name in respect of which Complainant’s rights are recognized by national law of two EU Member States (through prior registration of national as well as international trademarks and through rights to a company name, both in the Czech Republic and Slovak Republic).

The Respondent is not the owner of any registered formal rights to the “tatramat” denomination and the Respondent’s name is not either related to such denomination. The Respondent, Mr. Špaček, is not commonly known under the “tatramat” name. In addition, the website available under the disputed domain name contains no references to offering goods or services provided by the Respondent or any other legitimate content.

Moreover, the Respondent made a public offer to transfer the domain name for compensation, which might indicate that the Respondent registered the domain name with an intention of selling the domain name sometime in the future, and probably to the Complainant.

In light of the above, the Panel holds that the domain name was registered, or is being used, without rights or legitimate interest in the name and in bad faith, and the domain name shall be transferred to the Complainant.