Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 05380
Indientijd: 2009-03-23 12:18:15
Administratief contact: Tereza Bartošková
 
Klager
Naam/Handelsnaam : SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, SYNGENTA PARTICIPATIONS AG SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : Nederlandsch octrooibureau, Stal-Hilders
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Baris Dienstverlening
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : SYNGENTASEEDS, SYNGENTA-SEEDS
 
Andere juridische procedures
Het ADR-panel werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de Domeinnamen.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Klaagster is de Zwitserse vennootschap Syngenta Participations AG. Klaagster is een internationaal gekend bedrijf dat actief is op het gebied van gewasbescherming en bezit diverse internationale, Europese en nationale woord – en beeldmerkregistraties m.b.t. de woorden ‘Syngenta’ en ‘Syngenta seed’. Klaagster is tevens houdster van diverse domeinnaamregistraties met betrekking tot ‘Syngenta’ en ‘Syngenta seeds’, waaronder www.syngenta.com en www.syngentaseeds.com .


Verweerster is sinds 9 april 2006 houdster van de Domeinnamen ‘Syngentaseeds.eu’ en ‘Syngenta-seeds.eu’ (hierna genaamd “de Domeinnamen”). Verweerster maakt geen actief gebruik van deze Domeinnamen.

Klaagster wenst door middel van onderhavige ADR procedure de overdracht te bekomen van de Domeinnamen. Klaagster heeft ten dien einde op 18 maart 2009 een Klacht ingediend bij het ADR Centrum ( hierna genaamd “het Centrum”). Op 30 maart 2009 heeft het Centrum Klaagster geïnformeerd over gebreken in de Klacht die onder andere betrekking hadden op de identiteit van de Verweerster die niet de houder was van de Domeinnamen. Bijgevolg werd er door Klaagster op 30 maart 2009 een nieuwe, verbeterde Klacht ingediend bij het Centrum. Verweerster heeft op 6 april 2009 een kennisgeving ontvangen met betrekking tot het feit dat jegens haar een Klacht was ingediend. Verweerster heeft hierop niet gereageerd en heeft geen enkel verweer ingediend bij het Centrum.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klaagster verzoekt op grond van artikel 21 lid 1 van de Verordening 874/2004 en artikel B 11 (d) (1) van de ADR voorschriften om overdracht van de Domeinnamen. Volgens Klaagster zijn beide Domeinnamen identiek aan en/of stemmen verwarringswekkend overeen met de rechten waarvan Klaagster houdster is, zijnde de handelsnaam en vennootschapsnaam ‘Syngenta’ en de diverse internationale, Europese en nationale woord- en beeldmerkregistraties voor het teken ‘Syngenta’, waaronder: 
  

  - de internationale merkregistratie nummer 732663 ‘Syngenta’ (woordmerk)
  - de internationale merkregistratie nummer 862978 ‘Syngenta Seedcare’ (woordmerk)
  - de internationale merkregistratie nummer 865967 ‘Syngenta Seed Care Institute’ (woordmerk)
  - de Europese merkregistratie nummer 1395722 ‘Syngenta’ (woordmerk)
  - de Europese merkregistratie nummer 1782309 ‘Syngenta’ (beeldmerk)

  Klaagster is tevens houdster van diverse domeinnaamregistraties waaronder www.syngenta.com, en www.syngentaseeds.com.

  Klaagster stelt dat Verweerster de Domeinnamen geregistreerd heeft zonder haar toestemming, dat Verweerster op geen enkele wijze geaffilieerd is met Klaagster en geen enkel belang heeft bij het gebruik van de Domeinnamen. Klaagster benadrukt het feit dat Verweerster geen websites gekoppeld heeft aan de Domeinnamen en daarenboven de Domeinnamen te koop aanbiedt via de website www.sedo.com. Tenslotte stelt Klaagster dat Verweerster te kwader trouw is, omdat zij de merken van Klaagster kende of minstens moest kennen toen zij de Domeinnamen registreerde. Klaagster stelt dat zij diverse ingebrekestellingen heeft gestuurd naar Verweerster die hierop evenwel niet gereageerd heeft, doch wel de Domeinnamen te koop aanbood op het internet via de website www.sedo.com, hetgeen ontegensprekelijk een bewijs is van de kwade trouw bij Verweerster.  Klaagster verzoekt om die redenen de Domeinnamen over te dragen aan Syngenta Crop Protection AG.
 2. Verweerder
  Verweerster werd in kennis gesteld dat er een ADR-procedure tegen haar was ingespannen over de Domeinnamen, maar heeft geen enkel verweer ingediend bij het Centrum.
 
Behandeling en bevindingen
Op basis van artikel 21 van de Verordening 874/2004 en artikel B 11 (d) (1)  van de ADR voorschriften, kan het Panel op verzoek van de Klager de overdracht of intrekking van een domeinnaam bevelen wanneer:


- de domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, en
- de domeinnaam door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd, of
- de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Klaagster beroept zich op volgende merkregistraties waarvan zij de nodige bewijsstukken voorlegt:
 De internationale merkregistratie nummer 732663 dd. 8 maart 2000 m.b.t. het woordmerk ‘Syngenta’ dat geldt voor diverse Europese landen
 De  internationale merkregistratie nummer 862978 dd. 20 september 2005 m.b.t het woordmerk ‘Syngenta Seedcare’ dat geldt voor diverse Europese landen
 De internationale merkregistratie nummer 865967 dd. 22 september 2005 m.b.t. het woordmerk ‘Syngenta Seed Care Institute’ dat geldt voor diverse Europese landen
 De Europese merkregistratie nummer 1395722 dd. 22 november 1999 m.b.t. het woordmerk ‘Syngenta’
 De Europese merkregistratie nummer 1782309 dd. 28 juli 2000 m.b.t. het gecombineerde woord- en beeldmerk ‘Syngenta’

Uit de voorgelegde bewijsstukken blijkt inderdaad dat Klaagster oudere merkrechten heeft op voormelde merken waarvan het dominerend bestanddeel steeds het woord ‘Syngenta’ en/of ‘Syngenta Seed’ is.

