Čehijas Republikas Tirdzniecības kameras un Čehijas Republikas Lauksaimniecības kameras šķīrējtiesas (Čehijas Šķīrējtiesas) Alternatīvās .eu strīdu izšķiršanas centrs

Komisijas lēmums

.eu Strīdu izšķiršanas reglamenta (Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamenta) B12 punkts

Lietas nr.: 05248
Iesniegšanas laiks: 2008-10-16 10:03:20
Administratīvā kontaktinformācija: Tereza Bartošková
 
Sūdzības iesniedzējs
Vārds: AIDA Cruises German Branch of Società di Crociere Mercurio S.r.L.
 
Sūdzības iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis
Vārds: Selting + Baldermann, Ingo Selting
 
Atbildētājs
Vārds: Vlad Mirzu
 
Atbildētāja pilnvarotais pārstāvis
Vārds:
 
Apstrīdētais(ie) domēna vārds(i): AIDACLUBSCHIFF, AIDA-CLUBSCHIFF
 
Citas tiesvedības
Alternatīvai strīdu izšķiršanas komisjai nav tādas tiesvedības zināmas.
 
Lēmuma kopsavilkums angļu valodā: Šī lēmuma kopsavilkums angļu valodā pievienots šī dokumenta 1. pielikumā.
 
Lietas fakti
Sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona ar reģistrēto adresi Rostokā, Vācijā. Sūdzības iesniedzējs nodarbojas ar kruīzu organizēšanu ar saviem 6 kuģiem. Sūdzības iesniedzējs ir šādu reģistrētu preču zīmju īpašnieks:

- Vācijā reģistrēta vārdiska preču zīme „Aida”, kuras pieteikums tika iesniegts 15.01.1997. un kura tika reģistrēta 17.03.1998.;
- Vācijā reģistrēta vārdiska preču zīme „Das Clubschiff”, kuras pieteikums tika iesniegts 22.12.2001. un kura tika reģistrēta 04.02.2003.;
- Kopienas preču zīme (vārdiska zīme) „AIDA”, kuras pieteikums tika iesniegts 12.10.2005. un kura tika reģistrēta 24.01.2008.

Atbildētājs ir fiziska persona ar adresi Rīgā, Latvijā. Atbildētājs ir reģistrējis apstrīdētos Domēna vārdus 2006. gada 7. jūnijā.

2008. gada 16. oktobrī Sūdzības iesniedzējs iesniedza savu sūdzību Čehijas Šķīrējtiesā, pieprasot Domēna vārdu nodošanu Sūdzības iesniedzējam.

Atbildētājam tika pienācīgi paziņots par alternatīvās strīdu izšķiršanas procedūru, bet Atbildētājs neiesniedza atbildi uz Sūdzību.
 
Pušu argumenti
 1. Sūdzības iesniedzējs
  Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka apstrīdētie Domēnu vārdi ir identiski vai līdzīgi Sūdzības iesniedzēja preču zīmēm „aida” un „das clubschiff”. 
  

  Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka artikulam „das”, kas tiek izmantots preču zīmē „das clubschiff”, nav nozīmes, lai noteiktu identiskumu starp Domēna vārdiem un preču zīmi, jo artikulam ir aprakstošs raksturs un tas neietekmē preču zīmes atšķirtspēju. Turklāt Sūdzības iesniedzējs uzsver, ka arī Domēna vārdu vispārējam augšējā līmeņa domēna piedēklim „.eu” nav nozīmes, lai noteiktu identiskumu vai līdzību.

  Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Atbildētājam nav nekādu tiesību vai leģitīmas intereses attiecībā uz apstrīdētajiem Domēna vārdiem un ka Atbildētājs nevar atsaukties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 21. panta 2. punktā minētajiem priekšnoteikumiem vai pierādīt jebkuru citu leģitīmu interesi attiecībā uz apstrīdētajiem Domēna vārdiem. Turklāt Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Atbildētājs nav plaši pazīstams ar Domēna vārdiem un ka Atbildētājs bez vajadzības savieno Sūdzības iesniedzēja preču zīmes „aida” un „das clubschiff” apstrīdētajos Domēna vārdos.

  Atsaucoties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 21. panta 3. punkta b) apakšpunktu, Sūdzības iesniedzējs tāpat apgalvo, ka Atbildētājs ir reģistrējis apstrīdētos Domēna vārdus ļaunprātīgi, tas ir, ka Atbildētājs nav izmantojis Domēna vārdus pienācīgā veidā vismaz divus gadus kopš reģistrēšanas datuma.

  Sūdzības iesniedzējs pieprasa, lai apstrīdētie Domēna vārdi tiktu nodoti Sūdzības iesniedzējam.
 2. Atbildētājs
  Atbildētājs neiesniedza atbildi.
 
