ADR Center för .eu till Tvistlösningsinstitutet anknutet till Tjeckiens Finanskammare och Tjeckiens Jordbrukskammare (Det Tjeckiska Tvistlösningsinstitutet)

Panelbeslut

§ B12 i .eu Tvistlösningsreglerna (ADR Regler)

Ärende nr.: 05446
Inlämningsdatum: 2009-07-01 10:34:54
Administrativ kontakt: Josef Herian
 
Klagande
Namn: Inter IKEA Systems B.V.
 
Klagandens berättigade företrädare
Namn: Advokatbyrån Gulliksson AB, Advokat Jonas Gulliksson
 
Svarande
Namn: Henric Lagerquist
 
Svarandens berättigade företrädare
Namn:
 
Omtvistat domännamn: ILOVEIKEA
 
Övriga rättsliga ärenden
 
Engelsk sammanfattning av beslutet: En engelsk sammanfattning av detta beslut är härmed bifogad som Bilaga 1
 
Faktisk bakgrund
Klaganden är innehavare av följande svenska varumärkesregistreringar:


IKEA med registreringsnummer 0205515, registrerat den 24 april år 1987 i klasserna 2, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 41 och 42;

IKEA FAMILY med registreringsnummer 0221631, registrerat den 8 mars år 1991 i klass 35;

IKEA med registreringsnummer 0238658, registrerat den 7 augusti år 1992 i klasserna 25, 29 30 och 36.

Klaganden är innehavare av följande EG-varumärkesregistreringar:

IKEA med registreringsnummer 705343, registrerat den 4 maj år 2006 i klasserna 9, 35 och 38;

IKEA med registreringsnummer 1672997, registrerat den 3 april år 2002 i klass 35;

IKEA med registreringsnummer 109652, registrerat den 1 oktober år 1998 i klasserna 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41 och 42.

Det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu> registrerades av Svaranden den 14 januari år 2009.
 
Parternas åsikter
 1. Klagande
  Klaganden är ägare av ett unikt koncept för försäljning av möbler och andra heminredningsprodukter som marknadsförs under varumärket IKEA. Varumärket är notoriskt känt inom möbel- och heminredningsbranschen, både i Sverige och globalt. Det togs i bruk första gången i Sverige år 1943 av grundaren Ingvar Kamprad. Det finns idag 285 IKEA varuhus i 36 länder världen över med en försäljning på drygt 22,4 miljarder euro bara under verksamhetsåret år 2008. IKEA katalogen trycks i 199 miljoner exemplar och distribueras i 52 upplagor.
  

  IKEA är en akronym bildad av Ingvar Kamprads första affärsadress Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, men märket besitter som ordbildning en hög grad av ursprunglig särskiljningsförmåga, som genom världsomfattande bruk lett till att varumärket IKEA är ett av världens mest ansedda varumärken.

  Klaganden är innehavare över 1 400 varumärkesregistreringar världen över och varumärket IKEA tillhör ett av de mest välkända, väl ansedda och inarbetade i Sverige och EU. Varumärket IKEA åtnjuter skydd som ett väl ansett varumärke.

  Klaganden gör gällande att det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu> är förväxlingsbart med Klagandens registrerade och inarbetade varumärke IKEA. Klagandens varumärke innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet. Orden I och LOVE är endast allmänt lovprisande och deskriptiva uttryck och domännamnet är således förväxlingsbart med Klagandens varumärke IKEA.

  Potentiella besökare av en hemsida med beteckningen ILOVEIKEA kan få intrycket att det är Klaganden som står bakom den hemsida som domännamnet leder till. Det omtvistade domännamnet ger ett uppenbart intryck av det föreligger ett kommersiellt samband med Klaganden, inte minst sedan domännamnet <iloveikea.eu> är ämnat för kommersiell handel med second-handmöbler som tillverkas för och säljs av Klaganden.

  Svaranden har inte någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Klaganden har inte givit Svaranden något tillstånd att använda Klagandens varumärke eller att registrera domännamn innehållande varumärket IKEA.

  Svaranden har lagt upp en aktiv hemsida kopplad till det omtvistade domännamnet där annonser för begagnade IKEA-möbler kan läggas ut. Svaranden kan inte anses vara allmänt känd under det omtvistade domännamnet även om denne offensivt gått ut med marknadsföring för sin verksamhet och hemsida. I tidningsartiklar förnekar inte Svaranden att denne använder sig av Klagandens varumärke IKEA som draghjälp. Således kan Motpartens agerande anses innebära ett obehörigt utnyttjande av Klagandens varumärkes goda renommé.

