ADR Center för .eu till Tvistlösningsinstitutet anknutet till Tjeckiens Finanskammare och Tjeckiens Jordbrukskammare (Det Tjeckiska Tvistlösningsinstitutet)

Panelbeslut

§ B12 i .eu Tvistlösningsreglerna (ADR Regler)

Ärende nr.: 05617
Inlämningsdatum: 2010-02-25 11:51:09
Administrativ kontakt: Tereza Bartošková
 
Klagande
Namn: Eurail Group GIE, Managing Director René de Groot
 
Klagandens berättigade företrädare
Namn: Howrey LLP, Mrs Eveline Rethmeier
 
Svarande
Namn: GUIDANCE INTERNATIONAL AB
 
Svarandens berättigade företrädare
Namn:
 
Omtvistat domännamn: INTERRAIL
 
Övriga rättsliga ärenden
Inga av Panelen kända.
 
Engelsk sammanfattning av beslutet: En engelsk sammanfattning av detta beslut är härmed bifogad som Bilaga 1
 
Faktisk bakgrund
Klaganden är ett samarbetsprojekt mellan 31 europeiska järnvägsföretag och europeiska rederier som erbjuder försäljning av transporter (järnväg och sjöfart) och andra relaterade resetjänster över hela världen. 


Klaganden erbjuder bland annat internationella tågbiljetter för den europeiska järnvägen: de så skallade InterRailkorten. Kortet ger tillgång till obegränsade resor i ett eller flera europeiska länder under en viss tidsperiod. Med InterRailkorten kan invånare i alla europeiska länder besöka 30 europeiska länder, inklusive Sverige. InterRail lanserades 1972 som ett erbjudande till ungdomar under 21 år i samband med den internationella järnvägsunionens 50-årsjubileum, och sedan dess har över 8 miljoner passagerare rest med ett InterRailkort. Under 2009 reste 275 000 passagerare med InterRail, vilket resulterade i en total omsättning på 62 miljoner euro. De senaste fem åren har Klaganden och dess agenter spenderat cirka 1,2 miljoner euro årligen på marknadsföring av InterRailkort och relaterad marknadsföring.

InterRail har en fanklubbsida på Facebook med över 12 000 medlemmar (Bilaga 8 till Klagomålet), och InterRails officiella webbplats Interrailnet.com erhöll nyligen utnämningen Euractiv Award (Bilaga 9 till Klagomålet).

Klaganden är innehavare av bland annat följande varumärken:

- Internationell registrering (designerad den Europeiska Gemenskapen) Nr 899 104 ”Inter Rail”,  registrerad den 6 mars 2006
- Gemenskapsvarumärke Nr 8 156 564 INTERRAIL, registrerad den 10 november 2009
- Gemenskapsvarumärke Nr 5 604 467 InterRail & figur, registrerad den 15 januari 2008
- Benelux Nr 0812875 InterRail & figur, registrerad den 27 november 2006.
(Utdrag från respektive varumärkesregister bifogade som Bilaga 5 till Klagomålet)

Klaganden har den 26 januari 2010 skickat ett varningsbrev till Svaranden, utan att erhålla svar.

Svaranden lät registrera <interrail.eu> den 25 juli 2006.

Någon annan information om Svarandens verksamhet föreligger inte, förutom det som vidare nedan anförs av Klaganden.
 
Parternas åsikter
 1. Klagande
  Klaganden uppger att Klaganden och dess föregångare, Eurail Community (grundat 1959), är välkända i Europa och över hela världen, och att Klaganden under åren har etablerat sig som världsledande på tågreseservice i Europa. Sedan 1972 har InterRailkortet vuxit till ett europeiskt fenomen som understryker tanken om en europeisk integrering.  
  

  Klaganden anför vidare att man, förutom de ovannämnda varumärkesregistreringarna, har inarbetade varumärkesrättigheter till InterRail i ”många europeiska länder”.

  Klagandens slutsats är att InterRail är ett mycket välkänt varumärke i Europa.

  Klaganden påstår att Svaranden är innehavare av drygt 72 000 eu-domäner (Bilaga 10 av Klagomålet visar statistik från siten Domain Tools), samt vidare att Svaranden satt i system att registrera domännamn som blivit lediga och utbjuda dessa till försäljning. Svaranden har varit föremål för flera domäntvister.

  Klaganden uppmärksammades nyligen på att Svaranden påbörjat användning av domännamnet (vilket tidigare endast pekats mot en s k parkeringssida), bl a genom att koppla detta till en hemsida med Google-annonser. Vidare har nämnda hemsida en kort (inklistrad kopia med) beskrivning av InterRailkortet och länkar till InterRails officiella webbplats (Bilaga 11b av Klagomålet), vilket ger intryck av att sidan har ett kommersiellt samband med Klaganden – inte minst beroende på att Svaranden använder Klagandens logo nio gånger på webbplatsen.

  Klaganden anser att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Klagandens varumärke InterRail.

  Enligt Klaganden har Svaranden inga rättigheter eller legitima intressen i det omtvistade domännamnet. Klaganden har inte givit Svaranden något tillstånd at använda varumärket InterRail. Klaganden menar också att Svarandens användning av domännamnet för en webbsida med betalda annonsplatser inte ger något berättigat intresse eller är ett legitimt bruk av varumärket. Slutligen anför Klaganden att Svaranden inte är allmänt känd under domännamnet.

