ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR)

Rozhodnutí

§ B12 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR)

Případ č.: 07143
Čas podání: 2016-02-11 14:11:02
Administrativní kontakt: Lada Válková
 
Žalující strana
Jméno/obchodní firma: Compagnie Générale des Etablissements Michelin
 
Oprávněný zástupce Žalující strany
Jméno: Dreyfus & associés, Nathalie Dreyfus
 
Žalovaná strana
Jméno/obchodní firma: GOLDEN PRODUCTION s.r.o., Tomas Forytek
 
Oprávněný zástupce Žalované strany
Jméno:
 
Sporné doménové jméno: MICHELINFOODFESTIVAL.EU
 
Jiná právní řízení
Žádná jiná řízení nejsou známa.
 
Anglické shrnutí rozhodnutí: Shrnutí Rozhodnutí v jazyce anglickém tvoří Přílohu 1
 
Faktická situace
Žalující strana vlastní a komunikuje na Internetu webové stránky pod <http://www.michelin.cz/> věnované spotřebitelům v České republice. 


Žalující strana zjistila, že bylo registrováno doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> a rešerše ve Whois databázi odhalila, že toto doménové jméno bylo registrováno odpůrcem dne 19. 5. 2015.

Doménového jméno odkazuje na stránku poskytovatele webhostingu, která odkazuje na neaktivní stránku. Žalovaná strana dříve registrovala doménová jména <michelinfoodfestival.com>, <michelinfoodfestival.cz>, <michelinfoodfestival.eu>, <michelinfoodfestival.net> a <michelinfoodfestival.sk>.

Žalující strana navrhla, aby panel ADR v tomto řízení rozhodl převést doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> na navrhovatele, tj. Žalující stranu.
 
Tvrzení stran
 1. Žalující strana
  Společnost Michelin, přední výrobce pneumatik, se zaměřuje na trvale udržitelné zlepšení mobility zboží a osob při výrobě a prodeji pneumatik pro všechny druhy dopravních prostředků včetně letadel, automobilů, jízdních kol/motocyklů, dobývacích strojů, zemědělských strojů a nákladních vozidel. Nabízí také elektronické dopravní informace na webových stránkách <ViaMIchelin.com> a vydává cestovní průvodce, průvodce po hotelech a restauracích, mapy a cestovní atlasy. 
  

  Společnost Michelin, má hlavní sídlo v Clermont-Ferrand ve Francii a podniká ve více než 170 zemích, má 112 300 zaměstnanců a provozuje 68 výrobních závodů v 17 různých zemích. Obchodní skupina provozuje Technologické centrum odpovědné za výzkumu, vývoj a procesní inženýrství, s působností v Evropě, Severní Americe a Asii.

  Společnost Michelin má také pobočku v České republice, kde zaměstnává kolem 28 zaměstnanců, kteří se mimo jiné specializují na obchod, komunikaci a marketing. V roce 2005 společnost Michelin zahájila kampaň v České republice zaměřenou na řidiče, aby dodržovali bezpečnost silničního provozu a řádně kontrolovali správný tlak v pneumatikách.

  V roce 1900 vytvořili bratři Michelinové cestovního průvodce Michelin, který se stále vyvíjí, a nyní je dostupný ve 14 vydáních ve 23 státech a prodává se v téměř 90 státech.

  Kniha poprvé představila hodnocení hvězdou v roce 1926, aby upozornila na dobrou kuchyni. Dvě a tři hvězdičky byly přidány poprvé na počátku 30. let. Obal průvodce byl původně modrý, ale od roku 1931 byl změněn na červený. Protože se cestování stále více rozšiřovalo, systém hvězdiček se rozvíjel a průvodce se dostal i do dalších zemí. V dnešní době série obsahuje 12 průvodců s více než 45 000 hotely a restauracemi napříč Evropou a jen ve Francii bylo prodáno 30 miliónů kopií od doby, co průvodce poprvé vyšel. Nyní je znám Červený průvodce Michelin pokrývající Francii, Rakousko, Nizozemí, Belgii, Lucembursko, Itálii, Německo, Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko a Velkou Británii a Irsko. Průvodce Michelin a michelinskými hvězdami oceněné restaurace jsou v různých regionech světa.

