ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR)

Rozhodnutí

§ B12 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR)

Případ č.: 04685
Čas podání: 2007-09-17 09:22:50
Administrativní kontakt: Tereza Bartošková
 
Žalující strana
Jméno/obchodní firma: CTP Invest, spol. s r.o., Mgr. Luboš Zajíček
 
Oprávněný zástupce Žalující strany
Jméno:
 
Žalovaná strana
Jméno/obchodní firma: GEMARE AGENCY, s.r.o., Jiří Hanák
 
Oprávněný zástupce Žalované strany
Jméno: Jiří Hanák
 
Sporné doménové jméno: CTPINVEST
 
Jiná právní řízení
Senátu není známa žádná informace ohledně řízení, jež probíhají nebo byla rozhodnuta a která se týkají sporného doménového jména.
 
Anglické shrnutí rozhodnutí: Shrnutí Rozhodnutí v jazyce anglickém tvoří Přílohu 1
 
Faktická situace
Žalující strana, CTP Invest, spol. s r.o., IČ 261 05 586, je obchodní společností založenou a existující podle právních předpisů České republiky se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01. 


Žalovaná strana, GEMARE AGENCY s.r.o., IČ 269 45 738, je obchodní společností založenou a existující podle právních předpisů České republiky se sídlem Protivanov 95, PSČ 798 48.

Žalovaná strana si dne 11. 4. 2006, tedy již v období volné registrace, pro sebe zaregistrovala doménové jméno „ctpinvest.eu“ (dále jen „Doménové jméno“). Doménové jméno není užíváno a je pouze přesměrováno na stránky poskytovatele hostingu.

Dne 12. 9. 2007 podala Žalující strana Žalobní návrh, jímž se domáhá, aby Doménové jméno bylo převedeno na Žalující stranu. Žalobní návrh byl Žalované straně zaslán dne 21. 9. 2007. Žalovaná strana podala své Vyjádření k Žalobnímu návrhu dne 29. 10. 2007, a tedy ve lhůtě dle ust. čl. B3(a) Pravidel pro řešení sporů o domény EU (dále jen „Pravidla ADR“).
 
Tvrzení stran
 1. Žalující strana
  Žalující strana ve svém Žalobním návrhu ze dne 12. 9. 2007 tvrdí, že:
  

  (a) Žalující strana je právním nástupcem obchodních společností CTP Invest, spol. s r.o., IČ 251 79 373, a CTP Invest, spol. s r.o., IČ 251 777 96, které označení „CTP Invest“ užívaly ve svých obchodních firmách již od roku 1998.

  (b) S ohledem na rozšíření svých podnikatelských aktivit i do dalších zemí střední a východní Evropy drží Žalující strana rovněž několik ccTLD (country code top level domain) obsahujících označení „ctpinvest“ (ctpinvest.cz, ctpinvest.nl, ctpinvest.sk, ctpinvest.ro) a rovněž gTLD (generic top level domain) ctpinvest.com.

  (c) Žalující straně tedy v souladu s výše uvedenými skutečnostmi k označení „ctpinvest“ svědčí minimálně práva z obchodní firmy, která jsou chráněna jednak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jednak komunitárním právem.

  (d) Doménové jméno je plně identické, a tudíž prokazatelně zaměnitelné s obchodní firmou Žalující strany, odhlédneme-li od doménového dodatku „.eu“ a od dodatku označujícího právní formu Žalující strany (zkratka „spol. s r.o.“).

  (e) Žalovaná strana Doménové jméno nikdy od doby registrace neužívala a doposud ho ani neužívá. Doménové jméno je neaktivní.  Žalovaná strana na webové stránce přístupné na doméně „ctpinvest.eu“ nenabízí žádné své výrobky ani služby, není známa ani žádná její příprava k takové činnosti. Podle průzkumu webových stránek Žalované strany se ani nezdá, že by některý z výrobků či služeb Žalované strany byl znám pod názvem „ctpinvest“ (viz stránky Žalované strany www.gemareagency.cz).

