A Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája és a Cseh Köztársaság Agrárkamarája mellett működő a .eu domainekkel kapcsolatos jogvitákat rendező ADR Centrum (a CSK Választottbírósága)

Határozat

A .eu domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésének szabályai (ADR Szabályzat), B12 §

Ügyszám: 06216
Benyújtási időpont: 2012-01-10 08:43:00
Adminisztratív kapcsolattartó: Tereza Bartošková
 
Panaszos
Név/cégnév: Red Bull GmbH
 
A Panaszos képviseletére jogosult személy
Név: SBGK Ügyvédi Iroda
 
Panaszolt
Név/cégnév: MANTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MANTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A Panaszolt képviseletére jogosult személy
Név: Eordogh Bird & Bird Ugyvedi Iroda, Dr. Balint Halasz
 
A vitatott domain név (nevek): TOROROSSO
 
Egyéb jogi eljárások
A Választottbíróságnak nincs tudomása a vitatott Domain Névvel kapcsolatosan egyéb jogi eljárásról.
 
A határozat angol nyelvű összefoglalása: A határozat angol nyelvű összefoglalását lsd. az 1. sz. mellékletben
 
Ténybeli háttér
1. A Panaszos, a Red Bull GmbH, egy osztrák székhelyű gazdasági társaság, amely a Red Bull energiaital gyártója és forgalmazója, illetőleg 2005. október 10-i elsőbbségű és 2006. január 4. napján lajstromozott „TORO ROSSO” nemzetközi szóvédjegy jogosultja, amely 09,12,14,16,18,25,28,34,41,43 nizzai áru- és szolgáltatási osztályokban rendelkezik oltalommal többek között Magyarország területén. 


2.A Panaszolt, a MANTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egy magyarországi székhelyű gazdasági társaság, a tororosso.eu domain név jogosultja, illetőleg a 2010. augusztus 9-i elsőbbségű színes ábrás Toro Rosso védjegybejelentés jogosultja, amely bejelentés 33. nizzai osztály szerinti borokra, illetőleg 35. nizzai szolgáltatási osztályban szereplő borokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nézve igényel oltalmat.

3. A „tororosso.eu” domain név (a továbbiakban: Domain Név) 2006. április 7-én került regisztrálásra a Panaszolt nevére.

4. A Panaszos ADR eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be - melynek beérkezési időpontja 2012. január 5. - és amelyben kérelmezte a Domain Név átruházását. A benyújtási időpont 2012. január 10. napja.

5. Az EURid az ADR Centrum megkeresésére visszaigazolta a Kérelemben szereplő, a domain névre vonatkozó adatokat, és a Domain Nevet az eljárás időtartamára zárolta.

6.Az ADR eljárás formális megindításának dátuma 2012. január 16.

7. A Panaszolt a Kérelem átvétele után 2012. február 26-án terjesztett elő válasziratot, melyben a Panaszos kérelmének elutasítását kérte. A Panaszolt válasziratára Panaszos 2012. március 21. napján terjesztett elő válasznyilatkozatot, melyre viszontválaszt Panaszolt 2012. március 23-án terjesztett elő.

8. A Panaszos és a Panaszolt egyezően azt kérte, hogy a jogvita tárgyában egytagú Választottbíróság hozzon döntést. Az eljárás nyelve a magyar.
 
A Felek állításai
 1. Panaszos
  9. A Panaszos kérelmében előadta, hogy a világhírű Red Bull energiaital gyártója és forgalmazója. A Red Bull brand, beleértve a Panaszos híres és jellegzetes bika ábráját, világszerte közismert és jóhírű. A Panaszos jelentős összegeket költött ezen brandje reklámozására, mely marketing tevékenységek közül kiemelkedik a Forma-1 versenyek támogatása. A Panaszos 1995-ben kezdte meg a Forma-1 autóversenyben való részvételét. Ennek keretében 2005 végén Panaszos megvásárolta a Minardi csapatot, melyet átnevezett „SCUDERIA TORO ROSSO”-ra, amely az olasz megfelelője a “Team Red Bull"-nak. A SCUDERIA TORO ROSSO csapat első hivatalos versenyére 2006. március 12-én került sor és az azóta is aktív részese a Forma-1-es versenysorozatnak. A Panaszos állítása szerint a TORO ROSSO név és brand jó hírű és közismertté vált mind a magyar mind az európai közönség körében, melynek igazolására becsatolta a Panaszos képviseletére jogosult vezető jogtanácsos eskü alatt tett nyilatkozatát (Affidavit).
  

  10. A Panaszos előadta, hogy a tororosso.com domain név tulajdonosa, mely a TORO ROSSO Forma-1 csapat hivatalos honlapjaként szolgál. A Panaszos ezt meghaladóan a 2005. október 10-i elsőbbségű és 2006. január 4. napján lajstromozott IR 909 328 lajstromszámú „TORO ROSSO” nemzetközi szóvédjegy jogosultja, ami 09,12,14,16,18,25,28,34,41,43 nizzai áru- és szolgáltatási osztályokban rendelkezik oltalommal - többek között Magyarország területén is.

  11. A Panaszos előadása szerint csak 2010 februárjában szerzett tudomást a Domain Név bejegyezéséről és használatáról, melyet a Panaszolt, Forma-1 csapatok honlapjára és Forma-1-el kapcsolatos honlapokra mutató hivatkozásokat és linkeket feltüntetve, nem hivatalos TORO ROSSO rajongói oldalként működtetett. Álláspontja szerint a vonatkozó honlap főmenüje - így különösen a "T-Shirt" és "Signmaking" menüpontok - azt a benyomást keltették, hogy a honlapon TORO ROSSO merchandising termékeket kínáltak.

  12. A Panaszos 2010. március 11-én e-mail útján felszólító levelet küldött a Panaszoltnak, melyben kérte a Panaszolt Domain Névről való lemondását. A Panaszos észlelése szerint ezt követően a honlap tartalma akként változott meg, hogy az bortermékekről és kapcsolódó eseményekről szóló szövegeket és cikkeket tartalmazott. A Panaszos 2010. július 20-án újabb felszólító levelet küldött a Panaszoltnak magyar jogi képviselője útján, melyet peren kívüli tárgyalások követek. Ennek keretében - a Panaszos előadása szerint - a Panaszolt a Domain Név (és a kapcsolódó honlap) eladására irányuló szándékát fejezte ki - szóbeli tájékoztatása szerint 10 000 euró körüli összeg ellenében -, azonban nem született megállapodás a felek között.