  Žalující strana zaslala Žalované straně doporučeně a e-mailem dopis na základě svých známkových práv ke zmíněné doméně. V dopisu Žalující strana požadovala, aby Žalovaná strana zrušila všech pět doménových jmen, která všechna zcela reprodukují ochrannou známku navrhovatele MICHELIN.   

  Žalovaná strana dle tvrzení Žalující strany na dopisy, i přes upomínky zasílané při několika příležitostech, nikdy neodpověděla.

  Žalující strana poté zjistila, že se všechna upomenutá doménová jména v počtu pěti stala po zaslání varovných dopisů volnými, neboť jejich platnost nebyla obnovena. Nicméně doménová jména <michelinfoodfestival.eu> and <michelinfoodfestival.cz> byla následně znovu registrována.

  Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo dosaženo smírného řešení, neměla Žalující strana jinou možnost, než zahájit proti Žalované straně alternativní řešení sporu o doménu za účelem dosáhnout převodu sporného doménového jména.

  Žalující strana ve svém podání uvádí, že sporné doménové jméno je shodné nebo zaměnitelně podobné ochranné známce nebo ochranné známce pro služby, ke kterým má navrhovatel práva.
        
  Dle Žalující strany se její ochranná známka MICHELIN těší celosvětově dobrému jménu. V této souvislosti Žalující strana zdůrazňuje, že po celém světě vlastní početnou řadu registrací ochranných známek MICHELIN.

  Žalující strana uvádí (přičemž svá tvrzení opírá o věrohodné důkazy), že je zejména vlastníkem následujících registrací ochranných známek:

  (i) ochranná známka Evropské unie  MICHELIN č. 4836359 podaná dne 4.1.2006, která je zapsaná pro výrobky a služby ve třídách 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 a 39;

  (ii) mezinárodní ochranná známka MICHELIN č. 348615 registrovaná dne 24.7.1968 a řádně obnovená, která je zapsaná pro výrobky zařazené ve třídách 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 a 20.

  Kromě toho, je Žalující strana vlastníkem několika doménových jmen, v nichž je zahrnuta ochranná známka MICHELIN, a to:

  (i) <michelin.com> registrováné 1.12.1993;

  (ii) <michelin.cz> registrováné 10.12.1997.

  Dle Žalující strany sporné doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> reprodukuje ochrannou známku MICHELIN ve spojení s obecnými pojmy “food” (jídlo) a “festival” (festival). Nicméně přidání obecných pojmů nepostačuje k tomu, aby nedošlo k jakékoliv pravděpodobnosti záměny.
    
  Naopak, pojmy “food” (jídlo) a “festival” (festival) odpovídají některé z oblastí činností navrhovatele souvisejících s průvodci Michelin. Tudíž je pravděpodobnost záměny dále zvýšena těmito výrazy označujícími činnosti společnosti Michelin.

  Dále pouhé připojení generické domény nejvyšší úrovně nebo národní domény nejvyšší úrovně jako je “.eu” není prvek, který by měl být vzat v úvahu při posuzování podobnosti mezi sporným doménovým jménem a ochrannou známkou navrhovatele, neboť je irelevantní a nezabrání zjištění o zaměnitelné podobnosti (ADR Rozhodnutí č. 06643, Amazon Europe Holding Technologies SCS v. Solomon Jack and ADR Rozhodnutí č. 06526, Mötesplatsen i Norden AB, Mötesplatsen i Norden AB v. UAB Novabrand, Oksana Dasevskaja).

  Ze všech výše uvedených důvodů je dle Žalující strany sporné doménové jméno zaměnitelně podobné s ochrannou známkou MICHELIN, ke které má práva Žalující strana.

  Dle Žalující strany platí, že Žalovaná strana nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu.

  Žalovaná strana není jakýmkoli způsobem spojena se stranou Žalující a ani jí nebyla pověřena užívat a registrovat ochrannou známku Žalující strany, nebo se ucházet o registraci jakéhokoliv doménového jména zahrnujícího zmíněné označení.

  Mimoto Žalovaná strana nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu. Registrace ochranné známky MICHELIN předcházela registraci sporných doménových jmen o řadu let.

  Dále je sporné doménové jméno tak zaměnitelně podobné všeobecně známé ochranné známce Žalující strany MICHELIN, že Žalovaná strana nemůže rozumně předstírat, že sporné doménové jméno bylo určeno k rozvíjení legitimních aktivit.

