Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (Sąd Arbitrażowy RC)

Wyrok arbitrażowy

§ B12 Regulaminu rozstrzygania sporów o domeny eu. (Regulamin ADR)

Sprawa numer: 06121
Termin złożenia: 2011-09-27 09:43:41
Kontakt administracyjny: Tereza Bartošková
 
Powód
Nazwisko/firma handlowa: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
 
Upoważniony przedstawiciel Powoda
Nazwisko: KONDRAT Kancelaria Prawno - Patentowa, dr Mariusz Kondrat, rzecznik patentowy
 
Pozwany
Nazwisko/firma handlowa: Artur Lewandowski
 
Upoważniony przedstawiciel Pozwanego
Nazwisko:
 
Sporna nazwa domeny: SOLARISBUS
 
Inne postępowania prawne
Strony oświadczyły, iż nie są im znane okoliczności wskazujące, na fakt toczenia się innych postępowań w sprawie przedmiotowej domeny.
 
Streszczenie wyroku w języku angielskim: Streszczenie Wyroku arbitrażowego w języku angielskim stanowi Załącznik nr 1
 
Stan faktyczny
SOLARIS BUS & COACH Spółka Akcyjna jest polskim producentem pojazdów mechanicznych, w tym autobusów. Powód jest aktywny na rynku polskim nieprzerwanie od 1994 r., a od 2000 r. także za granicą. Obecnie około 60% wyprodukowanych autobusów jest eksportowanych. Autobusy marki SOLARIS jeżdżą w 22 krajach na świecie. 


Powód jest laureatem wielu nagród i medali, uzyskanych w uznaniu wysokiej jakości produkowanych autobusów i rozpoznawalności jego marki. Z ostatnich wyróżnień warto wymienić chociażby otrzymany w 2007 roku tytuł Konstruktora Roku Solaris Bus & Coach S.A.  przyznany przez redakcję magazynu Design News Polska za projekt autobusu z napędem hybrydowym Solaris Urbino Hybryd oraz w 2010 roku Złoty Medal Międzynarodowych Targów Miejskiego Transportu Zbiorowego TransExpo 2010 w Kielcach za "Sposób wykorzystania targów jako narzędzia promocji firmy".

Powód uzyskał rejestrację licznych znaków towarowych zawierających renomowane oznaczenie „SOLARIS”, m.in.:

• słowno-graficznego znaku SOLARIS, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) pod numerem R-118737 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;36;37;39, z pierwszeństwem od dnia 20 maja 1999 r.

• słowno-graficznego znaku SOLARIS, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) pod numerem R- 141623 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;36;37;39, z pierwszeństwem od dnia 30 kwietnia 1999 r.

• słowno-graficznego znaku SOLARIS zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) pod numerem R- 139535 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;36;37;39, z pierwszeństwem od dnia 20 maja 1999 r.

• słowno-graficznego znaku  S SOLARIS, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) pod numerem R- 192387 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;36;37;39;41, z pierwszeństwem od dnia 21 grudnia 2005 r.

• słownego znaku SOLARIS, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) pod numerem R- 214775 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;36;37;39;41 z pierwszeństwem od dnia 20 sierpnia 2007 r.

• wspólnotowego słownego znaku SOLARIS,  zarejestrowanego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM-009038696 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;37 z pierwszeństwem od dnia 20 kwietnia 2010 r.

• wspólnotowego słowno-graficznego znaku S SOLARIS, zarejestrowanego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM-004824033 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;37 z pierwszeństwem od dnia 22 grudnia 2005 r.

• międzynarodowego słownego znaku SOLARIS, zarejestrowanego w World Intellectual Property Organization (WIPO) pod numerem No. 1050490 dla towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej: 12;37 z pierwszeństwem od dnia 29 lipca 2010 r.

Ponadto, Powód jest abonentem domeny internetowej solarisbus.pl, pod którą od 2001 r. prowadzi i promuje swoją działalność w Internecie.

Powód powziął w dniu 24 lutego 2011 r. wiadomość, iż Pozwany zarejestrował i używa oznaczenia SOLARIS w domenie internetowej solarisbus.eu. Domena ta została zarejestrowana w dniu 7 kwietnia 2006 r. Rejestratorem spornej domeny jest spółka Artnet Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w Polsce.

Obecnie Pozwany, usunął wszelkie informacje ze strony internetowej działającej pod sporną domeną.
 