  13. A Panaszos a Panaszolt Domain Névvel kapcsolatos jogainak és jogos érdekeinek hiányával összefüggésben előadta, hogy a Panaszolt már a Domain Név regisztrációjának időpontjában is tudott a Panaszosnak a TORO ROSSO névvel kapcsolatos jogairól. Ennek igazolására becsatolt a Domain Név korábbi - 2010. március 11. napját megelőző - tartalmáról egy screenshot-ot, amely linkeket és hivatkozásokat tartalmazott a Panaszos SCUDERIA TORO ROSSO Forma-1-es csapatának honlapjára, valamint más Forma-1-es csapatok honlapjaira.

  14. A Panaszos állítása szerint az ADR Szabályzat 11. cikk e) pontjában szereplő körülmények közül egyik sem merül fel a jelen esetben (tehát a Panaszoltnak a Domain Névhez joga vagy jogos érdeke nincsen), mivel

  - nincs olyan adat vagy bizonyíték, amely arra utal, hogy a Panaszolt a Domain Nevet közvetlenül termékek vagy szolgáltatások ajánlására / értékesítésére használta volna vagy bizonyítható előkészületeket tett volna ennek érdekében;

  - a Domain Név nem közismert elnevezése a Panaszoltnak. A Domain Név ugyanis a Panaszos Forma-1 csapatának közismert elnevezése, különösen mivel a TORO ROSSO név az olasz változata (fordítása) a Panaszos világszerte ismert RED BULL védjegyének és cégnevének.

  - a Domain Név Panaszolt általi használata nem tekinthető úgy, hogy törvényesen és nem kereskedelmi céllal vagy tisztességesen használja a Domain Nevet, és nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse a TORO ROSSO név jó hírét. Véleménye szerint az eredetileg a Domain Névhez tartozó honlap azt a benyomást keltette, hogy kapcsolat vagy gazdasági kötelék van a Panaszos és a honlap között, különösen, mivel a honlap a TORO ROSSO Forma-1 csapat honlapjára mutató hivatkozásokat tartalmazott. Azonban a Panaszos semmilyen jogosultságot vagy engedélyt nem adott a Panaszoltnak, továbbá semmiféle kapcsolat nincs a Panaszos és a Panaszolt között.

  15. A Panaszos álláspontja szerint nincs egyértelmű és közvetlen kapcsolat a TORO ROSSO név és a bortermékek között, különösen az Egri Bikavér között, illetve emiatt sem szánták azt egy magyar borra utalásnak. A Panaszos előadása szerint sem a magyar sem az európai fogyasztók nem asszociálnak borra vagy az Egri Bikavérre a TORO ROSSO név hallatán, ugyanakkor egyértelműen a Panaszossal, annak Forma-1 csapatával és kapcsolódó termékeivel és szolgáltatásaival azonosítják azt, különösen mivel álláspontja szerint a RED BULL olasz jelentése a TORO ROSSO kifejezés.

  16. A Panaszos a Panaszolt rosszhiszeműsége vonatkozásában előadta, hogy Panaszoltnak már a domain regisztráció időpontjában tudomása volt a Panaszost a TORO ROSSO név és brand vonatkozásában illető jogokról, melyet álláspontja szerint a Panaszos 2010. márciusi figyelmeztető levelének kézhezvételéig működtetett honlap tartalma is alátámaszt. A Panaszos szerint a TORO ROSSO védjegy Magyarországon és számos európai országban lajstromozva volt jóval a domain regisztráció dátuma előtt, ezért – mint előadta - nem felel meg a valóságnak, hogy a Panaszolt nem találkozott a Panaszos védjegyeivel.

  17. Az eset körülményei és a Panaszolt magatartása alapján a Panaszos valószínűnek tartja, hogy a Domain Nevet a Panaszolt azért regisztrálta, hogy később eladja azt a Panaszosnak (ADR Szabályzat 11. cikk (f)(1) pont). Hivatkozott a Panaszolt állítására, hogy az a Domain Név regisztrációját egy borokról szóló blogot létrehozásával indokolta. Ez a Panaszos szerint nem felel meg a valóságnak, mivel a Panaszolt egy nem hivatalos TORO ROSSO rajongói oldalt üzemeltetett a Domain Név alatt, másrészről a honlap egyébként sem teszi lehetővé blog bejegyzések közzétételét borokkal kapcsolatban, illetőleg az csupán néhány borokról szóló szöveget és cikket tartalmaz. A Panaszos ezt meghaladóan kiemelte, hogy felek közti korábbi tárgyalásokon a Panaszolt egyértelmű szándékát fejezte ki a Domain Név 10 000 euró áron történő eladására.

  18. A Panaszos úgy véli, hogy a Domain Név azért lett regisztrálva, hogy megakadályozza a Panaszost abban, hogy a TORO ROSSO márkát és védjegyet egy .eu domain névben felhasználja (Szabályzat 11(f)(2) ADR). Előadása szerint a Panaszolt egy reklámgrafikával foglalkozó cég, amelynek semmi köze sincs borokról szóló blogok működtetéséhez, melynek alátámasztására egy kinyomtatott weboldalt csatolt.

  19. A Panaszos álláspontja szerint a Domain Nevet azért jelentették be, hogy a Panaszos mint versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják (ADR Szabályzat 11. cikk (f)(3)) Előadta, hogy a Panaszos többek között a TORO ROSSO branddel és csapattal kapcsolatos merchandising (főként ruházati) termékeket kínál és árusít a www.redbullshop.com honlapon. A Domain Névhez eredetileg tartozó honlap főmenüje alapján (a "T-Shirt" és "Signmaking" menüpontokkal) Panaszos úgy tartja, hogy a honlapot TORO ROSSO merchandising termékek engedély nélküli árusítására tervezték. Másrészről utalt arra, hogy a Panaszolt a honlapján a RED BULL bika ábrájához nagyon hasonló bika ábrát használ. A Panaszos feltételezi emiatt, hogy a Panaszolt  azért jegyeztette be a Domain Nevet, és készített honlapot, hogy a Panaszos termékeivel és szolgáltatásaival versengő termékeket és szolgáltatásokat kínáljon.

  20. Panaszos úgy véli, hogy a Panaszolt a Domain Nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a Panaszolt honlapjára vagy egyéb on-line címre irányítsa, oly módon, hogy megteremtette az összetéveszthetőség lehetőségét (ADR Szabályzat 11. cikk (f)(4)). Álláspontja szerint azon Internet felhasználók, akik a Panaszos TORO ROSSO branddel kapcsolatos termékeit keresték, a TORO ROSSO név és a Domain Név között fennálló összetéveszthetőségnek köszönhetően könnyen rátalálhattak a Panaszolt korábbi honlapjára. A honlap eredeti tartalma alapján véleménye szerint a Panaszolt eredeti célja kereskedelmi haszonszerzés volt, vagy harmadik személyek honlapjai linkjének elhelyezésével a honlapon, vagy TORO ROSSO merchandising termékek kínálásával és eladásával. Álláspontja szerint a helyzet a honlap jelenlegi tartalmának tekintetében is hasonló, mivel az összetéveszthetőség valószínűsége még magasabb a honlapon található bika ábrának köszönhetően. Ebből a szempontból egyértelműnek tekinti a kereskedelmi haszonszerzési célt harmadik személyek honlapjaira mutató linkeknek a honlapon való elhelyezésével.