  Navíc Žalovaná strana není běžně známa pod názvem “MICHELIN”, není jakýmkoliv způsobem spojena s Žalující stranou, ani jí není uděleno oprávnění nebo licence užívat tuto ochrannou známku, nebo se ucházet o registraci jakéhokoliv doménového jména zahrnujícího zmíněné označení.

  Kromě toho, Žalující strana uvádí, že Žalovaná strana neprokázala užívání nebo prokazatelné přípravy užívání doménového jména v dobré víře v souvislosti nabízením výrobků nebo služeb. Ve skutečnosti, sporné doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> odkazuje na neaktivní stránku. V důsledku toho Žalovaná strana neprokázala žádný úmysl nekomerčního nebo přijatelného užití sporného doménového jména.

  Žalovaná strana také navzdory několika upomenutím nikdy neodpověděla na varovný dopis strany Žalující.

  Ze všech výše citovaných důvodů je dle Žalující strany nepochybně prokázáno, že Žalovaná strana nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu.

  Doménové jméno bylo registrováno a je užíváno ve zlé víře.

  Pravidla požadují, aby Žalující strana prokázala, že odpůrce registroval a užíval sporné doménové jméno ve zlé víře.

  Registrace ve zlé víře


  Dle Žalující strany je nepravděpodobné, že Žalovaná strana nevěděla o existenci Žalující strany, když zaregistrovala sporné doménové jméno. Za prvé, Žalující strana a řada jejích ochranných známek jsou všeobecné známé po celém světě včetně České republiky. Několik panelů také dříve zmínilo jejich celosvětový věhlas/dobré jméno, takže je nepravděpodobné, že by si Žalovaná strana nebyla vědoma vlastnických práv Žalující strany k ochranné známce MICHELIN. Vzhledem k této skutečnosti, je nemožné, aby Žalovaná strana neměla tuto ochrannou známku na paměti při registraci sporného doménového jména.

  Rychlá známková rešerše na prvek MICHELIN by odhalila Žalované straně existenci Žalující strany a její ochranné známky. Pokud tak Žalovaná strana neučinila, dle Žalující strany je to faktor, který přispívá k její zlé víře.

  V důsledku toho se Žalující strana domnívá, že je s ohledem na výše uvedené okolnosti nesporné, že Žalovaná strana registrovala sporné doménové jméno ve zlé víře.

  Užívání ve zlé víře


  Na podporu zjištění, že Žalovaná strana užívá doménové jméno ve zlé víře, mohou být uvedeny další skutečnosti.

  Doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> je v současné době neaktivní. Nicméně, tento stav nečinnosti neznamená, že jsou doménová jména užívána v dobré víře. Dle Žalující strany totiž pasivní držení nevylučuje jednání ve zlé víře.

  Dle Žalující strany reprodukování věhlasné/slavné ochranné známky v doménovém jménu s cílem přilákat uživatele internetu k neaktivním webovým stránkám nemůže být považováno za oprávněné užívání nebo užíváním v dobré víře.

  Dále Žalující strana uvádí, že je pravděpodobné, že Žalovaná strana registrovala doménové jméno, aby zabránila Žalující straně užívat ochrannou známku ve sporném doménovém jménu.

  V důsledku toho se Žalující strana domnívá, že je prokázáno, že Žalovaná strana jak registrovala tak užila sporné doménové jméno ve zlé víře.
 2. Žalovaná strana
  Žalovaná strana se přes výzvu k žalobnímu návrhu nijak nevyjádřila.
  

  Čl. 22 (10) nařízení Rady ES číslo 874/2004 (dále také jen „nařízení“) a čl. B 10 (a) ADR Pravidel stanoví, že pokud žalovaná strana nepodá žalobní odpověď ve stanovené lhůtě, rozhodčí senát pokračuje v řízení a vydá rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání žalobní odpovědi lze považovat za souhlas žalované strany se žalobním návrhem.

  Nicméně současně platí, že k tomu, aby byla žalující strana v řízení úspěšná, musí prokázat, že žalobní návrh je v souladu s čl. 21 (1) nařízení a § B 11 (d) (1) Pravidel ADR, že doménové jméno je identické nebo zaměnitelně podobné ochranné známce nebo ochranné známce pro služby, ke kterým má navrhovatel práva.
 