Twierdzenia stron
 1. Powód
  Powód w pozwie złożonym dnia 9 września 2011 r. domaga się przeniesienia na jego rzecz domeny <solarisbus.eu>
  

  Pismem z dnia 11 lipca 2011 r., załączonym do pozwu, Powód skierował do Pozwanego wezwanie do dobrowolnego przeniesienia spornej domeny. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie odpowiedział na powyższe wezwanie.  

  Powód wskazuje, że Pozwany nigdy nie prowadził rzeczywistej działalności gospodarczej pod nazwą solarisbus. Charakter umieszczanych na stronie internetowej www.solarisbus.eu informacji potwierdza, iż została ona zarejestrowana i jest używana z przeznaczeniem do jej odsprzedaży, lub na potrzeby reklamy innych podmiotów, lub tzw. parkowania domen. Ponadto, Powód  ustalił, że domena ta służyła reklamie i promocji przedsiębiorstw konkurencyjnych wobec Powoda, bowiem następowało z niej przekierowanie na stronę internetową http://www.evobus.com/ oraz http://www.polskieautobusy.com.pl/.

  Po skierowaniu przez Powoda do Pozwanego wezwania do dobrowolnego przeniesienia spornej domeny na Powoda, Pozwany zaprzestał umieszczania na stronie informacji prowadzonej pod domeną <solarisbus.eu>, które naruszały prawa Powoda. Tym samym, w ocenie Powoda, Pozwany potwierdził, iż rejestracja i używanie przedmiotowej domeny odbywała się w sposób nieuczciwy, komercyjny i nieuzasadniony, z zamiarem wprowadzenia w błąd, ze szkodą dla renomy SOLARIS i znaków towarowych służących Powodowi. Nadto, jak wskazuje Powód, prowadzona przez Pozwanego strona internetowa miała służyć celom handlowym jako przynęta dla użytkowników Internetu do skorzystania z innego adresu domeny w sieci.

  Powód uzasadnia, iż:
  1. nazwa spornej domeny solarisbus jest identyczna, a co najmniej myląco podobna do nazw, do których prawa wyłączne przysługują Powodowi, a pod tą nazwą klienci znają Powoda;
  2. Człony SOLARIS i SOLARISBUS są elementami, które identyfikują Powoda i jego działalność na rynku;
  3. Powód uzyskał wyłączne prawo do używania oznaczenia SOLARIS oraz SOLARISBUS zarówno do oznaczania swojej działalności jak i towarów i usług wchodzących w jej zakres. Pozwany natomiast nie posiada żadnych praw do takich oznaczeń, a tym samym do ich rejestracji jako domeny internetowej. Powód również nigdy nie udzielił Pozwanemu zezwolenia na rejestrację oznaczeń, do których posiada on wyłączne prawa, jako domeny internetowej;
  4. Pozwany nigdy nie prowadził rzeczywistej działalności gospodarczej pod nazwą SOLARISBUS. Charakter umieszczonych na stronie internetowej www.solarisbus.eu informacji potwierdza, iż została ona zarejestrowana i była używana jedynie z przeznaczeniem do jej odsprzedaży, lub na potrzeby reklamy innych podmiotów, lub tzw. parkowania domen;
  5. Poprzez zarejestrowanie przez Urząd Patentowy znaków towarowych „SOLARIS”, zgodnie z przepisem art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako „pwp”) Powód uzyskał prawo wyłącznego używania w/w znaków w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Analogiczne prawo w odniesieniu do całego terytorium Unii Europejskiej Powód uzyskał poprzez rejestrację przez OHIM w/w wspólnotowych znaków towarowych „SOLARIS” na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 29 lutego 2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej „Rozporządzenie 207/2009”);
  6. Poprzez rejestrację swojej działalności pod firmą „SOLARIS BUS & COACH”, Powód uzyskał na terenie RP prawo do korzystania z w/w oznaczenia. Firma Powoda podlega bowiem ochronie w szczególności na podstawie przepisów art. 43, 43 (1) – 43(10) k.c. oraz przepisu art. 3 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej jako „uznk”).