  21. A fentiek alapján Panaszos a vitatott Domain Névnek az átruházását kérte.

  22. Panaszos 2012. március 21. napján – a Panaszolt válasziratára tekintettel válasznyilatkozatot nyújtott be, melyet a Választottbíróság az ADR Szabályzat B8 cikkével összhangban befogadott. Panaszos ebben előadta, hogy
  - IR 909 328 lajstromszámú védjegyet meghaladóan Panaszos más, az Európai Unió területén oltalomban részesülő TORO ROSSO védjegyeknek is jogosultja, amelyekre tehát a Panaszosnak nemzeti és közösségi jog alapján keletkezett joga vonatkozik;
  - előadta, hogy a Panaszos ténylegesen és védjegyszerűen használja a TORO ROSSO védjegyet, mivel a Panaszos valójában saját maga gyártja a Forma-1-es csapatainál szereplő versenyautókat, az mind a versenyautókon mind a Panaszos vonatkozó honlapján megjelenik, használatban van.
  - a korábbi panaszolti honlapról készített screenshot vonatkozásában előadta és a Panaszos belső nyilvántartása alapján igazolta, hogy fényképet a Panaszos 2010. március 10-én készítette, azaz egy nappal azelőtt, hogy a Panaszos először kapcsolatba lépett a Panaszolttal e-mail útján. Ezt meghaladóan rámutatott arra, hogy a Panaszolt semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott arra nézve, hogy a Domain Név alatt 2010. március 11. (a Panaszos első megkeresésének időpontja) előtt milyen tartalom volt megtalálható;
  - Google keresések eredménye alapján igazolta, hogy először 2010. április 14-én (két nappal a Panaszolt első válaszának megküldése után) jelent meg a kérdéses tartalom a Domain Név alatt;
  - Álláspontja szerint az, hogy a Panaszolt gazdasági társaság az ital-kiskereskedelmet felvette társasági szerződésének tevékenységi körébe, nem minősülhet termékek vagy szolgáltatások ajánlására/értékesítésére vonatkozó komoly előkészületnek.
 2. Panaszolt
  23. A Panaszolt válasziratában a kérelem elutasítását kérte. Álláspontja szerint Panaszos célja jelen eljárással az ún. "reverse domain hijacking", azaz hogy alternatív vitarendezés útján szerezzen meg egy olyan domain nevet, amely vonatkozásában egyébként nem állnak fent a Rendelet 21. cikkében felsorolt feltételek.
  

  24. A Panaszolt szerint a Panaszos szándékosan összemossa a Red Bull és a Toro Rosso megjelölést, előbbi ismertségét minden alap nélkül vonatkoztatja az utóbbira. A Panaszolt rámutatott, hogy a Toro Rosso megjelölést a Panaszos csak nagyon szűk körben használja, a Forma-1 sorozatban szereplő „B” csapatának nevének részeként, azonban azt egyáltalán nem használja italtermékek előállításával, forgalmazásával és eladásával összefüggésben. Előadta, hogy Panaszos önmagában nem a „Toro Rosso” megjelölést használja a Forma 1-es csapat neveként, hanem a „SCUDERIA Toro Rosso” megjelölést, ami rövidítve „STR”. Az STR autókon pedig nem lehet észlelni a Toro Rosso feliratot, ezek ugyanis kizárólag a Red Bull megjelölést reklámozzák. Az STR csapat nem a Toro Rosso megjelölést reklámozza, hiszen Toro Rosso megjelöléssel energiaitalok, üdítőitalok nincsenek forgalomban. A fentieken túl Panaszolt utalt arra, hogy a Forma 1-ben az élmezőnyre esik a média figyelmének nagy része, ezért a mezőnyben hátrébb álló csapatokkal jellemzően nem foglalkozik a média.

  25. Panaszolt a bika alak honlapon történő rosszhiszemű használatára utaló panaszosi kifogásra tekintettel előadta, hogy számos vállalat használja a bikát, mint árujelzőt, különböző formában és különböző árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban. Utalt a Grupo Osborne-ra amely például a bikát és a TORO megjelölést energiaitalokkal kapcsolatban is használja. Álláspontja szerint ez is cáfolja, hogy a Toro Rosso megjelölést a Panaszos a közismertté tette volna, akár a magyar, akár az európai közönség körében és arról a magyar, vagy akár bármilyen közönség a Panaszosra vagy annak tevékenységére asszociálna.

  26. Panaszolt álláspontja szerint a Toro Rosso branddel kapcsolatban végzett „merchandising”, azaz a Scuderia Toro Rosso felirattal ellátott pólók webshopon keresztüli - amely magyarul nem érhető el - és 3 napig tartó magyarországi helyszíni értékesítése nem tekinthető tényleges tevékenységnek, használatnak, hiszen az kizárólag a Forma 1-hez kötődik.

  27. Panaszolt a Panaszos vezető jogtanácsosa által adott Affidavit című dokumentumot a Panaszos egyoldalú előadásaként kérte értékelni. Az Affidavit című dokumentumban található sajtócikkek nagyobb hányada német nyelvű, kisebb hányada pedig angol nyelvű, mely nyelvet a Panaszolt állítása szerint nem ért és emiatt azt – az ADR Szabályzat A3(3)(c) pontjával összhangban – kérte figyelmen kívül hagyni a Választottbíróság részéről. Álláspontja szerint az Affidavitban a Panaszos szándékosan összemossa a „Red Bull” és a „Toro Rosso” megjelölést, előbbi ismertségét az utóbbira akarja vetíteni és úgy tesz, mintha a „Red Bull” márka vonatkozásában tett befektetései minden további nélkül egyúttal a „Toro Rosso” megjelölésről is elmondhatóak lehetnének.

