ADR Keskus domeeni .eu vaidlustamiseks Tšehhi Vabariigi Majandsukoja ja Tšehhi Vabariigi Põllumajanduskoja Vahekohtu juures (TV Vahekohus)

Vahekohtu otsus

§ B12 Reeglid domeeni .eu vaidlustamiseks (ADR Reeglid)

Juhtumi nr. : 06938
Esitamise aeg: 2015-03-17 14:51:57
Administratiivne kontakt: : Lada Válková
 
hageja pool
Nimi/firma: CV Keskus OÜ
 
Hageja poole volitatud esindaja
Nimi: AAA Patendibüroo OÜ, Ingrid Matsina
 
Kostja pool
Nimi/firma: RAVOLAR GRUPP OÜ, Vadim Ljutov
 
Kostja poole volitatud esindaja
Nimi:
 
Vaidlustatud domeeni nimi: CVKESKUS
 
Muud õiguslikud menetlused
Vahekohus ei ole teadlik  vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest käimasolevatest kohtuvaidlustest või jõustunud kohtuotsustest.
 
Otsuse inglise keelne kokkuvõte : Otsuse inglisekeelne kokkuvõte: Lisas 1
 
Faktiline situatsioon
Hageja on Eestis registreeritud äriühing, kes on üle 14 aasta kasutanud kaubamärki, ärinime ja domeeninime, mis sisaldavad sõnakombinatsiooni „cv keskus“. Hageja on asutatud 2000. aastal eesmärgiga luua tööotsijaid ja tööpakkujaid ühendav veebikeskkond, mis sisaldab mahukaid tööotsijate ja tööpakkumiste andmebaase, samuti karjäärialaseid artikleid, juriidilisi nõuandeid ning soovitusi tööelu edukaks planeerimiseks. Käesoleval ajal on tegemist populaarseima tööportaaliga Eestis. 


Hageja ja tema õiguseellane on aastaid kasutanud domeeninime “cvkeskus.ee”. Hagejale kuulub ärinimi CV Keskus OÜ ning Eestis registreeritud kaubamärk “CV KESKUS klikka ennast tööle! + kuju” (reg nr 40241) taotluse kuupäevaga 23.05.2003.

Kostja, RAVOLAR GRUPP OÜ, Vadim Ljutov, on registreerinud domeeninime “cvkeskus.eu” 07.02.2015. Kostja ei ole domeeninime “cvkeskus.eu” kasutanud.

17.03.2015 esitas hageja Vahekohtule hagiavalduse domeeninime “cvkeskus.eu” üleandmise nõudes. Vahekohus luges hagiavalduse esitatuks ning formaalseks menetluse alustamise kuupäevaks 19.03.2015.

Vahekohus on 19.03.2015 teate kohaselt informeerinud kostjat hagiavalduse esitamisest. 26.03.2015 teatega on Vahekohus sedastanud, et kostja on kinnitanud teate kättesaamist ADR menetluse asjus, registreerides kinnituse vastaval veebilehel 19.03.2015. Tähtaeg kostja vastuse esitamiseks hagiavaldusele möödus 04.05.2015, millele kostja ei ole Vahekohtu määratud tähtaja jooksul vastanud. 05.05.2015 teavitas Vahekohus kostjat kohustuse mittetäitmisest ning kinnitas asja lahendamiseks ADR Senati („Senat“) 13.05.2015.
 
Poolte kinnitus
 1. Hageja pool
  Hageja taotleb vaidlustatud domeeninime üleandmist hagejale.
  

  1. Hagejale kuulub Eestis registreeritud kaubamärk „CV KESKUS + kuju“ (reg nr 40241 klassis 35, taotluse kuupäev 23.05.2003). Kuigi kaubamärk on registreeritud mittekaitstava osaga tähise „CV“ ja sõna „KESKUS“ eraldi kasutamiseks, siis sõnade kombinatsioon „CV KESKUS“ on kaubamärgina kaitstud ja hagejal on selle kasutamiseks kaubamärgi koosseisus ainuõigus. Samuti kuulub hagejale Eestis registreeritud ärinimi CV Keskus OÜ (registrikood 11325768).

  Sellega hageja leiab, et domeeninimi on eksitavalt sarnane hageja registreeritud Eesti kaubamärgiga, kuna hageja registreeritud Eesti kaubamärk nr 40241 koosneb kujunduslikust elemendist, sõnade kombinatsioonist „CV KESKUS“ ning loosungist „Klikka ennast tööle!“, milles domineerivaks osaks  on sõnaline element „CV KESKUS“. Kostja on registreerinud domeeninime, mis on identne hageja kaubamärgi domineeriva ja eristava osaga. Lisaks eristab kostja domeeninime hageja kaubamärgist üksnes liide .eu, mis tähistab tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatu osa.

  Samuti leiab hageja, et domeeninimi on identne hageja Eestis registreeritud ärinimega CV Keskus OÜ, kuna kostja domeeninime ja hageja Eestis registreeritud ärinime CV Keskus OÜ eristavad üksnes täiend OÜ, mis tähistab äriühingu omandivormi ja ei ole ärinime eristav osa, ning liide .eu, mis tähistab tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatu osa.

  2. Hageja leiab, et kostja on domeeninime registreerinud omamata nimele õigusi ega õigustatud huvi, kuna:
  - hagejale teadaolevalt ei ole kostja kasutanud domeeninime või domeeninimele vastavat nime seoses kaupade või teenuste pakkumisega või teinud selleks tõestatavaid ettevalmistusi; veebilehel cvkeskus.eu puudub adekvaatne sisu;
  - kostja ei ole olnud kõnealuse domeeninime järgi üldiselt tuntud; vastupidi, nime CV KESKUS järgi on Eestis üldiselt tuntud hageja;
  - kostja ei kasuta domeeninime seaduslikult ja mitteärilisel eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada kliente või kahjustada nime mainet, millel on siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigus; hagiavalduse esitamise ajal puudub veebilehel cvkeskus.eu adekvaatne sisu; kostja näol on tegemist äriühinguga, mistõttu võib eeldada, et tema tegevuse eesmärk on äriline.

  3. Hageja väidab, et domeeninimi on registreeritud ja on kasutusel pahauskselt. Seda põhjustel, et domeeninime „cvkeskus.eu“ kasutati tahtlikult internetikasutajate ligitõmbamiseks eesmärgiga saada kasumit kostja veebilehekülgedel, luues võimaluse äravahetamiseks nimega, mille osas on õigust tunnistatud või kinnitatud siseriikliku õigusega. Samuti on kostja esindaja Vadim Ljutov vähemalt ühel korral pöördunud hageja kliendi poole ettepanekuga kasutada hageja teenuse asemel uut teenust veebiaadressil http://personal.cvkeskus.eu/. See veebiaadress on suunatud hagejaga konkureeriva ettevõtja Performia OÜ veebilehele http://lp.performia.ee/. Kostja esindaja kiri oli pealkirjastatud „Kuidas CV Keskuse värbamiseprotsessi effektiivsemaks muuta“, mis otseselt näitab kostja esindaja tahtlust internetikasutajaid ligi meelitada kostja veebilehele ja saada kasumit hageja kaubamärgi ja ärinime arvel. Hageja kinnitab, et domeeninime registreerimise pahausksust näitab ka see, et hageja on oma kaubamärki, ärinime ja domeeninime „cvkeskus.ee“ pikaajaliselt kasutanud, saavutanud sihtgrupis tuntuse ja on turuliider ning kostja esindaja Vadim Ljutov tegutseb samas valdkonnas ja on teadlik hageja tegevusest ja kaubamärgist.
 2. Kostja pool
  Kostjat on ADR menetlusest teavitatud. Kostja ei ole kasutanud oma õigust hagiavaldusele vastata ega esitanud vastavaks tähtajaks Vahekohtule omapoolset seisukohta hagiavalduse suhtes.
 
Arutlus ja tuvastus
Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse nr 874/2004 („Määrus“) artiklile 21(1) ja ADR Reeglite paragrahvile B11(d)(1) peab hagi rahuldamiseks olema ära tõendatud, et 

(i) domeeninimi on identne või äravahetamiseni sarnane nimega, õigust millele tunnustatakse või on kehtestatud liikmesriigi siseriikliku ja/või Ühenduse seadusandlusega, ja
(ii) domeeninimi on registreeritud kostja nimele kuigi viimasel puudub õigus nimele või õigustatud huvi, või
(iii) domeeninimi on registreeritud või kasutatakse pahauskselt.

Vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B11(a), otsustab Senat hagiavalduse üle esitatud avalduste ning dokumentide alusel, mis on kooskõlas Protsessireeglitega (ADR Reeglid, Halduri Täiendavad ADR Reeglid, Euroopa Liidu määrused). Lisaks sellele ning vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B10(a) ning Määruse artiklile 22(10), võib ühe poole poolt ADR menetluses määratud tähtaja jooksul hagile vastamata jätmist pidada vastaspoole nõude tunnistamiseks. Asja haldur teavitas kostjat ja hagejat kostjapoolsest kohustuse täitmata jätmisest. Kostja ei reageerinud isegi järgneva viie päeva jooksul alates vastava teate saamisest (s.o ei vaidlustanud teadet kostja kohustuse mittetäitmisest vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B3(g)). Antud juhul Senat otsustab, et on põhjust arvestada hageja esitatud avalduste ning dokumentide alusel.