Het Panel stelt vast dat de Domeinnamen niet identiek zijn aan de merken van Klaagster, doch wel een verwarrende gelijkenis vertonen met de merken van Klaagster, gezien de Domeinnamen identiek zijn aan de dominante en distinctieve bestanddelen van de merken van Klaagster, nl de woorden ‘Syngenta’ en ‘Syngenta Seed’

Aldus is voldaan aan de eerste voorwaarde.

Ten tweede moet Klaagster aantonen dat de Domeinnamen zijn geregistreerd zonder dat de houder een recht of gewettigd belang heeft in deze Domeinnamen. De Klaagster voert hierbij aan dat Verweerster geen enkele band heeft met Klaagster en geen toestemming heeft verkregen om haar merken te gebruiken of in een domeinnaam op te nemen. Klaagster stelt dat Verweerster geen gebruik maakt van de bewoordingen ‘Syngenta Seeds’ en geen website heeft gekoppeld aan de kwestieuze Domeinnamen.

Aangezien Verweerster het bovenstaande niet weerlegt, neemt het Panel aan dat het correct is, zodat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. Artikel 22 (10) van de Verordening 874/2004 stelt trouwens dat wanneer één van de bij een ADR procedure betrokken partijen niet binnen de termijnen reageert, dit als een grond kan beschouwd worden om de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden (zie bijv. ADR nr. 5180 ‘hotelsformule1.eu’ en ‘formule1hotels.eu’; zie ook ADR nr.  4423 ‘sony-ericsson.eu’).

Ten derde  toont de Klaagster eveneens de kwade trouw aan van Verweerster omdat aannemelijk gemaakt wordt dat de Domeinnamen voornamelijk werden geregistreerd of verworven met het oog op verkopen, verhuren of alleszins overdragen van de Domeinnamen. De Verweersters kenden de merken van Klaagster of moest ze minstens kennen, maar heeft toch de Domeinnamen geregistreerd. De Verweerster gebruikt tot op heden de Domeinnamen niet voor een website en heeft daarenboven de Domeinnamen te koop aangeboden op het internet via www.sedo.com, zoals blijkt uit stuk 4 van Klaagster (vgl. ADR nr. 2727, ‘staedtler.eu’). Er is dus ook  aan deze derde voorwaarde voldaan.

In casu verzoekt Klaagster in haar Klacht dat de Domeinnamen overgedragen worden aan Syngenta Protection AG.  In casu blijkt de Klaagster evenwel Syngenta Participations AG te zijn, zijnde de Zwitserse vennootschap op wiens naam de Klacht werd ingediend en die eigenaar is van de oudere merkrechten. De Domeinnamen kunnen dus enkel overgedragen worden aan Klaagster, zijnde Syngenta Participations AG. Evenwel dient vastgesteld te worden dat overeenkomstig artikel 22.11 van de Verordening nr. 874/2004 de Domeinnaam slechts aan de Klager kan worden overgedragen indien de Klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2 onder b) van de Verordening nr. 733/2002. Overeenkomstig deze Verordening nr 733/2002 kunnen de Domeinnamen in het .eu tld enkel aangevraagd worden door
- bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben; of
- organisaties die in de gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving; of
- natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven.

Gezien Klaagster gevestigd is in Zwitserland, wat niet tot de Gemeenschap behoort, kan niet ingegaan worden op het verzoek tot overdracht van de Domeinnamen. Er wordt wel beslist tot intrekking van de Domeinnamen.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot intrekking van de Domeinnamen SYNGENTASEEDS.eu en  SYNGENTA-SEEDS.eu.
 
Arbiters
 • Veerle Raus
Datum : 2009-07-16
Bijlage 1
The Complainant, being the Swiss company Syngenta Participations AG, initiated ADR proceedings against the Respondent for the speculative and abusive registration of the domain names ‘syngentaseeds.eu’ and ‘syngenta-seeds.eu’. The Respondent did not file any response to the Complaint. The Panel held that the domain names were confusingly similar to the Complainant’s earlier trademarks rights on the words ‘syngenta’, ‘syngenta seedcare’ and ‘syngenta seed care institute’. The Panel held that the Respondent had no rights nor legitimate interest in the domain names, because the Complainant has never granted any rights to the Respondent and the Respondent didn’t use the domain names for a website. The Panel also found that the disputed domain names were registered in bad faith, because the Respondent was or should have been aware of the trademarks of the Complainant and moreover tried to sell the domain names on the internet. The Panel therefore decides to revoke the domain names. However, the Panel cannot allow for the domain names to be transferred to the Complainant since the Complainant does not demonstrate that it satisfies the general eligibility criteria set out in article 4(2)(b) of Regulation nr. 733/2002, as required by article 22.11 of Regulation nr 874/2004. The Complainant, being a Swiss company, is not established in the European Community.