  28. Panaszolt a panaszosi IR 909328 számú Toro Rosso védjegy vonatkozásában rámutatott, hogy ez a védjegy csak 2010. április 15-én került meghirdetésre Magyarországon és csak a három hónapos felszólalási időszak lejártát követően, kb. 2010 őszén került abba a státuszba, mint egy lajstromozott magyar védjegy. A védjegy eredetileg egy olyan nemzetközi védjegy volt, amely többek között az Európai Közösséget is megjelölte, utóbb azonban felszólalások miatt átalakításra került többek között magyar védjegybejelentéssé. Álláspontja szerint 2006-ban a Panaszolt nem tudhatott a Panaszos alapul fekvő osztrák védjegyéről, amelyet a Panaszos csak 2006 folyamán jelentett be nemzetközi lajstromozásra és amely Magyarországon csak 2010-ben került meghirdetésre. A Panaszolt álláspontja szerint a Domain Név regisztrációjakor körültekintően jártak el, és a tőlük elvárható módon ellenőrizték az általuk ismert védjegy adatbázisokat, de ütköző védjegyet azokban nem találtak. Panaszolt szerint a Domain Név regisztrációjának időpontjában, 2006. április 7-én, a Panaszos részére nem állt fenn a Rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében megjelölt „nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett jog”, következésképpen a Domain Név bejegyzése semmiképpen sem tekinthető spekulatívnak vagy visszaélésszerűnek a Rendelet 21. cikkének (1) bekezdés (a) vagy (b) pontja alapján. A Panaszolt álláspontja szerint Domain Név bejegyzésekor kellett volna fennállnia a jog vagy jogos érdek hiányának vagy a rosszhiszeműségnek. A fentiekre tekintettel álláspontja szerint kizárólag azt kell vizsgálni jelen eljárásban, hogy a Panaszolt utólag, az IR 909328 Védjegy Magyarországi meghirdetését követően rosszhiszeműen használta-e fel a Domain Nevet.

  29. Panaszolt a Panaszos által becsatolt screenshot vonatkozásában vitatja, hogy az bizonyítaná a rosszhiszeműségét. Kiemelte, hogy azon dátum vagy időpont nem található, így nem lehet megállapítani, hogy ki, mikor és hol készítette, továbbá arra utalt és szemléltető módon igazolta hasonló oldalak becsatolásával, hogy egy képen manipulálni lehet a böngésző címsorában található domain nevet. A Panaszolt álláspontja szerint a Domain Név alatt korábban elérhető vitatott tartalom vonatkozásban kizárólag közjegyző által készített screenshot lenne elfogadható, melyet azonban a Panaszos nem csatolt. Utalt továbbá arra, hogy számos olyan vírus és egyéb technológia létezik, amely alkalmas arra, hogy számítógépeken eltérítsék a felhasználók által a böngészőbe begépelt webcímeket, emiatt álláspontja szerint a Panaszos által becsatolt screenshot alkalmatlan arra, hogy rosszhiszeműséget bizonyítson.

  30. Panaszolt elismerte, miszerint a Panaszos e-mailben közvetlenül megkereste Panaszoltat az ADR eljárás megindítását megelőzően, azonban cáfolja, hogy a Panaszolt eladási szándékát fejezte volna ki, illetve azt is, hogy 10.000 € összegű ajánlatot tett volna a Domain Név értékesítésére.

  31. Panaszolt szerint nem igazolt a Panaszos részéről, hogy a Domain név alatt jelenleg elérhető oldalt, amely borokkal kapcsolatos információkat tartalmaz, csak a Panaszos megkeresését követően tették volna elérhetővé.
  Panaszolt kiemelte, hogy a Domain Nevet az ADR eljárásról szóló értesítést megelőzően használta, melyet a Panaszos által csatolt közjegyzői ténytanúsítvány is igazol, ami álláspontja szerint önmagában is igazolja a Domain Név vonatkozásában fennálló jogos érdekét a Panaszoltnak.

  32.  Panaszolt a taggyűlési jegyzőkönyv és cégkivonat becsatolásával igazolta, hogy tevékenységi körei között 2006 óta megtalálható az ital-kiskereskedelem is.

  33. A jogos érdekének igazolására Panaszolt előadta, hogy M1002473 ügyszám alatt 2010. augusztus 9-én érvényes magyar nemzeti védjegybejelentést nyújtott be az SzTNH-hoz, amelyben megtalálható a „TORO ROSSO” szöveges elem, és amelynek áruosztálya borokra és borokkal kapcsolatos szolgáltatásokra terjed ki. A fentieken túl utalt arra a Panaszolt, hogy – a Rendelet 21. cikk (2) (c) pontjával összhangban – törvényesen és tisztességesen használja a Domain Nevet, és nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse bárkinek jó hírét.

  34. A Panaszolt a Toro Rosso névválasztás indokolására előadta, hogy ez egy fantázianév bikavérrel és vörös borokkal foglalkozó oldalhoz. Álláspontja szerint Magyarországon egy „bikás” ábrázolás esetén a fogyasztók nem egy Forma 1-es csapatra asszociálnak, hanem egy palack bikavérre.

  35. A rosszhiszemű bejegyzés és használat vonatkozásában Panaszolt előadta, hogy Panaszos nem rendelkezik bizonyítékkal erre. Álláspontja szerint az általa üzemeltetett oldal „blog”, mivel ennek nem szükségszerű tartalmi eleme a „kommentelés” lehetősége. A Panaszolt cáfolja a Panaszos harmadik személyek kereskedelmi honlapjainak szerepeltetésére vonatkozó állítását is. Ezek álláspontja szerint kizárólag forrás megjelölést tartalmaznak, nem linkek, mert nem lehet rákattintani, és nem visznek át harmadik személy kereskedelmi oldalára.

  36. Panaszolt a továbbértékesítési célzattal való regisztráció tényét is cáfolja. Utal arra, hogy a Domain Név regisztrációjakor (2006) a Panaszos részére nem volt érvényes védjegy bejegyezve, amiatt a Domain Név bejegyzésekor még nem volt joga a Panaszosnak. Álláspontja szerint a Domain Név alatt elérhető tartalom mennyisége nem lehet a rosszhiszeműség bizonyítéka. Utalt arra, hogy a Panaszolt tevékenysége sokrétű és reklámgrafikával is foglalkozik.

  37. Panaszolt álláspontja szerint tevékenysége nem zavarja meg a Panaszos mint versenytárs tevékenységét, mivel borokkal kapcsolat információkat tesznek közzé, borokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak a Domain Név alatt, míg a Panaszos „Toro Rosso” megjelölés alatt semmiféle italokkal, élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységet sem végez.

  38. Panaszolt cáfolja, hogy az oldal megtévesztené a látogatókat vagy összekevernék a Panaszos weboldalával. Álláspontja szerint az nem hasonlít a Panaszos weboldalára.

