Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 05351
Indientijd: 2009-08-20 09:15:36
Administratief contact: Tereza Bartošková
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Koch Media GmbH
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : Rutan & Tucker, LLP, Susan J. Barricella, Esq.
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Eijer Media, S. Eijer
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : LINERIDER
 
Andere juridische procedures
De Panelist is niet op de hoogte van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de betwiste domeinnaam.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Klaagster heeft vanwege het Amerikaanse InXile Entertainment Inc. een exclusieve licentie bekomen voor het verdelen, verkopen, produceren, .. binnen Europa van video games/spellen gekend onder de naam  "LINE RIDER".    


De games/spellen zijn een auteursrechtelijke creatie van de heer Bostjan CADEZ (Slovenië). De creatie gaat terug tot de eerste helft van 2006, en de eerste commercialisatie is volgens de meegedeelde stukken niet later dan 23 september 2006.

De Amerikaanse vennootschap InXile Entertainment heeft overeenkomsten afgesloten met zowel de heer CADEZ als met Klaagster.  De heer CADEZ en InXile hebben bescherming gezocht en ook verkregen voor hun intellectuele eigendomsrechten (merken, auteursrechten).

Verweerster heeft op 27 oktober 2009 de domeinnaam "linerider.eu" geregistreerd, en de woorden LINE  en RIDER worden gebruikt op haar website, zowel als benaming van de website als als benaming van games/videos die op deze website kunnen gedownload worden.

Bij huidige procedure vordert Klaagster de intrekking van de betwiste domeinnaam van verweerster en vordert zij tevens de overdracht van de betwiste domeinnaam aan Klaagster.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klaagster stelt dat zij vanwege InXile Entertainment Inc ('InXile"). het exclusieve recht tot gebruik en exploitatie heeft bekomen van het computer/video spel "LINE RIDER" (diverse versies), dit overeenkomstig een "Publicatieovereenkomst" ("publishing agreement") van 17 september 2008. 
  

  Klaagster laat gelden dat InXile wereldwijd diverse merken heeft geregistreerd, en Klaagster verwijst onder meer naar het CTM met registratie nummer 005843206.

  Klaagster stelt verder dat het spel LINE RIDER een auteursrechtelijk creatie is van de Sloveen Bostjan CADEZ. Volgens zijn USA Copyright Registration, waarbij hij zijn werk de titel "LINE RIDER" geeft, zou er een eerste publiek gebruik zijn geweest op 29 mei 2006, dit in Slovenië.  Uit andere bronnen (o.a. de website www.deviantart.com) blijkt dat LINE RIDER  voor 27 oktober 2006 (datum registratie domeinnaam  "linerider.eu") werd geëxploiteerd en dat het spel onmiddellijk een groot succes kende  bij het in aanmerking te nemen publiek.

  Klaagster stelt verder dat Verweerster geen rechten of wettelijke belangen heeft met betrekking tot de domeinnaam.  Klaagster stelt dat Verweerster, hoewel noch Klaagster noch InXile met Verweerster enige overeenkomst of zakelijke relatie heeft, in weerwil van de geciteerde intellectuele eigendomsrechten op haar website www.linerider.eu  op illegale wijze de overeenstemmende software adverteert en laat downloaden,  en hiermee inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van InXile, Klaagster en de heer CADEZ, en inbreuk pleegt op de exclusieve rechten die Klaagster heeft bekomen vanwege InXile.

  Klaagster stelt tenslotte dat Verweerster de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Klaagster haalt aan dat zij meent dat Verweerster een handel heeft opgezet in het kopen en verkopen van domeinnamen en dat Verweerster doelbewust tracht om het publiek af te leiden naar haar website, onder meer door een verwarringstichtend gebruik van de merken waaronder Klaagster haar waren mag verhandelen. Volgens Klaagster zijn de spellen die verweerster aanbiedt op haar website inbreukmakende kopieën van het originele spel, en schendt zij doelbewust de auteursrechten op het spel en de exclusieve rechten van Klaagster in de Europese Unie. Volgens Klaagster maakt Verweerster ook een onbevoegd gebruik van de naam van de auteur (de heer Bostjan Cadez), waarmee Verweerster een verbondenheid met de rechthebbende wil suggereren.
 2. Verweerder
  Verweerster werd in kennis gesteld van de ADR-procedure die tegen haar werd ingesteld. Verweerster heeft geen enkel verweer ingediend bij het ADR Centrum.
 
Behandeling en bevindingen
De Panelist stelt vast dat Verweerster heeft nagelaten haar verweer in te dienen en dus niet heeft geantwoord op de klacht, hoewel hiertoe uitgenodigd volgens de ADR Voorschriften. Dit verhindert niet dat de Panelist de zaak ten gronde moet onderzoeken en de Klacht als gegrond beoordelen indien aan de voorwaarden is voldaan.


Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) van de Voorschriften ADR bepaalt dat de klacht de gronden moet omschrijven waarop zij berust, en dat de Klaagster in het bijzonder moet aantonen dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of onduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam; dan wel
(iii)de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

De Klaagster heeft met de aangebrachte stukken genoegzaam aangetoond dat zij exclusief licentiehouder is voor Europa van de spellen genaamd "LINE RIDER" (verschillende versies), en dat zij in haar Publicatieovereenkomst de verplichting heeft opgenomen alle redelijke inspanningen te leveren om de intellectuele eigendom van de produkten te beschermen en elke inspanning te leveren om een inbreukmakende activiteit stop te zetten of af te zwakken. Overeenkomstig de Publicatieovereenkomst heeft zij niet enkel het recht op een ruime auteursrechtelijke exploitatie (adaptatie, vertaling, ..), maar eveneens een niet-exclusieve licentie op de handelsmerken. Zij beschikt als licentiehouder over een door het Gemeenschapsrecht erkend recht (artikel 22.1. Verordening 40/94) en zij heeft dan ook een belang om onderhavige procedure in te stellen.

De Panelist is het met Klaagster eens dat de geregistreerde domeinnaam op verwarringstichtende wijze overeenstemt met de (al dan niet geregistreerde) merken en handelsnamen van InXile, alsmede met de titel van het artistieke werk van de heer Bostjan CADEZ, zoals deze het voorafgaand aan de registratie van de domeinnaam publiek heeft geëxploiteerd, ten getuige waarvan de meegedeelde afdruk van een webpagina van de website www.deviantart.com.  

De Klaagster heeft genoegzaam aangetoond dat de registratie door Verweerster een speculatieve en onrechtmatige registratie is in de zin van artikel 21 van Verordening 874/2004 van 28 april 2004, in het bijzonder dat hier sprake is van  van toepassing van artikelen 21.1.(b) juncto 21.3.b) i), 21.3.c) en 21.3.d)  van dezelfde Verordening.

Zo heeft Klaagster aangetoond, met verschillende voorbeelden, dat er een patroon van dergelijk gedrag door Verweerder bestaat. Vervolgens heeft Klaagster voldoende aangetoond dat Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd om op illegale wijze aan te haken en te profiteren van de inspanningen van de auteur van het spel, en zijn rechtsverkrijgers, zoals InXile en Klaagster.  De website van Verweerster wordt geëxploiteerd als de "the largest line rider fansite", maar is in feite bedoeld om illegale kopieën te downloaden. Verweerster geeft ook ten onrechte de indruk van een verbondenheid met de auteur (de heer Cadez) van de spellen, door zijn naam te vermelden op de illegale kopieën. Verweerster zorgt voor verwarring bij het publiek en leidt potentiële klanten van Klaagster weg. Hiermee wordt Klaagster oneerlijke concurrentie aangedaan en worden haar inkomsten ontnomen.

Nu de Panelist heeft aangenomen dat de Klaagster voldoende heeft aangetoond dat de omstandigheden voorzien door artikel B.11.(d) (1) (i) en (iii) voorhanden zijn, moet niet verder onderzocht worden of  Klaagster aantoont dat de domeinnaam is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam.

Er wordt vastgesteld dat overeenkomstig artikel 4(2)(b) van de Verordening 733/2002 de Klaagster voldoet aan de basiscriteria voor registratie, en dat dienvolgens voor onderhavige zaak de meest gepaste sanctie, met name de overdracht van de domeinnaam, kan toegepast worden.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot de overdracht van de domeinnaam  LINERIDER op de Klaagster
 
Arbiters
 • Joost Verbeek
Datum : 2009-12-28
Bijlage 1
The Complainant initiated ADR proceedings against the Respondent for a speculative and abusive registration of the domain name "linerider.eu". The Respondent did not file any response to Complaint.


Under a Publishing Agreement, the Complainant received the exclusive right to publish products of InXile Entertainment Inc. within Europe. One of these products is the famous computer game "Linerider". Under this agreement, the Complainant also received a license to use InXile's trademarks including its trademark LineRider. The game “LINERIDER” was created in the first half of 2006 by a European citizen and the rights were licensed by the author to InXile. There is an evidence of public exploitation of the LINERIDER-game prior to the date the Respondent registered the disputed domain name linerider.eu (27 October, 2006).  

The Panelist found that the disputed domain name was confusingly similar to the trademarks of InXile, and that the Complainant's publishing and licence agreement was sufficient to establish rights that would be recognised under article 21(1) of EC Regulation 874/2004.

The Panelist found that the Respondent appears to have registered the domain name in bad faith. The registration by the Respondent has been done with the purpose of obstructing the registration by the Complainant (or InXile) of the same domain name and with the purpose of obstructing the Complainant in its commercial activities. These findings are confirmed by the Respondent's website on which the Respondent is inviting the visitor to download (illegal) copies of the LINERIDER games, while mentioning that it is a "fansite" of line rider-games.  

The Panelist therefore ordered that the disputed domain name be transferred to the Complainant.