  Z uwagi na powyższe, Powód zarzuca Pozwanemu:

  1. naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp oraz art. 9 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia 207/2009, polegające na bezprawnym używaniu w obrocie znaku podobnego do zarejestrowanych znaków towarowych SOLARIS, co w konsekwencji może powodować ryzyko konfuzji wśród części konsumentów; ponadto naruszenie obejmuje także bezprawne posługiwanie się w obrocie gospodarczym oznaczeniem podobnym do renomowanych i powszechnie znanych znaków SOLARIS,    
  2. popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 t.j.), polegające na działaniu w złej wierze, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi oraz w celu czerpania korzyści z renomy znaków należących do mojego Mocodawcy i jego marki SOLARIS, a ponadto na bezprawnym posługiwaniu się marką SOLARIS, co może powodować ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd,    
  3. naruszenie dóbr osobistych Powoda w tym prawa do firmy przysługujących mu na mocy przepisów art. 23, 24, 43, 43 (1) – 43 (10) polskiego kodeksu cywilnego, polegające na używaniu słowa „SOLARIS” w nazwie domeny internetowej „solarisbus.eu”, co sugeruje powiązanie z firmą i marką mojego Mocodawcy
 2. Pozwany
  Pozwany twierdzi, że rejestracja spornej domeny nie odbyła się z naruszeniem prawa. Na uzasadnienie powyższego wskazał, że domeny „eu”, jak każde inne domeny, miały okres startowy SUNRISE dla posiadaczy prawa do pierwszeństwa, np. z uwagi na posiadanie znaku towarowego, nazwy miejscowości itd. W okresie tym, Powód nie zgłosił swoich praw do przedmiotowej domeny, a Pozwany zarejestrował domenę już w okresie ogólnodostępnym. 
  

  Pozwany twierdzi, iż nie wiedział o istnieniu solarisbus.pl w chwili rejestracji przedmiotowej domeny, zaś nie został przez Sprzedawcę poinformowany o prawie osób trzecich.

  Nadto Pozwany zaprzeczył, by nazwa domeny <solarisBUS.eu> pokrywała się ze znakiem towarowym SOLARIS.

  Wreszcie, Pozwany wyjaśnia, że przedmiotowa domena ma być wykorzystana do propagowania informacji na temat projektu nowego złącza komputerowego "solaris bus". Słowo ‘bus’ ma oznaczać „złącze”, użyte w podobny sposób jak przy określeniu złącza komputerowego USB (universal serial bus), zaś słowo „solaria” odnosić się ma do prędkości światła. Pozwany nadto wskazał, że projekt złącza solaris ma być open-source, ogólnodostępny, niekomercyjny. Domena miałaby wówczas być używana w zupełnie innej dziedzinie niż środki transportu.
 
Rozpoznanie i stwierdzenia
Do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu „eu” oraz zasady regulujące rejestrację (dalej „Rozporządzenie 874/2004”) oraz Regulaminu Alternative Dispute Resolution (dalej „Regulamin ADR”) Centrum Arbitrażowego ds. domen „eu” przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej i Rolniczej Republiki Czeskiej (dalej „Centrum”).


Zarówno Powód, jak i Pozwany, złożyłli swoje stanowisko w sprawie i odpowiednią dokumentację. Arbiter umożliwił stronom wypowiedzenie się i złożenie wszelkich wniosków dowodowych w sprawie. Żadna ze stron nie składała wniosków o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, opinii biegłych, ani przesłuchania stron. Żadna ze stron nie wnosiła o przeprowadzenie rozprawy.  

Sąd stwierdził, że każda ze stron miała zachowaną możność obrony jej praw w niniejszym postępowaniu. Arbiter jedyny uznał, iż nie występują nadzwyczajne okoliczności, które w świetle art. 9 Regulaminu ADR uzasadniałaby przeprowadzenie rozprawy. Z tych względów sprawa została rozpoznana na zasadach ogólnych, na podstawie przedłożonych dokumentów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004 zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1 Rozporządzenia oraz gdy:

a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

A. Nazwa domeny jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu

Nie ulega wątpliwości, że nazwa „solaris” związana jest z działalnością Powoda, prawie od 20 lat. Nazwa ta stanowi firmę Powoda. Bezspornie Powód posiada prawa do znaku słownego towarowego „solaria”. W zarejestrowanej przez Pozwanego domenie internetowej Pozwany posługuje się dokładną firmą Powoda, która nie jest określeniem powszechnym, ani wyrazem występującym w języku polskim. Nadto element ten jest jednocześnie jedynym dystynktywnym elementem spornej domeny. Przedmiotowa domena zawiera w całości firmę Powoda, która została uzupełniona o dodatkowe, powszechne z kolei, określenie „bus”. Nie bez znaczenia dla oceny żądania Powoda jest fakt, iż przedmiotem działalności Powoda jest produkcja autobusów. Dodanie przez Pozwanego do znaku towarowego Powoda powszechnie znanego słowa „bus” nie uzasadnia przyjęcia, że nazwa domeny nie jest identyczna, ani że do złudzenia nie przypomina znaku towarowego podlegającej ochronie na rzecz Powoda (por. rów. Decyzja w sprawie Costco Wholesale Membership Inc., Costco Wholesale Corporation v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc., WIPO Case No. D2007-0638, June 20, 2007).