  39. Panaszolt rámutat, hogy a Panaszos állítása a RED BULL bika ábrájához nagyon hasonló bika ábra használatáról nem releváns a jelen eljárásban, mivel a Toro Rosso szóvédjegyben sincs bika ábra. Álláspontja szerint a Panaszos úgy tesz, mintha jelen eljárás tárgya a „Red Bull” megjelölés vagy védjegy lenne, bár a bikát mint ábrát számos vállalat használja, ezért azt a Panaszos – álláspontja szerint -  semmiképpen sem sajátíthatja ki.

  40. A Panaszolt cáfolta a Panaszos azon állítását, miszerint 2010 februárjában szereztek volna tudomást a Domain Név bejegyezéséről és használatáról. A látogatottsági statisztikák becsatolásával igazolta a Panaszolt, hogy Panaszos IP cím tartományából 2009. szeptember 7-én és október 19-én is történt látogatás a <tororosso.eu> oldalra.

  41. A fentiek alapján Panaszolt a Kérelem elutasítását kérte.

  42. Panaszolt 2012. március 23. napján kelt viszontválaszában fenntartotta a korábban előadottakat, illetőleg arra utalt, hogy Panaszos az őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek nem tett eleget, másrészről rámutat, hogy jelen esetben nem védjegybitorlási perről van szó.  A Panaszos által benyújtott screenshot hitelességét továbbra is vitatta, továbbá visszautasította azt az állítást, hogy az ott megjelenített oldal a Panaszolt weboldalához tartozna vagy tartozott volna. Álláspontja szerint továbbra sem megfelelően igazolt, hogy a screenshot 2010. március 10-én készült. Panaszolt a Panaszos részéről becsatolt Google találatok vonatkozásában előadta, hogy azért nem található meg keresőkben a weboldala 2010. éprilisát megelőzően, mivel 2009-ben szolgáltatóváltást hajtottak végre és a „no robots” kereső tiltás nem került eltávolításra, ezért a keresők korábban nem tárolták el a Domain Névre mutató hivatkozásokat.
 
Az ügy megvitatása és megállapítások
IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK


43. Panaszos kérelme a Bizottság 874/2004/EK rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 21. cikkelyén és 22. cikk (1) a) pontján alapul. A Rendelet 22. cikk (11) bekezdés második mondata értelmében, ha a panaszos fél a domain nevet igényli, és eleget tesz a 733/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő általános jogosultsági feltételeknek, a domain nevet át kell rá ruházni. A Rendelet 21. cikke szerint a bejegyzett domain nevet a megfelelő peren kívüli vagy bírósági peres eljárás keretében vissza kell vonni, amennyiben a név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett – például a 10. cikk (1) bekezdésében említett –jog vonatkozik, és amennyiben:
a) a domain név birtokosa a nevet anélkül jegyeztette be, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) a név bejegyeztetése rosszhiszeműen történt vagy felhasználása rosszhiszeműen történik.

44. "A .eu domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésének szabályai" (a továbbiakban: ADR Szabályzat) a fentiekkel egyező szabályozást rögzít. Az ADR Szabályzat szerint a Választottbíróság a Kérelemről az Eljárási szabályzattal összhangban, a benyújtott nyilatkozatok és
dokumentumok alapján dönt. Az ADR Szabályzat B11 (d)(1) és (e)-(f) pontjai értelmében:

(d) A Választottbíróság az Eljárási szabályzat szerint követelhető jogorvoslat megengedéséről szóló határozatot hoz, amennyiben a Panaszos bizonyítja a következőket:
(1) olyan ADR eljárás esetén, melyben a Kérelem tárgyát képező .eu domain név regisztrációjának jogosultja a Panaszolt, azt, hogy
(i) a domain név egyező vagy összetéveszthetően hasonló egy olyan névvel, amelyre nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett joga vonatkozik; és
(ii) a domain nevet a Panaszolt anélkül jegyeztette be, hogy a domain névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
(iii) a domain név bejegyeztetése vagy használata rosszhiszemű.

45. A Rendelet 21. cikk (2) bekezdése szerint – összhangban az ADR Szabályzat B11 (e) pontjával - jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a domain név birtokosa az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR) szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett;
b) a domain név birtokosa olyan vállalkozás, szervezet vagy természetes személy, akinek, illetve amelynek — még a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog hiányában is — a domain név a közismert elnevezése;
c) a domain név birtokosa törvényesen és nem kereskedelmi céllal, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik.

(f) Az alábbiakban felsorolt körülmények bármelyike (különösen de nem kizárólagosan) bizonyíthatja a domain név bejegyzésének vagy használatának a B11(d)(1)(iii) bekezdés szerinti rosszhiszeműségét, feltéve, hogy ezt a Választottbíróság igazoltnak tartja:

(1) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet első sorban azzal a céllal jegyeztették be vagy szerezték meg, hogy azt valamely állami  szervnek, vagy egy olyan név jogosultjának,  amely névre nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, eladják, bérbe adják vagy egyéb módon átruházzák; vagy
(2) a domain nevet abból a célból jegyeztették be, hogy megakadályozzák, hogy valamely állami szerv, vagy egy olyan név jogosultja, amely névre nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:  
(i) a Panaszolt az ilyen jellegű nem tisztességes magatartást rendszeres jelleggel tanúsítja; vagy
(ii) a domain nevet a bejegyzés időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy  
(iii) fennállnak bizonyos körülmények: miszerint a Panaszolt az ADR eljárás megindítása idején kifejezte azt a szándékát, hogy megfelelő módon kívánja használni azt a domain nevet, amelyre nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik illetve egy állami szerv nevének  felel meg, azonban az ADR eljárás megindításának napjától számított hat hónapon belül ennek nem tett eleget;
(3) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
(4) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a Panaszolt honlapjára vagy egyéb on-line címre irányítsák, oly módon, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy a domain név összetéveszthető legyen egy állami szerv nevével, illetve egy olyan névvel, amelyre nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és az összetéveszthetőség abban nyilvánul meg, hogy a név jogosultja a Panaszolt internetes honlapjának vagy az internetes honlapján vagy on-line címén található termék vagy szolgáltatás forrásának, szponzorának, kapcsolt vállalkozásának vagy ajánlójának tűnik; vagy
(5) a domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a Panaszolt és a bejegyzett domain név között nem áll fenn semmilyen kimutatható kapcsolat.

46. Az ADR Szabályzat B8 cikke szerint a Választottbíróság kizárólagos mérlegelési jogköre alapján a Kérelmen és a Válasziraton túlmenően bármely Féltől további nyilatkozatokat vagy dokumentumokat kérhet, illetve fogadhat el.

47.Az ADR Szabályzat 7(d) pontja értelmében a Választottbíróság kizárólagos mérlegelési jogköre alapján dönt az egyes bizonyítékok megengedhetőségéről, okozati összefüggéséről, fontosságáról és súlyáról.


A PANASZOS NEMZETI ÉS/VAGY KÖZÖSSÉGI JOG ÁLTAL ELISMERT JOGA (Rendelet 21. cikk (1) bekezdése)


48. A Panaszos előadta és igazolta, hogy tororosso.com domain név és a 2005. október 10-i elsőbbségű és 2006. január 4. napján lajstromozott IR 909 328 lajstromszámú „TORO ROSSO” nemzetközi szóvédjegy jogosultja, ami 09,12,14,16,18,25,28,34,41,43 nizzai áru- és szolgáltatási osztályokban rendelkezik Magyarországra is kiterjedő oltalommal. A Panaszos ezt meghaladóan igazolta, hogy IR 909 328 lajstromszámú védjegyet meghaladóan számos más, az Európai Unió területén oltalomban részesülő TORO ROSSO védjegynek is jogosultja, így az IR 711 157 lajstromszámú nemzetközi védjegynek, amely már 1999-ben lajstromozott védjegy volt az Európai Unióban, valamint a 902 228 lajstromszámú nemzetközi védjegynek, amely 2006. szeptember 9. napján került lajstromozásra. A Panaszos bizonyította továbbá, hogy a „TORO ROSSO” megjelölés a Forma-1 versenyek során szereplő és tulajdonában levő „Scuderia Toro Rosso” csapat megnevezése, melyet e csapat 2006. március 12. napja óta használ. A „Toro Rosso” megjelölést a Választottbíróság kereskedelmi névként is figyelembe vette.

49. A Panaszos által becsatolt vezető jogtanácsosi esküt tartalmazó Affidavit tartalmát megvizsgálva a Választottbíróság nem tudta elfogadni a Panaszos „TORO ROSSO” megjelölés jóhírűségére és közismertségére vonatkozó állításait és ennek igazolását. Bár a „Red Bull”, illetőleg a „TORO ROSSO” megjelölés esetben két eltérő brandről van szó – melyek önmagukban csak konceptuális hasonlóságot mutatnak fel – a Választottbíróság értékelése szerint helytállóan mutatott rá a Panaszolt, hogy a Red Bull brand jóhírűsége a becsatolt panaszosi nyilatkozatban nyilvánvalóan összemosásra került a TORO ROSSO megjelölés ismertségével. A becsatolt Affidavit ugyanis a Választottbíróság meglátása alapján tartalma szerint csak a Red Bull brand és megjelölés jóhírűségét igazolja, míg a TORO ROSSO megjelölés jóhírűségének igazolására nem alkalmas.

50. A fentiek alapján a Választottbíróság a Panaszos TORO ROSSO megjelölésre vonatkozó jogát igazoltnak látja, míg a TORO ROSSO megjelölés jóhírűségére és közismertségére vonatkozó panaszosi állítást nem látja bizonyítottnak.

51. A Választottbíróság a Domain Név és a Panaszos TORO ROSSO névvel kapcsolatos jogait összevetve azt vette figyelembe, hogy a .eu felső szintű domain név kód nem vehető figyelembe megkülönböztető elemként a Panaszos javára oltalmazott név és a Domain Név összehasonlítása során. A Választottbíróság ennek alapján a Domain Nevet azonosnak tekinti a Panaszos TORO ROSSO védjegyével, amelyen TORO és ROSSO szavak közötti szóköz mellőzése sem változtat.

52. A fentiek alapján a Választottbíróság igazoltnak tekinti Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt feltétel teljesülését, miszerint a Domain Név egyező egy olyan névvel, amelyre a Panaszosnak nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett joga vonatkozik.


A PANASZOLT JOGA VAGY JOGOS ÉRDEKÉNEK HIÁNYA (Rendelet 21. cikk (1) bekezdés a) pontja)


53. A Választottbíróság a jog vagy jogos érdek hiánya vonatkozásában a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése, illetve ADR Szabályzat B11 (e) pontjában foglalt feltételek teljesülését vizsgálta meg. Amennyiben ezen feltételek egyike sem igazolható, a Panaszolt joga vagy jogos érdeke nem állapítható meg.

54. A Választottbíróság nem látja bizonyítottnak a Panaszos azon állítását sem, miszerint a Panaszolt jelenlegi honlapjának tartalma – ami nem vitatottan az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR) szóló értesítést megelőzően került feltöltésre - ne minősülne az ADR Szabályzat 11(e)(1) pontjának követelményét kielégítő használatnak. Panaszolt ugyanis megfelelően igazolta a Választottbíróság részére, hogy jogosultja a M1002473 ügyszám alatt 2010. augusztus 9-én benyújtott magyar nemzeti „TORO ROSSO” ábrás védjegybejelentésnek, amely borokra és borokkal kapcsolatos szolgáltatásokra igényel oltalmat. A Választottbíróság ennek megfelelően bizonyítottnak tekinti, hogy a Panaszolt a saját honlapján az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR) szóló értesítést megelőzően bejelentési státuszban levő védjegyének megfelelően használja borokra, illetőleg borokkal kapcsolatos szolgáltatásokra a Domain Nevet.

55. A Választottbíróság elfogadja a Panaszos - Panaszolt által sem vitatott - előadását, miszerint a Domain Név a Panaszoltnak nem közismert elnevezése. (vö. Rendelet 21. cikk (2) bekezdés b) pontja).

56. A Panaszos által becsatolt – a közjegyző által hitelesített honlap-másolat tartalmát megvizsgálva - a Választottbíróság meglátása szerint megállapítható, hogy a Panaszolt jelenleg törvényesen és nem kereskedelmi céllal, illetve tisztességesen használja a Domain Nevet, illetőleg nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik. A Választottbíróság rámutat, hogy Panaszos által hivatkozott az IR 909328 Védjegy áruosztálya nem terjed ki borokra vagy borokkal kapcsolatos szolgáltatásokra, amelyekkel kapcsolatban a Panaszolt a Domain Nevet használja. Mivel a TORO ROSSO megjelölésre vonatkozó jó hírnevet a Panaszos sikeresen igazolni nem tudott, másrészről a Választottbíróság meglátása szerint a honlapon szereplő TORO ROSSO megjelölés, illetőleg bika ábra csupán és önmagában konceptuális és korlátozott vizuális hasonlóságot mutat a Panaszos Red Bull brandjével – ami összetévesztésre e két megjelölés között önmagában nem vezet – emiatt a Panaszolt által állított megtévesztést a honlap jelenlegi tartalmával kapcsolatosan a Választottbíróság nem látja igazoltnak.

57. A fentiek alapján a Választottbíróság álláspontja szerint a Panaszoltnak joga, illetőleg jogos érdeke áll fenn a Domain Név vonatkozásában a Rendelet 21. cikk (2) a) és c) pontja, továbbá és az ADR Szabályzat B11(e)(1) és (3) pontja értelmében.


A PANASZOLT ROSSZHISZEMŰSÉGE (Rendelet 21. cikk (1) bekezdés b) pontja)


58. Mivel a Panaszolt megfelelően igazolta jogát, illetőleg jogos érdekét a Domain Név vonatkozásában, illetőleg a Panaszos ezzel kapcsolatos ellenbizonyítási kísérlete sikertelen volt, ezért a Választottbíróság az alábbiakban a Rendelet és az ADR Szabályzat szerint a Panaszos által állított panszolti rosszhiszeműséget vizsgálja meg.

59. A Választottbíróság rámutat arra, hogy a rosszhiszeműség állításával kapcsolatos bizonyítási teher főszabály szerint a Panaszost terheli. Panaszos egy egyszerű elektronikus okirati formában becsatolt screenshot bemutatásával kísérlete meg igazolni azt, hogy a Panaszolt - Forma-1 csapatok honlapjára és Forma-1-el kapcsolatos honlapokra mutató hivatkozásokat és linkeket feltüntetve – nem hivatalos TORO ROSSO rajongói oldalt működtetett, melyen "T-Shirt" és "Signmaking" menüpontok is szerepeltek. A Panaszolt rámutatott, hogy e dokumentumon dátum vagy időpont nem található, továbbá a böngésző címsorában található domain név lehetséges manipulációjára, illetőleg vírusokra utalt.

60. A Panaszos által becsatolt bizonyíték mérlegelése alapján és figyelembe véve a Panaszolt ezzel kapcsolatos válasznyilatkozatát, ami a böngésző-címsor, illetve a honlap-tartalom manipulációjára utalt, a Választottbíróság a Panaszos előterjesztett bizonyítékait (screenshot, Google keresések eredménye, felszólítás ténye) meggyőzőnek, míg a Panaszolt a böngésző lehetséges „eltérítésére” vonatkozó érvelését spekulatívnak tartotta. (Vö. WIPO ADR Centum Wal-Mart Stores, Inc. v. Larus H. List Case No. D2008-0193) A Választottbíróság nem tudta elfogadni a Panaszolt azon álláspontját, miszerint a Domain Név alatt korábban elérhető vitatott tartalom vonatkozásban kizárólag közjegyző által készített screenshot lenne elfogadható. A Választottbíróság ezen a helyen utal az ADR Szabályzat 7(d) pontjára, melynek értelmében a Választottbíróság nincs kötve alakszerű bizonyítási szabályokhoz, tehát kizárólagos mérlegelési jogköre alapján dönt az egyes bizonyítékok megengedhetőségéről és súlyáról.

61. A Választottbíróság értékelése szerint a Panaszos által becsatolt screenshot és a készítés dátumának, illetve körülményeinek valószínűsítése, továbbá a becsatolt Google találatok alkalmasak volt arra, hogy a rosszhiszeműséggel kapcsolatos bizonyítási terhet a screenshot tartalma vonatkozásában megdöntse. A Választottbíróság figyelembe vette, hogy a Panaszolt - puszta tagadáson kívül - a Domain Név 2010. március 11. napja előtti tartalmát és használatát a Választottbíróság részére nem igazolta. Ezzel összefüggésben a Választottbíróság a „no robots” kereső-tiltás eltávolításra vonatkozó érvelést szintén nem tartotta meggyőzőnek, mivel erre a Panaszolt részéről a Panaszos felszólítását követően és röviddel a Panaszolt jogi képviselőjének válaszadása előtt került sor.

62. A fentiek alapján a Választottbíróság – a Panaszolt sikeres ellenbizonyítása hiányában - igazoltnak vette a Panaszos azon állítását, hogy a Panaszolt e-mailes közvetlen megkeresése előtt a Domain Névhez tartozó weboldal tartalma a Scuderia Toro Rosso Formula-1 csapatára vonatkozó tartalmat jelenített meg a becsatolt screenshot tartalmának megfelelően. A Válsztottbíróság álláspontja szerint a Panaszos megfelelően valószínűsítette az okozati összefüggést a felszólítása, illetőleg ezt követően a korábbi weboldal letávolítása és az új weboldal feltöltése között. A Választottbíróság nem tudja elfogadni a Panaszolt azon állítását, miszerint részére nem lett volna ismeretes a Panaszos által használt TORO ROSSO név. Következik ez abból, hogy SCUDERIA TORO ROSSO csapat első hivatalos versenyére 2006. március 12-én került sor, ami korábbi a Domain Név regisztrációjának dátumánál, továbbá a becsatolt screenshot tartalma a Választottbíróság értékelése szerint egyértelműen a Toro Rosso Forma-1 csapatra utalt. Ugyanezen indokból a Panaszos a Választottbíróság értékelése szerint megfelelően valószínűsítette azon állítását, miszerint a becsatolt honlap "T-Shirt" és "Signmaking" menüpontjai „merchandising termékek” kínálására és eladására utaltak.

63. A Választottbíróság szerint a Panaszos a fentiek alapján megfelelően valószínűsítette azt is, hogy Panaszolt a Domain Nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a Panaszolt honlapjára vagy egyéb on-line címre irányítsa, oly módon, hogy ezzel megteremtette az összetéveszthetőség lehetőségét (ADR Szabályzat 11. cikk (f)(4)). A Választottbíróság a kereskedelmi haszonszerzési cél megvalósulását mind a "T-Shirt" és "Signmaking" menüpontok alkalmazása, mind pedig a Forumla-1-el kapcsolatos harmadik személyek honlapjai linkjének (így különösen jegyeladók (Ticketshop), illetőleg televíziós csatornák és Formula-1-es műsorok) honlapon történő elhelyezése következtében megvalósultnak látta.

64. A Választottbíróság nem látta igazoltnak az ADR Szabályzat 11(f) 1. pontja alapján a Panaszos azon állítását, miszerint a Panaszolt azért regisztrálta a Domain Nevet, hogy azt később eladja azt a Panaszosnak. Mivel a Panaszolt a Domain Név eladásának szóbeli felajánlását nem ismerte el, továbbá a rosszhiszeműség vonatkozásában a bizonyítási teher a Panaszost terhelte – a Választottbíróság nem találta bizonyítottnak a Panaszolt felajánlásának megtörténtét.

65. A Választottbíróság – bizonyíték hiányában és a további feltételek (vö. ADR Szabályzat 11(f) (2) i-iii) igazolásának hiányában – azt sem látta bizonyítottnak, hogy Panaszolt a Domain Nevet azért regisztráltatta volna, hogy megakadályozza a Panaszost abban, hogy a TORO ROSSO márkát és védjegyet egy .eu domain névben felhasználja.