Projednání a zjištění
I. Procesní průběh řízení: 


Návrh byl podán u Arbitration Center for eu. Disputes Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Centrum") dne 20. května 2016. Dne 24. května 2016, Centrum prostřednictvím e-mailu požádal u registrátora o ověření registrace sporného doménového jména.  

Dne 24. května 2016 registrátor potvrdil Centru prostřednictvím e-mailu, že Žalovaná strana je uvedena jako žadatel o registraci a poskytování kontaktních údajů.

V souladu s pravidly ADR Centrum konstatoval, že řízení bylo zahájeno dnem 25. května 2016. V souladu s Pravidly byl návrh zaslán Žalované straně dne 25. května 2016 (poštou pak 31. května 2016). Dne 17. června 2016 byla Rozhodčímu soudu vrácena doručenka stvrzující vhození dopisu s písemným oznámením o ADR řízení Žalované straně do schránky.

Vzhledem k tomu, že nebyl na doručence uveden den převzetí zásilky žalovanou stranou, byl v souladu s čl. 2 (e) (3) Pravidel ADR za datum doručení považován 13. červen 2016. Lhůta pro podání vyjádření k žalobnímu návrhu tedy uplynula dne 27. července 2016. Žalovaná strana nepředložila žádnou odpověď.

Jediným panelistou ADR byl Centrem jmenován dne 5. srpna 2016 Vojtěch Trapl. Panel předložil Centru potvrzení o převzetí a prohlášení o nestrannosti a nezávislosti, podle ustanovení B 5 Pravidel nebyl Panel ADR žádnou stranou odmítnut.

Centrum vydalo oznámení, že předpokládaný termín rozhodnutí je 5. září 2016.

II. Skutková zjištění a právní posouzení:

Panel ADR přezkoumal a posoudil žalobní návrh a důkazy, které byly Rozhodčímu soudu předloženy spolu s žalobním návrhem. Žalovaná strana žádné důkazy na svoji obranu nepředložila, zůstala v tomto řízení zcela pasivní.

Panel ADR zjistil, že Žalující strana a jeho ochranná známka MICHELIN je celosvětově proslulou ochrannou známkou a že rovněž vlastní početnou řadu registrací ochranných známek MICHELIN, je zejména vlastníkem následujících registrací ochranných známek ochranná známka Evropské unie MICHELIN č. 4836359 podaná dne 4.1.2006, která je zapsaná pro výrobky a služby ve třídách 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 a 39 od 13. března 2008. Mezinárodní ochranná známka MICHELIN č. 348615 byla registrovaná dne 24. července 1968 a je vždy řádně obnovena, je zapsána pro výrobky zařazené ve třídách 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 a 20. Kromě toho je navrhovatel vlastník několika doménových jmen, v nichž je zahrnuta ochranná známka MICHELIN.

Panel ADR dále zjistil, že navrhovatel vlastní doménová také jména <michelin.com> registrované 1.12.1993 a <michelin.cz> registrované 10.12.1997.

V tomto řízení bylo zjištěno, že doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> obsahuje ochrannou známku MICHELIN ve spojení s obecnými pojmy “food” (jídlo) a “festival” (festival). Současně platí, plně v souladu s konstantní rozhodovací praxí, že přidání obecných pojmů nepostačuje k tomu, aby byla vyloučena jakákoli pravděpodobnosti záměny. Přitom pojmy “food” (jídlo) a “festival” (festival) odpovídají některé z oblastí činností navrhovatele souvisejících s průvodci Michelin. Pravděpodobnost záměny je tak současně zvýšena uvedenými výrazy označujícími činnosti společnosti Michelin. Platí, že pouhé připojení generické domény nejvyšší úrovně nebo národní domény nejvyšší úrovně jako je “.eu” není prvek, který by měl být vzat v úvahu při posuzování podobnosti mezi sporným doménovým jménem a ochrannou známkou navrhovatele, neboť je irelevantní a nezabrání zjištění o zaměnitelné podobnosti (ADR Rozhodnutí č. 06643, Amazon Europe Holding Technologies SCS v. Solomon Jack and ADR Rozhodnutí č. 06526, Mötesplatsen i Norden AB, Mötesplatsen i Norden AB v. UAB Novabrand, Oksana Dasevskaja.