  Svarandens användning av det omtvistade domännamnet ger intryck av att det är Klaganden som tillhandahåller en marknadsplats med begagnade IKEA-produkter eller att Klaganden lämnat medgivande till Svarandens användning, vilket icke är fallet.

  Klaganden har haft kontakt med Svaranden för att undersöka möjligheten att överta domännamnet efter att Klaganden uppmärksammats på marknadsföringen för hemsidan. Svaranden snyltar på Klagandens varumärkes goda anseende för att kunna bedriva kommersiell verksamhet till nytta för Svaranden och till skada för Klagandens varumärkes anseende. Tjänsterna på Svarandens hemsida tillhandahålls gratis i syfte att locka till sig kunder, men det framgår av hemsidan att Svaranden från den 1 augusti år 2009 kommer att börja ta betalt för annonseringen på sidan. Såväl registrering som användning av det omtvistade domännamnet har skett i ond tro.
 2. Svarande
  Svaranden har underlåtit att inom utsatt tidsfrist inkomma med sitt Svaromål. 
  

  I ett meddelande från Svaranden till Tvistlösningsinstitutet, daterat den 18 september år 2009, har Svaranden uppgett att denne icke har något intresse av det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu>.
 
Diskussion och Slutsatser
Klaganden skall, i enlighet med Artikel 21.1 i förordning EG/874/2004 och Paragraf B 11(d)(1) i ADR Reglerna, visa att domännamnet <iloveikea.eu> är identiskt eller förväxlingsbart med ett eller flera namn som utgör en för Klaganden erkänd och etablerad rättighet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller gemenskapsrätt; och antingen (a) att det omtvistade domännamnet registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse; eller (b) att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro.


Klaganden är innehavare av ett antal varumärkesregistreringar för IKEA som utgör erkända och etablerade rättigheter både i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapsrätt. Det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu> innehåller varumärket IKEA i sin helhet med tillägg av de deskriptiva orden I och LOVE. Tillägget av de deskriptiva orden kan icke anses tillräckligt för att särskilja det omtvistade domännamnet från Klagandens varumärke. Panelen finner således att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med ett av Klaganden åberopat varumärke till vilket Klaganden kan visa rätt.

Klaganden har gjort gällande att Svarande icke har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu>. Klaganden har icke givit Svaranden någon rätt eller tillstånd att använda eller registrera Klagandens varumärke IKEA i ett domännamn. Av Svarandens försenade svar av den 18 september år 2009 framgår uttryckligen att Svaranden icke har något intresse till det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu>. Det har i ärendet icke framkommit några omständigheter som icke ger anledning till slutsatsen att det omtvistade domännamnet registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse. Det är således Panelens uppfattning att det omtvistade domännamnet <iloveikea.eu> registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse.

Med hänvisning till omständigheterna ovan gör Panelen bedömningen att det icke föreligger något behov att utreda huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro eftersom kriterierna i Paragraferna B11(d)(1)(i) och (ii) i ADR reglerna är uppfyllda.
 
Beslut
Av ovannämnda skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och (c) i Reglerna, beslutar Panelen att domännamnet  ILOVEIKEA skall överföras till Klaganden.
 
Panelmedlemmar
 • Johan Carl Sjöbeck
Datum: 2009-10-13
Bilaga 1
The Complainant is the owner of the registered trademark IKEA. The disputed domain name <iloveikea.eu> incorporates the trademark in its entirety with the addition of the descriptive words “I” and “love”. The ability for such descriptive words to distinguish the disputed domain name from the trademark of the Complainant is limited. The disputed domain name <iloveikea.eu> is therefore considered confusingly similar to the Complainant’s trademark IKEA.


In a late reply, the Respondent declared that the Respondent did not have any interest in the disputed domain name. There is no evidence in the case that refutes the Complainant’s submissions and the Panel concludes that the disputed domain name <iloveikea.eu> was registered by the Respondent without rights or legitimate interest.

Since the conditions set in Paragraphs B11(d)(1)(i) and (ii) of the ADR Rules were satisfied, the Panel did not have to consider whether the disputed domain name was registered or used in bad faith.

Accordingly, the Panel ordered the transfer of the domain name <iloveikea.eu> to the Complainant.