66. Mivel Panaszos igazolta, hogy „TORO ROSSO” marchindising termékeket forgalmaz, a becsatolt screenshot "T-Shirt" és "Signmaking" menüpontjaira tekintettel a Választottbíróság a Panaszoltat és Panaszost egymás versenytársainak tekintette. A Választottbíróság a "T-Shirt" és "Signmaking" alkalmazása miatt és a honlapon feltüntetett „TOROROSSO” felirat használatára tekintettel elfogadta a Panaszos azon valószínűsítését, hogy a Domain Név az azon üzemeltetett honlap kapcsán a versenytárs (azaz a Panaszos) szakmai tevékenységének megzavarására volt alkalmas. (ADR Szabályzat 11(f) (3) pontja)

67. A Választottbíróság szerint a Panaszos által előadott tények és csatolt bizonyítékok alapján – és a Panaszolt meggyőző ellenbizonyítása hiányában - valószínűnek látszik, hogy a Panaszolt a Domain Nevet rosszhiszeműen regisztráltatta. (ADR Szabályzat 11(f) (3)-(4) pontja alapján)
 
Határozat
A fentebb részletezett okokból kifolyólag a Választottbíróság az ADR Szabályzat B12 § (b) és (c) bekezdéseivel összhangban a következőképpen döntött:


A Választottbíróság elrendeli a TOROROSSO.EU domain név átruházását a Panaszosra.
 
Döntnökök
 • Tamás Gödölle
Dátum: 2012-03-26
1. sz. melléklet
I.      Disputed domain name: tororosso.eu


II.     Country of the Complainant: Austria, country of the Respondent: Hungary

III.    Date of registration of the domain name: 7 April 2006

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        1.   international word mark registered in Hungary, reg. No. IR 909328, for the term TORO ROSSO, registered on 4 January 2006
        2.   business identifier: TORO ROSSO. The Complainant claims that the name TORO ROSSO is identical with name for its Formula 1 team

V.    Domain name is identical to the protected rights of the Complainant

VI.   Response submitted: Yes

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Why the Complainant considers the Respondent to lack the rights and legitimate interests:
- The Complainant claims that there is no evidence that Respondent used the domain name in connection with the offering of goods or services or made demonstrable preparation to do so;
- the Respondent is not commonly known by the Domain Name;
- the Respondent was not making a legitimate and non-commercial / fair use of the Domain Name without misleading consumers, since the former website of the Respondent - being a Formula 1 fan site for the team Toro Rosso -  made the impression that the Respondent was indeed economically connected to / affiliated with the Complainant.

   2. Rights or legitimate interests the Respondent claims to have:

- The Respondent is owner of the Hungarian trademark application TORO ROSSO (device) Nr M1002473 with the application date 9 August 2010. The list of goods of the subject application covers “wines” in nice class 33, as well as services in connection with wines under nice class 35;
- The Respondent claimed that its website is properly used in connection with the presentation of wines. The Respondent asserted that there is no clash between the Complainant’s prior rights, since the TORO ROSSO mark invoked by the Complainant does have protections in nice classes 33 and 35. Further, the Respondent claimed that Complainant could not prove the well-known status of its mark in relation to Hungary.

        3. Does the Panel consider the Respondent to have no rights or legitimate interests:

The Panel considered that the copy of the website furnished by the Parties showed appropriate and genuine use of the Domain Name prior to the date of notice on the alternative dispute resolution (ADR) procedure. The Panel established that use of the Domain corresponded to the rights of Respondent in its trademark application which seeks protection under the sign “TORRO ROSSO” for wines and services in relation to wine products. The Panel established that Complainant could neither prove the well-known status of its TORO ROSSO mark, nor the deception of consumers in relation to the TORO ROSSO sign used by the Respondent.

Accordingly, the Panel established that the Respondent had rights and legitimate interest in the Domain Name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. Why the Complainant considers the Respondent to have registered or use the domain name/s in bad faith:

The Complainant asserted that
- the Domain Name was registered or acquired primarily for the purpose of selling it to Complainant;
- the Domain Name was registered in order to prevent the Complainant to use the Domain Name;
- the Domain Name was registered primarily for the purpose of disrupting the professional activities of the Complainant,
- the Domain Name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, to the Respondents website by creating a likelihood of confusion with the TORO ROSSO brand of the Complainant.

The Complainant furnished a screenshot allegedly made prior to sending the cease and desist letter to the Respondent on 11 March 2010. The screenshot showed that the Domain Name is used in connection with a website displaying a sign for “TOROROSSO”, the information that it was a Formula 1 fan page for TOROROSSO, further, the site contained several hyperlinks, inter alia, for Formula 1 teams, ticket shops and various TV channels and TV channel programs for Formula 1 racing. The main menu of the same site also displayed sub-menus with the titles “SIGNMAKING” and “T-SHIRTS”. The Complainant asserted that the above content of the website made the impression that the operator of the site was affiliated with the Toro Rosso Team and merchandise would be sold on it for profit. Further, the Complainant held that the content of the new website of the Respondent specialised on information on wines also conflicts with its reputable trademark rights for the sign “TORO ROSSO”. The Complainant asserted that during negotiations the Respondent had offered for the Complainant the Domain Name for a sale price of EUR 10,000.-

2.How the Respondent rebuts the statements of the Complainant:

The Respondent denied the content of the screenshot furnished by the Complainant. The Respondent asserted that only a notary-certified copy of the site could be admissible in the present ADR procedure. The Respondent claimed that the submitted screenshot might be a fake as a malicious software could have diverted the browser of the Complainant. The Respondent also asserted that the “no robots” command had been removed from the site after 15 April 2010 and this is the reason why Google hits could not be found prior to the date of the cease and desist request of the Complainant. The Respondent denied that it had offered the Domain Name for sale to the Complainant.

3.Does the Panel consider the Respondent to have registered or use the domain name/s in bad faith: Yes

The Panel found that the screenshot submitted by the Complainant is conclusive and same evidences the bad faith registration of the Domain by the Respondent. The Panel noted that the Respondent could not evidence the use of the website prior to the cease and desist letter of the Complainant. The Panel held that the screenshot made it likely that the Domain Name was registered by the Respondent primarily for the purpose of disrupting the professional activities of the Complainant, further, due to the content of the website, the Panel established that the Domain Name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, to the Respondents’ website by creating a likelihood of confusion with the TORO ROSSO brand of the Complainant. The Panel established that the Complainant could not evidence that the Respondent offered for sale the contested Domain name.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X.    Dispute Result: Based on the above, the Panel has ordered the transfer of the disputed domain name to the Complainant.

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: -