  (f) Žalující strana se rovněž domnívá, že Žalovaná strana Doménové jméno zaregistrovala ve špatné víře. Důkazem budiž skutečnost, že je velmi nepravděpodobné, aby Žalovaná strana pro sebe v dobré víře pouze shodou okolností a bez jakéhokoliv náznaku špatné víry zaregistrovala doménu obsahující označení „ctpinvest“, které není v běžném jazyce užívané, je uměle vytvořené a nemá v českém jazyce žádný původní význam.

  (g) Žalující strana splňuje obecné požadavky způsobilosti dle čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002, o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu, (dále jen „Nařízení č. 733/2002“).

  Tato svá tvrzení Žalující stran dále doplnila ve svém vyjádření ze dne 2. 11. 2007 v reakci na níže uvedené vyjádření Žalované strany, a sice, že:

  (h) Spojení "czech travel project invest", jehož se na důkaz své dobré víry při registraci Doménového jména dovolává Žalovaná strana, se v běžném obchodním styku nevyskytuje, ani z provedených zjištění nikterak nevyplývá, že by Žalovaná strana toto slovní spojení ve své komerční nabídce byť i jednou použila, natož pak pravidelně využívala.

  (i) Naopak Žalující strana je vlastníkem platné národní ochranné známky "CTP PROJECT INVEST" podané k Úřadu průmyslového vlastnictví ČR dne 31.8.2001 pod č. 170993 a svědčí ji tedy veškerá práva z této ochranné známky vyplývající, včetně slovního spojení "project invest". Žalující strana navíc zkratku "ctpinvest", popř. slovní spojení "central trade park" v obchodních vztazích běžně užívá - viz důkazy předložené v Žalobním návrhu.

  Z těchto důvodů Žalující strana žádá, aby Senát rozhodl o převodu Doménového jména na Žalující stranu.
 2. Žalovaná strana
  Žalovaná strana ve svém Vyjádření k Žalobnímu návrhu ze dne 29. 10. 2007 uvádí, že:
  

  (a) Žalovaná strana, která má mimo jiné v předmětu činnosti provozování cestovní agentury, v dobré víře zaregistrovala po uplynutí Sunrise period, tzn. ve volném období doménu www.ctpinvest.eu pro své další aktivity v oblasti incentivní turistiky. Doménové jméno je určeno pro zahraniční investory a tvoří jej zkratka - první písmena názvu „czech travel project invest“. Ze stejného důvodu Žalovaná strana zaregistrovala i doménu www.ctpinfo.eu, která je určena pro konečnou klientelu, která má zájem využívat služeb žalované strany pro incentivní turistiku.

  (b) Žalující strana se dovolává přednostního práva k Doménovému jménu z titulu obchodní firmy. Toto právo však mohla využít v období Sunrise. Protože strana žalující své přednostní právo v Sunrise periodě nevyužila, nemá žádné přednostní právo na registraci Doménového jména během volného období, kdy je rozhodující dřívější datum žádosti o registraci domény.

  (c) Obchodní firma Žalující strany je „CTP invest, spol. s r.o.“ nikoliv pouze CTP invest.

  Z těchto důvodů Žalovaná strana, aby Senát žalobu zamítl a přiznal Žalované straně náhradu nákladů řízení, včetně nákladů právního zastoupení.
 
Projednání a zjištění
Senát dává za pravdu Žalující straně.


Dle čl. 21 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (dále jen „Nařízení č. 874/2004“) může být doménové jméno jeho držiteli odebráno v tomto řízení, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v čl. 10 odst. 1 tohoto Nařízení, a pokud toto doménové jméno:

(a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo

(b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.

Žalující strana doložila, že Doménové jméno je shodné s její obchodní firmou, která požívá ochrany dle ust. § 10 odst. 1 a § 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Žalovaná strana tvrdí, že Doménové jméno je zkratkou slov "czech travel project invest", a že má sloužit k obchodním aktivitám Žalované strany v oblasti incentivní turistiky. Tento argument Žalované strany Senát pokládá za účelový. Žalovaná strana si Doménové jméno zaregistrovala již v dubnu 2006, avšak do dnešního dne na něm žádnou prezentaci v oblasti „incentivní turistiky“ nespustila a netvrdí ani nic konkrétního o tom, že by nějakou takovou prezentaci vůbec připravovala či plánovala. Lze tedy uzavřít, že v řízení nevyšlo najevo, že by Žalované straně k Doménovému jménu svědčilo právo či oprávněný zájem dle čl. 21 odst. 1 písm. a) Nařízení č. 874/2004, resp. čl. B11(d)(1)(ii) Pravidel ADR. Již to je dostatečným důvodem k nařízení převodu Doménového jména na Žalující stranu.

Senát se však neztotožňuje ani s tvrzením Žalované strany, že byla při registraci Doménového jména v dobré víře. I kdyby totiž byla pravda, že Žalovaná strana skutečně připravuje webovou prezentaci projektu s názvem „czech travel project invest“, je zcela nepravděpodobné, že by si ze všech nabízejících se možností, jak z tohoto názvu doménové jméno vytvořit, vybrala náhodou zrovna tu, shodující se s obchodní firmou Žalující strany, ještě k tomu za situace, kdy:

(a) obchodní firma Žalující strany je čistě fantazijní a v běžné řeči se nevyskytující označení, a

(b) slovo „invest“, které Žalovaná strana v Doménovém jménu jediné ponechala v nezkrácené podobě, o povaze tvrzeného projektu (narozdíl od slov, které Žalovaná strana při tvorbě Doménového jména zkrátila) nic nevypovídá.

Dle názoru Senátu si tedy Žalovaná strana zaregistrovala Doménové jméno za účelem jeho okupace ke škodě Žalující strany (tzv. cybersquatting či domain grabbing), tudíž nikoli v dobré víře. Proto je dán i důvod pro odebrání Doménového jména Žalované straně dle čl. 21 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 874/2004 a čl. B11(d)(1)(iii) Pravidel ADR.

Další výše uvedené námitky Žalované strany jsou zcela bez významu. Pro odebrání Doménového jména dle čl. 21 Nařízení č. 874/2004 není rozhodné, zda o jeho registraci Žalující strana usilovala v období Sunrise. Obdobně neobstojí ani námitka Žalující strany, že Doménové jméno není zcela shodné s firmou Žalující strany – opak je pravdou, Doménové jméno se od firmy Žalující strany liší pouze dodatkem označujícím právní formu, od něhož se však při tvorbě doménových jmen zpravidla abstrahuje.

Senát má dále za prokázané, že Žalující strana splňuje všeobecná kritéria způsobilosti k registraci doménového jména .eu dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení č. 733/2002.

Z těchto důvodů Senát vyhověl Žalobnímu návrhu Žalující strany.
 
Rozhodčí nález
Z výše uvedených důvodů Senát rozhodl, že doménové jméno CTPINVEST.eu se převádí na Žalující stranu. Toto rozhodnutí musí Rejstřík vykonat do 30 dnů od oznámení rozhodnutí stranám, pokud Žalovaná strana nezahájí soudní řízení ve Vzájemné jurisdikci dle čl. A1 Pravidel ADR.
 
Rozhodci
 • Michal Matejka
Datum: 2007-11-28
Příloha 1
The Respondent registered the domain name „ctpinvest.eu“ in land rush period.  The Complainant asserted that (i) this domain name is identical to his registered company name „CTP INVEST“, (ii) the Respondent does not have any legitimate interest to this domain name and (iii) also registered such domain name in bad faith and therefore requested the Panel to order transfer of the domain name to the Complainant.  The Respondent argued that the domain name is an abbreviation of „czech travel project invest“ and that he contemplates to use it for a website concerning „incentive tourism“, however has not substantiated this argument any further.  


The Panel found that no webpages are present under the domain name in question (the domain name is only redirected to the pages of the webhoster) and the Respondent has not asserted or proved that any webpages referring to „czech travel project invest“ have ever been present under the domain name „ctpinvest.eu“ or that he is preparing or even planning to launch such website.  In Panel’s view it is also extremely unlikely that the Respondent, acting in good faith, would have registered the domain name “ctpinvest.eu” for his alleged “czech travel project invest” project and therefore, the Respondent has most likely acted with cybersquatting intention and thus in bad faith.

As a result the Panel (a) concluded that Respondent failed to demonstrate legitimate interest in the domain name „ctpinvest.eu“ and registered the domain name in bad faith, and (b) decided that the domain name „ctpinvest.eu“ shall be transferred to the Complainant.