  Slutligen argumenterar Klaganden för att Svaranden både har registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Klaganden menar att varumärket InterRail är så känt i Europa att Svaranden rimligtvis måste ha känt till detta vid registreringen. Svarandens användning, med bild av ett tåg, Klagandens logotyp, etc tyder också på att domännamnet registrerats och använts just för att dra nytta av Klagandens varumärke. Klaganden påstår vidare att Svaranden varit föremål för ett antal domäntvister och bilägger en lista (Bilaga 16 till Klagomålet) vilken sägs huvudsakligen röra ”domännamnsaktiviteter utförda av Svaranden”.

  Klaganden anhåller att Panelen fattar beslut att <interrail.eu> ska överföras till Klaganden, som är ett bolag med säte inom EU.
 2. Svarande
  Svaranden har inte inkommit med svaromål inom angiven svarsfrist.
 
Diskussion och Slutsatser
Klaganden äger det distinktiva och inom Europa (inklusive Sverige) mycket välkända varumärket InterRail.  Panelen drar, utifrån den tid och omfattning som klaganden använt och marknadsfört varumärket InterRail, slutsatsen att Klaganden har en – i varje fall vad avser Sverige – inarbetad varumärkesrätt till kännetecknet InterRail.


Klaganden har också visat flera registrerade varumärkesrättigheter för InterRail och varianter på detta kännetecken.

Från förväxlingsbedömningen skall, enligt internationell praxis, bortses från själva toppdomänen (.eu), se Consejería de sandidad de la comunidad de Madrid v. Domain Handler, Ärende Nr. 05299.  Vad som således ska jämföras är Klagandens varumärke InterRail mot
<interrail.eu>. Då domännamn av tekniska skäl inte gör skillnad mellan versaler och gemener, är det Panelens slutsats att det omtvistade domännamnet är identiskt eller i varje fall närmast identiskt med Klagandens varumärke.

Svaranden har inte uppgivit några godtagbara skäl för sin registrering av domännamnet. Av de bilagor och uppgifter som Klaganden lämnat framgår att Svaranden använt domännamnet för en webbplats som dels utformats så att åtminstone en inte oväsentlig initial risk för förväxling eller stark association med Klagandens egen webbplats föreligger, dels består den till domännamnet kopplade webbplatsen till stor del av klickbara annonser för vilka får förmodas att Svaranden erhåller intäkter.

Nämnda användning synes ha som enda syfte att otillbörligen utnyttja den goodwill som finns i Klagandens varumärke, samt att genom medveten association till Klaganden och dennes välkända tjänst dra besökare till Svarandens webbplats.

Sådan användning konstituerar inte ett berättigat intresse, se Sponda Oyj, Juha Eronen v. UK Domain Developers, LTD., ärende Nr 04492 (”Det finns inget illegalt i sig att använda ett domännamn för att generera intäkter genom klickbara länkar. Att registrera ett domännamn i syfte att generera intäkter genom klickbara länkar i förhoppning och förväntan att likheten mellan domännamnet och handelsnamnet för ett företag ska resultera i att Internetanvändare av misstag hamnar på en parkerad sida innebär emellertid inte berättigat intresse”).

Panelen drar därav slutsatsen att domännamnet registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat/legitimt intresse.

Redan härav följer att Klagandens yrkande kan medges. För fullständighetens skull har dock Panelen valt att även i korthet kommentera anklagelsen om ond tro:

Som ovan angivits är InterRail ett välkänt varumärke, bl a i Sverige, och Svaranden måste ha haft vetskap om detta vid registreringen av domännamnet. Vidare har domännamnet kopplats till en webbplats med bild av tåg, Klagandens logotyp och allmän information om Klagandens tjänster, vilket uppenbart visar på kännedom om Klaganden. Det huvudsakliga syftet med domännamnets användning har varit att, med hjälp av förväxlingsrisken och associationen med Klaganden, tjäna pengar på annonser.

Det är Panelens uppfattning att domännamnen även registrerats och använts i ond tro.
 
Beslut
Av ovannända skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och )c) i Reglerna, bestämmer Panelen att domännamnet  INTERRAIL.eu skall överföras till Klaganden.
 
Panelmedlemmar
 • Petter Rindforth, LL M
Datum: 2010-06-10
Bilaga 1
The Complainant is the owner of the well known trademark InterRail for train ticket services within Europe, including Sweden (the country of the Respondent).


Respondent, who first used the domain name for a parking site, recently set up a web site using Complainants logo, illustrations of train and a text informing of the InterRail pass. The site connected with the disputed domain name was mainly used for click-trough advertisement links, unrelated to the Complainant.

The Panel ordered the transfer of the disputed domain name as:

1. <interrail.eu> is considered practically identical to Complainant’s trademark InterRail.
2. The Respondent has not established any rights to or legitimate interest in the disputed domain name, and
3.The Respondent’s use of the domain name for a web site obviously created in an attempt to mislead the Internet users of the existence of some kind of affiliation or endorsement from the Complainant, is a clear indication of bad faith use.