Powyższe uzasadnia przyjęcie, że przesłanka tożsamości lub co najmniej podobieństwa do złudzenia spornej domeny do chronionego prawa Powoda, określona w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 874/2004, jest w niniejszej sprawie spełniona.

B. Nazwa domeny została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu

W świetle okoliczności niniejszej sprawy należy uznać, iż Pozwany zarejestrował przedmiotową domenę bezprawnie i bez uzasadnionego interesu prawnego.

Bezprawność zgodnie z powszechnie obowiązującymi poglądami pojmowana jest jako niezgodność z przepisami prawa.

Powód nie udzielił Pozwanemu prawa do korzystania z przysługujących praw ochronnych na znaki towarowe, ani nie wyraził zgody na zarejestrowanie przez Pozwanego spornej domeny. Po trzecie należy zgodzić się z Powodem, iż nazwa „SOLARIS” jest powszechnie znana i kojarzy się jedynie z Powodem i prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,

Z tych względów działania Pozwanego naruszają prawa ochronne na znaki towarowe w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp oraz art. 9 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenie 207/2009, polegające na bezprawnym używaniu w obrocie znaku podobnego do zarejestrowanych znaków towarowych SOLARIS. To Powód uzyskał wszelkie wymagane rejestracje na słowo „SOLARIS”.

Rejestracja domeny oznaczeniem, którym inna osoba (Powód) posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w celu wprowadzenia w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji w świetle art. 3 u.z.n.k, zgodnie z którym, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa oraz wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 3 ust. 2 i art. 10 uzn).  

Uprzednio działające na stronie internetowej prowadzonej pod sporną domeną przekierowanie na stronę internetową innych podmiotów, w tym podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Powoda, może wprowadzać nabywców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, a także, co do ewentualnych powiązań obu podmiotów. Czynem nieuczciwej konkurencji, popełnionym w złej wierze jest jakiekolwiek posługiwanie się zarejestrowaną domeną bez zgody uprawnionego.

Posługiwanie się tak zarejestrowaną domeną narusza dobra osobiste Powoda, który korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych, na mocy art. 23 i 24 kc. W wyniku dokonywanej nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego, nazwa przedsiębiorcy (firma) uzyskała od 25.09.2003 ochronę na podstawie art. 43(10) kc.

Nazwa domeny jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją osoby wówczas, gdy ją indywidualizuje. Należy do tej samej grupy dóbr osobistych co nazwa, pseudonim, znaki graficzne, albo herb. W niniejszej sprawie nazwa domeny pokrywa się z najważniejszym członem nazwy, pod którą Powódka prowadzi działalność gospodarczą. Do naruszenia dóbr osobistych może dojść w przypadku, gdy nazwa przedsiębiorstwa, lub firma zawarta w adresie internetowym, stanowiąc jego całość lub część, będzie wzbudzać skojarzenia z podmiotem, który tym adresem dysponuje. Ukazana korelacja musi powodować skutek w postaci narażenia dysponenta dobra osobistego, jakim jest firma, na poniesienie ujemnych skutków, czyli np. na utratę wyłączności posługiwania się nią, rozwodnienie (dillution) marki, utrata chociażby części klientów.

Firma jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej, jako taka jest kojarzona z przedsiębiorcą, wiąże się z wyobrażeniami i ocenami o nim. Słusznie podaje Powód i powołuje się na tezę Sądu Najwyższego z wyroku z dnia 28 października 1998 r., iż „naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy ale także jej części, jeśli cześć ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnianie od innych podmiotów od innych podmiotów dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie moc dystynktywną”, sygn. akt. II CNK 25/98 OSNC 1999/4/80.

Za nieuzasadnione należy uznać twierdzenia Pozwanego o legalnym zarejestrowaniu spornej domeny po upływie okresu SUNRISE, bowiem naruszenie praw może powstać w każdym czasie, a upływ powyższego okresu nie wyłącza bezprawności działania Pozwanego.

Po drugie, domena SOLARISBUS została zarejestrowana przez Pozwanego bez uzasadnionego interesu.

