Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 05720
Indientijd: 2010-06-22 15:24:17
Administratief contact: Tereza Bartošková
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Anyro & Co Sp. z o.o.
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : Ewa Kacperek
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Traffic Web Holding BV, B.H.M. van der Heijden
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : SWISS
 
Andere juridische procedures
ADR Beslissing met nr. 02637.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Het Panel zal bij de behandeling en vaststelling voorzover relevant ingaan op de feitelijke situatie.
 
Beweringen van partijen
  1. Klager
    Het Panel zal bij de behandeling en vaststelling voorzover relevant ingaan op de beweringen van partijen.
  2. Verweerder
    Het Panel zal bij de behandeling en vaststelling voorzover relevant ingaan op de beweringen van partijen.
 
Behandeling en bevindingen
Het Panel heeft kennisgenomen van de Klacht en de Reactie op de Klacht.


Vooropgesteld wordt dat de Klacht een zeer moeilijk te begrijpen stuk is. Klager is voor een groot deel  niet of nauwelijks te volgen in de onderbouwing van zijn Klacht. De Klacht lijkt in een andere taal te zijn opgesteld en vervolgens naar het Nederlands te zijn vertaald zonder dat daarop deugdelijke eindcontrole is toegepast. Het Panel krijgt de indruk dat bij de vertaling deels gebruik is gemaakt van gratis online vertaaldiensten zoals deze op het internet te vinden zijn.

Ten tweede bemerkt het Panel dat Klager heeft nagelaten de Poolse merkinschrijving SWISS, waarop zij  een beroep doet, te overleggen. Ingevolge artikel B(1)(b)(9) jo. (16) van de Voorschriften ADR dient de Klacht te specificeren te maken op welk recht men een beroep doet en een afschrift daarvan te overleggen. De vermelding van enkel een nummer in het Poolse octrooiregister volstaat niet in dat verband. Het ligt immers niet op de weg van het Panel om de juistheid van de mededeling te verifiëren door zelfstandig het betrokken (Poolse) merkregister te raadplegen.

Ten derde heeft Klager verzuimd te vermelden dat zij reeds eerder betrokken was in een juridische procedure met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam.

Bovenstaande handelingen rekent het Panel Klager toe, temeer daar Klager zich laat bijstaan door een advocaat.

Verweerder heeft primair gesteld dat Klager wel reeds eerder in een juridische procedure met betrekking tot de Domeinnaam betrokken is geweest en heeft ten bewijze van die stelling de betreffende ADR-beslissing (met nummer 02637) in de procedure overgelegd. Verweerder heeft het Panel verzocht de Klacht reeds af te wijzen wegens het niet melden van deze juridische procedure.

Ingevolge regel B(1)(b)(13) dient de Klacht te vermelden indien er reeds andere juridische procedures zijn geëntameerd of afgerond met betrekking tot of verband houdende met de kwestieuze Domeinnaam.
Door Verweerder is overgelegd ADR Beslissing met nr. 02637, waaruit blijkt dat Klager in het verleden in beroep is gekomen van de beslissing van het Register inhoudende de afwijzing van de aanvrage van de registratie van de Domeinnaam tijdens de Sunrise periode. In het licht van het navolgende leidt het voor het Panel geen enkele twijfel dat Klager derhalve op de hoogte is geweest dat zich ten aanzien van de Domeinnaam reeds eerder een juridisch procedure heeft afgespeeld.

Het Panel overweegt ten aanzien van het verzwijgen van deze eerdere procedure als volgt.

Ten eerste laat het format van het standaardformulier van de Klacht bovenaan ruimte open om melding te maken van eerdere procedures. Klager heeft er voor gekozen om in die ruimte in te vullen dat Klager niet van eerdere procedures op de hoogte is. Voorts heeft Klager verklaard dat alle aldaar genoemde gegevens volledig en juist zijn. De omstandigheid dat Klager zich heeft doen laten bijstaan door een professionele juridische dienstverlener draagt aan de laakbaarheid van de verzwijging enkel toe.
Vlakvoor het publiceren van de beslissing in deze zaak heeft Klager  op 25 augustus 2010 nog een (wederom niet tot nauwelijks te begrijpen) reactie op de reactie op de Klacht ingediend met daarbij bijlagen met daarin een merkinschrijving. Dit stuk is ingediend 20 dagen nadat Verweerder had gereageerd op de Klacht en 15 dagen nadat het Panel was benoemd.  Naar het oordeel van het Panel is deze reactie op de reactie op de Klacht te laat ingediend. Daarbij is het van belang dat het gaat om informatie die al bij het indienen van de Klacht had kunnen worden ingediend.

Het Panel zal daarom deze te laat ingediende stukken bij de beoordeling van de Klacht buiten beschouwing laten.

Bovenstaande punten, (1) een onbegrijpelijke klacht, (2) het niet overleggen van bewijs van het ingeroepen recht bij de Klacht en (3) het verzwijgen van de eerdere procedure, die in onderlinge samenhang dienen te worden bezien, leiden ertoe dat de Klacht wordt afgewezen.

Het Panel voegt eraan toe dat niet uit het oog mag worden verloren dat een gechillenbeslechtingsprocedure als de onderhavige, bedoeld is om op een efficiënte wijze simpele geschillen over met name domeinnaamkaping, te beslechten. Deze procedure komt daarmee tegemoet aan de wens van rechthebbenden met betrekking tot merken en handelsnamen, om een alternatief te hebben voor veelal kostbare procedures bij de gewone rechter.  Dat systeem veronderstelt dat rechthebbenden hun klacht duidelijk geformuleerd en voorzien van de vereiste bewijsstukken indienen. Ook veronderstelt het dat klagers volledig transparant zijn en geen relevante feiten weglaten.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot afwijzing van de Klacht.
 
Arbiters
  • Willem J.H. Leppink
Datum : 2010-09-03
Bijlage 1
The Complaint as submitted in Dutch by the Complainant’s representative is very difficult to understand. 


The Panel has the impression that to a certain extent free online translation services have been used to prepare this translation. The Complainant has not submitted a copy of the trade mark registration it is relying on. The Complainant has also not mentioned in its Complaint that other proceedings relating to the Domain Name have taken place during the Sunrise Period in which Complainant also acted as complainant.

Fifteen days after the Panel was appointed the Complainant filed a reply to the Response to the Complaint. This reply was also very difficult to understand.  The Panel has decided not to allow this reply, also taken into account that it included information that was available to the Complainant at the time of submitting the Complaint.

For the reasons as mentioned above the Panel has decided to deny the Complaint.

The Panel furthermore considers that ADR proceedings as these are intended as a simple and efficient means for right holders to recover domain names, especially in situations of domain name grabbing. This requires right holders to submit complaints in understandable language including evidence of the rights that are being invoked as required by the ADR rules. It also requires full and honest disclosure of all relevant facts and circumstances.