Samas on Senat kontrollinud hagejale kuuluvaid õigusi, millele hageja on hagiavalduses tuginenud ning kinnitab, et kõik need õigused kehtisid ka hagiavalduse esitamise ajal (Vahekohtu lahend nr 6049, topreality.eu).

1. Identsus või eksitav sarnasus

Eesti Vabariigis kehtestatud siseriikliku seadusandlusega tunnustatakse Eestis siseriiklikke kaubamärke ja ärinimesid. Hagejale kuulub Eestis registreeritud kombineeritud kaubamärk „CV KESKUS klikka ennast tööle! + kuju“ (reg nr 40241), milles on esitatud kujundelement ning selle paremal küljel kohakuti paigutatud suurkirjas sõnakombinatsioon „CV KESKUS“ ja selle all väikekirjas „klikka ennast tööle!“. Siiski on antud kaubamärgis domineerival ning kesksel kohal sõnakombinatsioon „CV KESKUS“. Seega on võimalik antud sõnakombinatsiooni selgelt eraldada ja eristada teistest kaubamärgis sisalduvatest elementidest (Vahekohtu lahend nr 5208, haug.eu), järelikult tuleb võtta „CV KESKUS“ aluseks võrreldavate elementide omavahelises analüüsis. Kuigi kaubamärk on registreeritud ilma õiguskaitseta tähisele „CV“ ja sõnale „KESKUS“ nende eraldi kasutuses, omab antud kaubamärk õiguskaitset nende elementide koos kasutamisel, s.o kombinatsioonis „CV KESKUS“.

Vastupidiselt, vaidlustatud domeeninimi „cvkeskus.eu“ sisaldab sõnalist elementi  „cvkeskus“, mis langeb kokku hageja kaubamärgis eristuva ja domineeriva elemendiga „CV KESKUS“. Domeeninimes sisalduv tühik ning tippdomeeni laiend „.eu“ tuleb jätta tähelepanuta antud võrdluses, kuna tegemist on tehnilist ja kohustuslikku laadi muudatustega.

Seega leiab Senat, et vaidlustatud domeeninimi on eksitavalt sarnane hageja kaubamärgiga.

Lisaks kaubamärgile kuulub hagejale ka Eestis registreeritud ärinimi CV Keskus OÜ. Kuna kostja domeeninime ja hageja Eestis registreeritud ärinime CV Keskus OÜ eristavad üksteisest üksnes täiend OÜ, tähistades äriühingu omandivormi ja ei ole ärinime eristav osa, ning liide .eu, mis tähistab tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatuks osaks, siis on domeeninimi identne hageja Eestis registreeritud ärinimega CV Keskus OÜ.

Seega leiab Senat, et vaidlustatud domeeninimi on identne hageja ärinimega.

Eeltoodust tulenevalt on täidetud ADR Reeglite paragrahvi B11(d)(1) sätestatud esmane tingimus.

2. Kostja õigus või õigustatud huvi domeeninimele

ADR Reeglite paragrahvi B11(e) kohaselt (vastav Määruse artikkel 21(2)) kostja õigust või õigustatud huvi domeeninimele lõike B11(d)(1)(ii) mõttes võivad tõendada muuhulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui need asjaolud on loetud Senati poolt tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel:
a) enne vaidluse alternatiivse lahendamise (ADR) menetluse algatamist on domeeninime valdaja kasutanud domeeninime või domeeninimele vastavat nime seoses kaupade või teenuste pakkumisega või teinud selleks tõestatavaid ettevalmistusi;
b) domeeninime valdaja, olles ettevõtja, organisatsioon või füüsiline isik, on olnud kõnealuse domeeninime järgi üldiselt tuntud, isegi siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud
või antud õiguse puudumisel;
c) domeeninime valdaja kasutab domeeninime seaduslikult ja mitteärilisel eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada kliente või kahjustada nime mainet, millel on siseriikliku ja/või Ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigus.

Hageja väidab, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele. Kui hageja esitab prima facie väited ja tõendid kostja õiguse või õigustatud huvi puudumise osas domeeninimele, siis tõendamiskoormus nende asjaolude suhtes kandub üle kostjale. Siiski ei ole kostja esitanud vastuväiteid antud väitele. Kostja on jätnud hagiavaldusele vastamata, milles oleks näidatud ja tõendatud kostja õiguse või õigustatud huvi olemasolu vaidlustatud domeeninimele.

Sellest tulenevalt Senat leiab, et puuduvad tõendid, mis kinnitaksid, et kostja on enne ADR menetluse algatamist kasutanud domeeninime või domeeninimele vastavat nime seoses kaupade või teenuste pakkumisega või teinud selleks tõestatavaid ettevalmistusi; või et kostja kui ettevõtja on olnud kõnealuse domeeninime järgi üldiselt tuntud; või et kostja kasutaks domeeninime seaduslikult ja mitteärilisel eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada kliente või kahjustada nime mainet, millel on siseriikliku ja/või Ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigus. Samuti puuduvad mistahes muud tõendid mis kinnitaksid antud asjaolusid.

Sellest tulenevalt ning Senatile teadaolevate asjaolude ja tõendite alusel, ning kostja vastuse puudumisel, teeb Senat järelduse, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele.

Eeltoodust tulenevalt on täidetud ka ADR Reeglite paragrahvi B11(d)(1) sätestatud teine tingimus.

3. Domeeninimi on registreeritud või kasutatakse pahauskselt

Kuna hagi tuleb rahuldada kostja õiguse ja õigustatud huvi puudumise tõttu, siis ei pea Senat vajalikuks täiendavalt analüüsida ADR Reeglite paragrahvis B11(d)(1)(iii) sätestatud alternatiivset tingimust kas domeeninimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt.

Hageja on palunud vaidlustatud domeeninime üleandmist hagejale. Hageja on Eesti äriregistrisse kantud äriühing ning hageja on tõendanud äriregistri teabesüsteemi väljavõttega, et vastab nõukogu määruse nr 733/2002 artiklis 4(2)(b) sätestatud nõuetele, mistõttu saab rahuldada hageja nõude domeeninime üleandmiseks.

Eespoolviidatud asjaoludel Senat leiab, et on täidetud kõik vajalikud tingimused vaidlustatud domeeninime üleandmiseks hagejale.
 
VAHEKOHTU OTSUS
Eelnevalt kirjeldatud põhjustel tegi  kooskõlas Reeglite § B12 (b) ja (c) Senat  järgmise otsuse


anda domeeninimi „cvkeskus.eu“ üle hagejale CV Keskus OÜ.

Register täidab otsuse peale 30 päeva möödumist poolte otsusest teavitamisest, välja arvatud juhul kui Kostja algatab kohtumenetluse omavahelises jurisdiktsioonis.
 
?
 • Riina Pärn
Kuupäev : 2015-06-08
Lisa 1
I.      Disputed domain name: cvkeskus.eu


II.     Country of the Complainant: Estonia, country of the Respondent: Estonia

III.    Date of registration of the domain name: 07 February 2015

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        1.   national trademark "CV KESKUS klikka ennast tööle! (fig.)" registered in Estonia, Reg. No. 40241, for the term 16 November 2024, filed on 23 May 2003, registered on 16 November 2004 in respect of services in class 35.
        2.   company name: CV Keskus OÜ.
      
V.    Response submitted: No

VI.   Domain name is identical and confusingly similar to the protected rights of the Complainant.

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why:

The Complainant has alleged that the Respondent has no right or legitimate interest in the disputed domain name. Instead, the Complainant has over 14 years used the trademark, the company name and domain name containing the verbal combination "cv keskus". At present, the Complainant offers most popular jobseeker's database in Estonia. There is no adequate content on the website www.cvkeskus.eu. The Respondent has not rebutted these allegations and, based on the record of this case, it is unlikely that any such right or interest would exist. The Respondent has failed to file the Response in which the right or legitimate interest could be asserted and proved. Therefore, the Panel has considered the requirement that the Respondent has no right or legitimate interest in the disputed domain name fulfilled.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes/No]
        2. Why:

The Panel was not required to decide the Complainant’s further contention that the disputed domain name was registered or is being used in bad faith, as under the ADR Rules and the Regulation, registration or use in bad faith is an alternative, and not additional, requirement to registration without rights or legitimate interest.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:

The disputed domain name contains the most dominating and distinguishing verbal element „CV KESKUS“ of the Complainant’s trademark, and covers the verbal element “CV Keskus” of the Complainant’s company name. The inclusion of the space between the elements „CV“ and „KESKUS“, the abbreviation „OÜ“ (private limited company) in the company name and the ccTLD denomination “.eu” are disregarded for the purposes of these proceedings. Therefore, the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s trademark and identical to the Complainant’s company name.

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant:

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes