ADR Center för .eu till Tvistlösningsinstitutet anknutet till Tjeckiens Finanskammare och Tjeckiens Jordbrukskammare (Det Tjeckiska Tvistlösningsinstitutet)

Panelbeslut

§ B12 i .eu Tvistlösningsreglerna (ADR Regler)

Ärende nr.: 06657
Inlämningsdatum: 2014-01-24 10:28:34
Administrativ kontakt: Lada Válková
 
Klagande
Namn: House of Ports Aktiebolag, Legal Department
 
Klagandens berättigade företrädare
Namn: DIPCON AB - DOMAIN AND INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS, Dipcon Aktiebolag, Legal Department
 
Svarande
Namn: AB RIKTAD, Legal Department
 
Svarandens berättigade företrädare
Namn:
 
Omtvistat domännamn: DOMANINFO
 
Övriga rättsliga ärenden
 
Engelsk sammanfattning av beslutet: En engelsk sammanfattning av detta beslut är härmed bifogad som Bilaga 1
 
Faktisk bakgrund
Klaganden äger det i Sverige registrerade varumärket DOMAININFO med registreringsnummer 379359, ansökningsdatum den 13 september år 2005 och registreringsdatum den 17 mars år 2006.


Svaranden registrerade det omtvistade domännamnet <domaninfo.eu> den 23 april år 2007.
 
Parternas åsikter
 1. Klagande
  Klaganden är ett svenskt aktiebolag som utgör moderbolag i en koncern som tillhandahåller bland annat domännamnsrelaterade tjänster. Det omtvistade domännamnet <domaninfo.eu> är förväxlingsbart med Klagandens äldre registrerade varumärke DOMAININFO. Borttagandet av bokstaven ”i” är inte tillräckligt för att distansera det omtvistade domännamnet från varumärket.
  

  Klaganden har inte gett Svaranden tillstånd att använda varumärket och det finns inget som visar att Svaranden har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Svaranden, som är en konkurrent till Klaganden, vidarebefordrar internettrafik till Svarandens egen hemsida ”www.riktad.se”. Svaranden, som använder det omtvistade domännamnet i kommersiellt syfte på Klagandens bekostnad, drar otillbörlig fördel av Klagandens renommé. Svarandens hemsida är på svenska och riktar sig till samma målgrupp som Klaganden. Det faktum att Svarandens hemsida innehåller tjänster som är konkurrerande med de tjänster som Klaganden erbjuder indikerar att Svaranden haft kännedom om Klagandens varumärke och verksamhet när Svaranden registrerade det omtvistade domännamnet. Svaranden har registrerat domännamnet med Klagandens kännetecken i åtanke för att vilseleda konsumenter och dra fördel av detta. Klaganden har skickat ett varningsbrev till Svaranden den 5 december år 2013 men inte erhållit något svar.
 2. Svarande
  Svaranden bestrider bifall till Klagandens yrkande om överföring. Ordet ”domaninfo” är inte särskiljande och kan inte ensamt utgöra ett firmanamn eller varumärke. Det finns inte någon särskild rätt till ordet och om det skulle finnas en sådan rätt har Svaranden bättre rätt till namnet eftersom denne använder domännamnet för att visa domännamnsinformation. Ordet ”domaninfo” är generiskt för domännamnsinformation och Klaganden har inte visat att denne har något utökat känneteckensrättsligt skydd genom inarbetning. Det omtvistade domännamnet är varken identiskt med eller liknar Klagandens firma eller varumärke.
 
Diskussion och Slutsatser
Klaganden skall, i enlighet med Art 21.1 i förordning EG/874/2004 och Paragraf B 11(d)(1) i ADR Reglerna, visa att det omtvistade domännamnet <domaninfo.eu> är identiskt eller förväxlingsbart med ett eller flera namn som utgör en för Klaganden erkänd och etablerad rättighet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller gemenskapsrätt; och antingen (a) att det omtvistade domännamnet registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse; eller (b) att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro.


Klaganden har ingivit bevisning till styrkande att denne äger det i Sverige registrerade varumärket DOMAININFO. Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn och varumärke bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall ”.eu”. Det omtvistade domännamnet <domaninfo.eu> innehåller Klagandens varumärke DOMAININFO i sin helhet bortsett från det faktum att det omtvistade domännamnet saknar ett ”i”. Oaktat att stavningen av det omtvistade domännamnet och Klagandens varumärke icke är identisk föreligger det påtagliga visuella och fonetiska likheter. Mot denna bakgrund kommer Panelen till slutsatsen att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med en av Klaganden åberopad erkänd och etablerad rättighet till vilken Klaganden kan visa rätt.

Klaganden har gjort gällande att det omtvistade domännamnet <domaninfo.eu> registrerats av Svaranden utan sådan rätt eller berättigat intresse som avses i Art 21 i Kommissionens förordning EG/874/2004. Svaranden har anfört att termen som utgör det omtvistade domännamnet är beskrivande för en hemsida som tillhandahåller domännamnsinformation. Termen ”domaninfo”, som förvisso har en suggestiv karaktär i förhållande till begreppet domännamnsinformation, är dock som nämnts ovan, förväxlingsbar med Klagandens äldre registrerade varumärke DOMAININFO. Klaganden har icke givit Svaranden något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda ett med Klagandens varumärke förväxlingsbart domännamn.

Svaranden har icke framfört någon bevisning som visar att Svaranden äger eller innehar en erkänd eller etablerad namnrättighet som är identisk med eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Svaranden visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet skulle vara allmänt känt för denne trots avsaknad av sådan erkänd eller etablerad rätt till benämningen som utgör namnet. Det finns i ärendet inga omständigheter som tyder på eller indikerar att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Svaranden.

Parterna tillhandahåller konkurrerande tjänster på samma marknad och av utredningen och bevisningen i ärendet framgår att Svarandens affärsmässiga användning av det omtvistade domännamnet riskerar att vilseleda konsumenter eller skada en konkurrent (Klaganden). Det är Panelens uppfattning att Svarandens användning av det omtvistade domännamnet icke utgör en sådan omständighet som demonstrerar att Svaranden skulle ha sådan rätt eller berättigat intresse som avses i Art 21 i Kommissionens förordning EG/874/2004. Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Svaranden, i Reglernas mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Klagandens varumärke DOMAININFO ansöktes om den 13 september år 2005 och registrerades den 17 mars år 2006. Klagandens varumärkesregistrering är således äldre än det omtvistade domännamnet <domaninfo.eu> som registrerades den 23 april år 2007.

Bevisningen i ärendet visar att det omtvistade domännamnet, som är förväxlingsbart med Klagandens äldre kännetecken, används för att vidarebefordra internetanvändare till Svarandens hemsida genom vilken Svaranden tillhandahåller samma eller liknande tjänster som Klaganden erbjuder. Svarandens affärsmässiga användning av det omtvistade domännamnet har fortgått även efter det att Klaganden tillskrivit Svaranden och upplyst om Klagandens varumärkesregistrering. Sammanfattningsvis leder de ovan nämnda faktorerna tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet skall anses visat att Svaranden, i Reglernas mening, använt det omtvistade domännamnet i ond tro.
 
Beslut
Av ovan nämnda skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och (c) i Reglerna, beslutar Panelen att Klagandens yrkande om överföring av domännamnet DOMANINFO skall bifallas.
 
Panelmedlemmar
 • Johan Carl Sjöbeck
Datum: 2014-02-27
Bilaga 1
I.      Disputed domain name: DOMANINFO


II.     Country of the Complainant: Sweden, country of the Respondent: Sweden

III.    Date of registration of the domain name: 23 April 2007

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        1.   word trademark registered in Sweden, reg. No. 379359, filed on 13 September 2005, registered on17 March 2006 in respect of goods and services in class 35.

V.    Response submitted: Yes

VI.   Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Why: The Respondent has not established any rights or legitimate interest in respect of the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why: Despite knowledge of the Complainant's trademark, the Respondent redirected the domain name to a website offering competing services. The Respondent used the domain name in bad faith.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant:

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes