ADR Center för .eu till Tvistlösningsinstitutet anknutet till Tjeckiens Finanskammare och Tjeckiens Jordbrukskammare (Det Tjeckiska Tvistlösningsinstitutet)

Panelbeslut

§ B12 i .eu Tvistlösningsreglerna (ADR Regler)

Ärende nr.: 06020
Inlämningsdatum: 2011-05-06 08:41:26
Administrativ kontakt: Tereza Bartošková
 
Klagande
Namn: Vårgårdahus AB, Per-Erik Bonander
 
Klagandens berättigade företrädare
Namn: Setterwalls Advokatbyrå AB, Advokat Bobi Mitrovic
 
Svarande
Namn: Madelen Frihjelm
 
Svarandens berättigade företrädare
Namn:
 
Omtvistat domännamn: VARGARDAHUS
 
Övriga rättsliga ärenden
Inga av Panelen kända.
 
Engelsk sammanfattning av beslutet: En engelsk sammanfattning av detta beslut är härmed bifogad som Bilaga 1
 
Faktisk bakgrund
Klaganden, Vårgårdahus AB, ingår som ett fristående dotterbolag i privatägda TB-Gruppen AB, och har sitt ursprung i Mattias Olsson Bygg AB som startade sin verksamhet 1974 som ett rent byggföretag för småhus. I början av 1980-talet expanderade verksamheten med byggnation av bostadsrätter. Klaganden tillverkar ca 100 hus per år, har 25 anställda samt 20 säljkontor fördelade över hela Sverige.


Svaranden lät registrera <vargardahus.eu> den 1 april 2011.

Någon annan information om Svarandens verksamhet föreligger inte, förutom det som vidare nedan anförs av Klaganden.
 
Parternas åsikter
 1. Klagande
  Klaganden ifrågasätter om den privatperson som är registrerad som Svarande är en existerande person, då information om Svaranden saknas i offentliga register. Svarandens adress är en c/o adress som går till företaget Ballad AB, vars företrädare tillika ägare är en annan person (nedan ”JOB”). Klaganden har tidigare haft ett affärsförhållande med Ballad AB, där man ingick ett agentavtal den 22 oktober 2009, avseende Ballad AB som agent för marknadsföring och förmedling av Klagandens husbyggnadssatser. Ballad AB underrättade Klaganden den 15 mars 2011 att företaget förvärvats av JOB.
  

  Klaganden sade den 16 mars 2011 upp agentavtalet med Ballad AB till upphörande med omedelbar verkan. I e-mail av den 24 mars 2011 informerade Ballad AB/JOB bl.a. att det på en server i USA lagts upp hemsidan <vargardahus.wordpress.com> vars syfte, enligt Klagandens uppfattning, var att misskreditera Klagandens verksamhet. Ballad AB/JOB har därefter skickat e-mail till Klagandens övriga agenter och anställda, även detta enligt Klagandens uppfattning i syfte att bl a misskreditera Klagandens verksamhet. Misskrediteringen sker fortsatt på olika bloggar och via <vargardahus.eu>.

  Enligt Klaganden är det omtvistade domännamnet förväxlingsbart med Klagandens firma, då endast bokstäverna ”å” bytts ut mot bokstäverna ”a”.

  Svaranden har ingen koppling till Klaganden eller samtycke från Klaganden att använda Klagandens kännetecken. Klagandens firma registrerades långt innan det omtvistade domännamnet registrerades.

  Domännamnet <vargardahus.eu> både används och har registrerats i ond tro av Svaranden. Enligt Klaganden framgår det av den avtalsrelation som Svaranden och Klaganden haft, att Klaganden var känd för Svaranden vid registreringen av det omtvistade domännamnet, vilket skedde drygt två veckor efter att agentavtalet sades upp.

  Klaganden hänvisar till i Klagomålet bilagda kopior på e-mail från Ballad AB /JOB, där det bl a hänvisas till <vargardahus.eu>.  Klaganden anser att syftet med det omtvistade domännamnet är att störa och hindra Klagandens verksamhet och skada dess anseende, liksom att hindra Klaganden i egenskap av konkurrent till Ballad AB. Klaganden är vidare genom Svarandens registrering av <vargardahus.eu> förhindrad att själv använda detta domännamn, vilket Klaganden särskilt vill notera mot bakgrund av att Ballad AB /JOB tipsade Klaganden om att domännamnet var ledigt, samma dag som det registrerades av Svaranden.