Apspriešana un slēdziens
Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 21. panta 1. punktu Sūdzības iesniedzējam jāpierāda, ka apstrīdētais domēna vārds ir identisks vai ļoti līdzīgs vārdam, attiecībā uz kuru saskaņā ar attiecīgās valsts un/vai Kopienas tiesību aktiem ir atzītas tiesības un ja (i) šo vārdu tā īpašnieks ir reģistrējis, nepastāvot tiesībām vai leģitīmām interesēm uz vārdu, vai arī (ii) tas ir reģistrēts vai tiek izmantots ļaunprātīgi.


(i) Sajaucama līdzība

Sūdzības iesniedzējs ir nodrošinājis pierādījumus faktam, ka Sūdzības iesniedzējs ir Vācijā reģistrētu preču zīmju, reģistrācijas Nr. 39701328, AIDA un, Nr. 30173119, DAS CLUBSCHIFF, un Kopienas preču zīmes, reģistrācijas Nr. 4681987, AIDA, īpašnieks. Šīs preču zīmes veido tiesības uz vārdu Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004. 10. panta izpratnē.

Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija piekrīt, ka preču zīmē DAS CLUBSCHIFF izmantotais artikuls „das” neietekmē preču zīmes atšķirtspēju un vidusmēra patērētājs to uztvertu kā vācu valodā lietotu artikulu gramatikas prasību dēļ. Sekojoši atšķirtspēju noteicošā un dominējošā preču zīmes DAS CLUBSCHIFF daļa ir vārds „clubschiff”.

Tādēļ tiek konstatēts, ka Atbildētājs ir apvienojis apstrīdētajos Domēna vārdos Sūdzības iesniedzēja preču zīmi AIDA ar Sūdzības iesniedzēja preču zīmes DAS CLUBSCHIFF dominējošo daļu, proti, vārdu „clubschiff”. Apvienošana veikta divējādi: (i) bez jebkādiem pievienojumiem, tas ir, AIDACLUBSCHIFF, un (ii) ar defisi pa vidu, tas ir, AIDA-CLUBSCHIFF. Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija tomēr neuzskata, ka defises pievienošana jebkādā veidā veicina minētā domēna vārda atšķirtspēju.

Pēc papildu izpētes pēc savas iniciatīvas Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija turklāt konstatē, ka Atbildētāju nevar uzskatīt par abu augstākminēto Sūdzības iesniedzēja preču zīmju apvienošanas idejas radītāju. Meklējums www.wipo.int norāda, ka Sūdzības iesniedzējs ir arī starptautiskās reģistrācijas Nr. 796360 AIDA DAS CLUBSCHIFF (figuratīva zīme) īpašnieks, reģistrācijas datums 2003. gada 21. janvāris, kas attiecas uz vairākām dalībvalstīm.

Ņemot vērā augstāk minēto, Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija konstatē, ka apstrīdētie Domēna vārdi ir sajaucami līdzīgi ar Sūdzības iesniedzēja preču zīmju reģistrācijām.

(ii) Tiesības vai leģitīma interese

Sūdzības iesniedzējs ir tikai izteicis apgalvojumu, ka Atbildētājam nav tiesību vai leģitīmas intereses attiecībā uz Domēna vārdiem, bet šāda apgalvojuma pamatojumam nav iesniegti nekādi pierādījumi.

Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija tomēr uzskata, ka negatīva fakta pierādīšana ir sarežģīts un reizēm neiespējams uzdevums. Atbildētājam bija pienācīgi dota iespēja aizstāvēt savu pozīciju un iesniegt jebkādus pierādījumus, kas liecinātu par Atbildētāja tiesībām vai leģitīmu interesi attiecībā uz Domēna vārdiem, tādējādi atspēkojot Sūdzības iesniedzēja apgalvojumus. Atbildētājs tomēr nav iesniedzis nekādu atbildi. Saskaņā ar Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamenta B 10 punktu Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija var uzskatīt Atbildētāja neizpildi par pamatu Sūdzības iesniedzēja prasību pieņemšanai.

Atbildētāja vārds (Vlad Mirzu), kā arī norādītā adrese (Rīga, Latvija) nenorāda ne uz kādu acīmredzamu saikni ar reģistrētajiem Domēna vārdiem. Domēna vārdi (vai vismaz to otrās daļas „clubschiff”) liecina par saistību ar vācu valodu, kas nav plaši izmantota valoda Latvijā (Atbildētāja adreses valsts). Domēna vārdi netiek izmantoti, tādējādi nav iespējams noteikt Atbildētāja darbības sfēru.

Ņemot vērā augstākminētos apsvērumus Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija uzskata, ka nav konstatējamas Atbildētāja tiesības vai leģitīmas intereses attiecībā uz apstrīdētajiem Domēna vārdiem.

(iii) Ļaunprātība

Tā kā Sūdzības iesniedzējs nav iesniedzis nekādus pierādījumus par Atbildētāja tiesību vai leģitīmas intereses neesamību attiecībā uz Domēnu vārdiem, Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija uzskata, ka ir nepieciešams tālāk izvērtēt ļaunprātības esamību no Atbildētāja puses, lai nostiprinātu lēmuma tiesisko pamatu.

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 21. panta 3. punktu ļaunprātīga rīcība ir, ja, cita starpā, domēna vārds ir reģistrēts, lai neļautu šā vārda īpašniekam, kura tiesības uz šo vārdu ir atzītas saskaņā ar attiecīgās valsts un/vai Kopienas tiesību aktiem, ietvert šo vārdu atbilstošā domēna vārdā, ja, cita starpā, domēna vārds nav pienācīgi izmantots vismaz divus gadus no reģistrācijas dienas.

Sūdzības iesniedzējs ir uzrādījis, ka Atbildētājs neizmanto Domēna vārdus, kas reģistrēti 2006. gada 7. jūnijā. Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija ir arī konstatējusi, ka līdz šī lēmuma pieņemšanai nav atrodamas tīmekļa lappuses ar apstrīdētajiem Domēna vārdiem.

Kā jau iepriekš minēts starp Atbildētāju un reģistrētajiem Domēna vārdiem nepastāv nekādas acīmredzamas saiknes. Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija uzskata, ka ir maz ticams, ka Atbildētājs būtu izvēlējies reģistrētos Domēna vārdus vienīgi sagadīšanās pēc.

Sekojoši Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija secina, ka apstrīdētie Domēna vārdi ir reģistrēti ļaunprātīgi.

Tādējādi ir apmierinātas visas Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 21. panta 1. punkta un Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamenta B 11 punkta prasības.

(iv) Vispārējie atbilstības kritēriji

Saskaņā ar Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamenta B 11 (b) punktu apstrīdēto Domēna vārdu nodošana Sūdzības iesniedzējam ir iespējama, ja Sūdzības iesniedzējs atbilst vispārējiem atbilstības kritērijiem reģistrācijai, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 733/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

Alternatīvās strīdu izšķiršanas komisija konstatē, ka Sūdzības iesniedzējs, kas ir juridiska persona ar reģistrētu adresi Rostokā, Vācijā, atbilst .eu domēna vārda reģistrācijas kritērijiem.
 
Lēmums
Ņemot vērā visus iepriekšminētos argumentus, saskaņā ar reglamenta B12(b) un (c) punktu komisija nolemj:


domēna vārds  AIDACLUBSCHIFF, AIDA-CLUBSCHIFF tiek nodots sūdzības iesniedzējam.
 
Šķīrējtiesneši
 • Agris Repss
Datums: 2009-03-02
1. pielikums
On 7 June 2006 the Respondent (natural person Vlad Mirzu with the address in Riga, Latvia) registered the disputed Domain Names aidaclubschiff.eu and aida-clubschiff.eu.


The Complainant (AIDA Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.L., corporate entity with a registered address in Rostock, Germany) filed a complaint before the Czech Arbitration Court, requesting the transfer of the Domain Names to the Complainant.

The Complainant argued that the Domain Names are identical or similar to the Complainant’s trademarks “aida” and “das clubschiff”, the Respondent lacks any right or legitimate interest in the contested Domain Names and the Domain Names have been registered in bad faith.

The Respondent failed to file any response to the Complaint.

The Complainant provided evidence of the fact that the Complainant is the proprietor of German trademark registrations No. 39701328 AIDA and No. 30173119 DAS CLUBSCHIFF and of the Community Trade Mark registration No. 4681987 AIDA. In addition, the Panel established that the Complainant is the holder of international registration No. 796360 AIDA DAS CLUBSCHIFF (device).

The Panel found that that the Respondent has combined in the disputed Domain Names the Complainant’s trademark AIDA with the distinctive part of the Complainant’s trademark DAS CLUBSCHIFF, namely the word “clubschiff”. The Panel decided that the disputed Domain Names are confusingly similar with the Claimant’s trademark registrations.

The Panel decided that no rights or legitimate interest of the Respondent can be found in the disputed Domain Names. Although no evidence was put forward in this respect, the Panel considered that the Respondent was duly given an opportunity to refute the Complainant’s allegations. The failure of the Respondent to file any response in accordance with Paragraph B 10 of the ARD Rules was considered by the Panel as grounds to accept the claims of the Complainant.

The Panel also found that the disputed Domain Names have been registered in bad faith since they have not been used in a relevant way for more than two years.

In the light of the above and as requested by the Complainant, the disputed Domain Names shall be transferred to the Complainant.