Art. 21 ust. 2 Rozporządzenia stanowi, iż uzasadniony interes można wykazać, m.in. w przypadku, gdy przed zawiadomieniem o procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), właściciel nazwy domeny używał danej nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej danej nazwie domeny w celu oferowania towarów lub usług, albo czynił w tym celu przygotowania, które można udowodnić lub w przypadku gdy właściciel nazwy domeny używa danej nazwy domeny w sposób uzasadniony i niekomercyjny lub w sposób uczciwy, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd czy działania ze szkodą dla renomy danej nazwy, względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego.

Pozwany wprawdzie twierdzi, że sporna domena ma być wykorzystywana na cele projektu złącza solaria, projektu open-source, ogólnodostępnego i niekomercyjnego, tym niemniej na poparcie tych twierdzeń nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu, ani nawet części dokumentacji dotyczącej projektu. Należy domniemywać, że skoro projekt ma być niekomercyjny i ogólnodostępny, jego dokumentacja nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, ani żadną inną, która mogłaby jakkolwiek uzasadniać jej niezłożenie w niniejszym postępowaniu.

Z okoliczności sprawy wynika również, iż Pozwany nie prowadził rzeczywistej działalności gospodarczej pod nazwą solarisbus, ani nie przedłożył rejestracji firmy o takim oznaczeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż przesłanka określona w art. 21 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 874/2004, jest w niniejszej sprawie spełniona.

C. Przedmiotowa domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze

Złą wiarę w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 874/2004 można wykazać w przypadku, m. in., gdy:

- okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania danej nazwy domeny właścicielowi nazwy względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo podmiotowi publicznemu; lub

- nazwa domeny była w sposób zamierzony wykorzystywana w celu handlowym jako przynęta dla użytkowników Internetu do wejścia na stronę internetową właściciela nazwy domeny lub skorzystania z innego adresu domeny w sieci, przez stworzenie prawdopodobieństwa pomyłki z nazwą względem której prawo zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, albo z nazwą podmiotu publicznego, przy czym prawdopodobieństwo takiej pomyłki może wpływać na źródło, sponsorowanie, przynależność lub skutkować aprobatą strony internetowej lub adresu nazwy domeny, albo produktu czy usług na stronie internetowej bądź pod adresem nazwy domeny; lub

- zarejestrowana nazwa domeny jest nazwą własną, w odniesieniu do której nie można udowodnić powiązań między właścicielem nazwy domeny a zarejestrowaną nazwą domeny.

Charakter umieszczonych na stronie internetowej www.solarisbus.eu informacji potwierdza, iż została ona zarejestrowana i była używana jedynie z przeznaczeniem do jej odsprzedaży, lub na potrzeby reklamy innych podmiotów, lub tzw. parkowania domen. Ponadto, domena ta służyła reklamie i promocji przedsiębiorstw konkurencyjnych wobec Powoda, bowiem następowało z niej przekierowanie na stronę tych konkurencyjnych podmiotów (http://www.evobus.com/ oraz http://www.polskieautobusy.com.pl/), gdzie oferowane są podobne towary i usługi do tych oferowanych przez Powoda, tym samym istnieje uzasadnione ryzyko konfuzji u przeciętnego odbiory lub użytkownika Internetu.

Pozwany nigdy nie miał praw przyznanych przez Powoda do używania jego znaku towarowego, ani do rejestracji przedmiotowej domeny.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż przesłanka złej wiary przy rejestracji przedmiotowej domeny określona w art. 21 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 874/2004, jest w niniejszej sprawie spełniona.
 
Wyrok arbitrażowy
Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o


transferze nazwy domeny SOLARISBUS na Powoda
 
Arbitrzy
 • Piotr Nowaczyk, Esq, FCIArb
Data: 2012-01-16
Załącznik nr 1
SOLARIS BUS & COACH Spółka Akcyjna is a Polish producer of vehicles, including buses. The Complainant started up its business in 1994 and since then acquired  a number of registered trademarks incorporating the word ”solaris”. On 24 February 2011, the Complainant found out that the Respondent registered a domain name “solarisbus.eu”. The Sole Panelist decided that the Complainant showed that it legitimately holds the rights to the highly distinctive and commonly known name “solaris”. The Respondent did not demonstrate its rights and legitimate interest in the disputed domain name. Even the suffix “bus” cannot cure this, since “bus” is a generic word and refers to a particular object of the Complainant’s business. For the foregoing reasons, the disputed domain name is transferred to the Complainant.