  Enligt Klaganden har Svaranden inte någon rätt eller något legitimt intresse till det omtvistade domännamnet, då Svaranden inte använder <vargardahus.eu> till att erbjuda varken varor eller tjänster då innehållet den hemsida domännamnet är länkat till endast är till för att skada Klagandens anseende.

  Klaganden anhåller att Panelen fattar beslut att <vargardahus.eu> ska överföras till Klaganden, som är ett bolag med säte inom EU.
 2. Svarande
  Svaranden har inte inkommit med svaromål inom angiven svarsfrist.
 
Diskussion och Slutsatser
Enligt Regler för tvistlösning om domännamn i toppdomänen .eu (”ADR Regler“) kan ett domännamn överföras till Klaganden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett eller flera namn som 


a) utgör erkänd och etablerad rättighet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller gemenskapsrätt och antingen
b) registrerats av innehavaren utan rätt eller berättigat intresse; eller
c) registrerats eller använts i ond tro.

Av Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering, Artikel 10 och 21, framgår att av de genom nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning erkända eller fastställda äldre rättigheter som Klaganden kan hänvisa till, i den mån som de skyddas av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där rättigheten innehas, finns bl a  oregistrerade varumärken, handelsbenämningar, affärsbeteckningar och företagsnamn.

Klagandens firma är Vårgårdahus AB, vilken registrerades i Sverige 1993 och Klaganden innehar därmed nationellt skydd till företagsnamnet Vårgårdahus AB enligt Firmalagen (1974:156) i land inom EU.

Det omtvistade domännamnet <vargardahus.eu> är inte identiskt med Vårgårdahus AB. Panelen noterar dock att även om det numera är möjligt att registrera domännamn med exempelvis de svenska nationella tecknen Å, Ä och Ö, är det fortfarande absolut vanligast att translitterera dessa bokstäver till exempelvis A och O. Klaganden har själv, i sitt domännamn  <vargardahus.se> translitterarat bokstaven Å i firman Vårgårdahus.

Från bedömningen av förväxlingsrisk ska dessutom bortses från själva toppdomänen (.eu), liksom från Klagandens bolagsbeteckning (AB).  Panelen drar slutsatsen att <vargardahus> är närmast identiskt, och i varje fall förväxlingsbart, med Klagandens firma Vårgårdahus.

Svaranden har inte inkommit med Svaromål, och således därmed inte heller uppgivit några godtagbara skäl för sin registrering av domännamnet. Av Klagandens inlaga framgår att denne inte givit Svaranden någon rätt att registrera eller använda det omtvistade domännamnet, och den påvisade användningen till uppenbart syfte att skada en konkurrent (Klaganden) ger inte något berättigat intresse.

Panelen drar därav slutsatsen att domännamnen registrerats av Svaranden utan rätt eller legitimt intresse.

Redan härav följer att Klagandens yrkande kan medges. För fullständighetens skull har dock Panelen valt att även i korthet kommentera anklagelsen om ond tro:

Av Klagandens argument och bilagor följer att Svaranden, oavsett vilken identitet eller koppling till Ballad AB /JOB Svaranden har, använt domännamnet i syfte att sprida för Klaganden skadlig information och argumentation. Det kan inte uteslutas att detta delvis skett för att få Klagandens kunder att byta till konkurrerande företag.

Det är Panelens uppfattning att domännamnet även registrerats i ond tro, samt dessutom används i ond tro i syfte att skada Klaganden.
 
Beslut
Av ovannända skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och (c) i Reglerna, bestämmer Panelen att


domännamnet  VARGARDAHUS skall överföras till Klaganden.
 
Panelmedlemmar
 • Petter Rindforth, LL M
Datum: 2011-08-02
Bilaga 1
The Complainant is a company based and registered in Sweden, and has therewith right to its company name. The Respondent, also based in Sweden, registered <vargardahus.eu> and has used it for a web site with criticism and accusations against the Complainant.


The Panel ordered the transfer of the disputed domain name as:

1. <vargardahus.eu> is considered confusingly similar to the company name Vårgårdahus AB,
2. the Respondent has not established any rights to or legitimate interest in the disputed domain name, and
3.the Respondent’s use to criticise the Complainant, likely in an attempt to draw competitive attention to the Complainant’s customers, is a clear indication of bad faith registration.