Ochranná známka je právem chráněným tuzemským právním řádem i právem Evropské Unie. Platí tak, že Žalující strana podmínky ochrany splňuje. Registrace doménového jména Žalovanou stranou byla učiněna později, než byla registrována ochranná známka strany Žalující. Zatímco Žalující strana vlastní ochrannou známku jako ochrannou známku Evropské unie MICHELIN č. 4836359 dne 4. ledna 2006 a mezinárodní ochrannou známku MICHELIN č. 348615 registrovanou již dne 24. července 1968, která je řádně obnovována a je vlastníkem několika doménových jmen, v nichž je zahrnuta ochranná známka MICHELIN, zejména vlastní následující doménová jména <michelin.com> od 1. prosince 1993 a <michelin.cz> od 10. prosince 1997. Naproti tomu sporné doménové jméno bylo zaregistrováno dne 19. května 2015 stranou Žalovanou.

Žalovaná strana netvrdila, ani neprokázala, že by byla uživatelem ochranné známky, která by byla shodná se sporným doménovým jménem. Platí tak, že oprávněným uživatelem ochranné známky s proslulým slovním označením MICHELIN je pouze Žalující strana.

Žalující strana prokázala, že splňuje podmínky ochrany ve smyslu čl. 21 (1) nařízení a §B 11 (d) (1) (i) Pravidel ADR, že žalobce je oprávněným držitelem ochranné známky a že sporné doménové jméno je zaměnitelně podobné s ochrannou známkou MICHELIN i s doménami žalující strany <michelin.com> a <michelin.cz>.

V řízení nebylo prokázáno, že by Žalovaná strana byla jakýmkoli způsobem spojena se Žalující stranou a že by měla jakákoli práva užívat nebo registrovat její ochrannou známku nebo se mít právo registrovat jakéhokoliv doménového jména zahrnující chráněné označení ve smyslu čl. 21 (1) (a) nařízení a §B 11 (d) (1) (ii) Pravidel ADR. Platí tak, že Žalovaná strana nemá práva nebo oprávněný zájem na sporném doménovém jménu.

Jak bylo zjištěno, registrace ochranné známky MICHELIN předcházela registraci sporných doménových jmen o řadu let.

Neplatí také a nebylo v řízení ničím prokázáno, že by sporné doménové jméno bylo určeno k rozvíjení legitimních aktivit Žalované strany. Chybí tak skutečné anebo domnělé užívání v dobré víře nebo legitimní užívání doménového jména, když Žalované strana neprokázala ani užívání nebo prokazatelné přípravy užívání doménového jména v dobré víře v souvislosti nabízením výrobků nebo služeb. Bylo zjištěno, že sporné doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> odkazuje na neaktivní stránku. V důsledku toho Žalovaná strana neprokázala žádný úmysl nekomerčního nebo přijatelného užití sporného doménového jména.

V návaznosti na zaslání výzvy dopisem Žalující strany se nejdříve stalo sporné doménové jméno volným, nicméně posléze bylo sporné doménové jméno <michelinfoodfestival.eu> bez dalšího znovu registrováno. Tím je potvrzeno, že Žalovaná strana nemá oprávněný zájem ke spornému doménovému jménu. Navíc je nepravděpodobné, že by Žalovaná strana nevěděla o existence Žalující strany, když zaregistrovala sporné doménové jméno. Žalující strana a řada jejích ochranných známek jsou všeobecné známé po celém světě včetně České republiky, kde působí a je zcela nepravděpodobné, že by Žalovaná strana si nebyla vědoma vlastnických práv navrhovatele k ochranné známce MICHELIN.

Pokud jde o naplnění i skutkové podstaty užívání sporného doménového jména ve zlé víře ve smyslu čl. 21 (1) (b) nařízení a §B 11 (d) (1) (iii) Pravidel ADR, znalost odpovídající ochranné známky v době registrace doménových jmen znamená zlou. Stejně tak platí, že když žalovaná strana “věděla nebo měla by vědět” o právech k ochranným známkám navrhovatele a přesto zaregistrovala doménové jméno, ke kterému neměla práva nebo oprávněný zájem, tato skutková podstata je naplněna. V důsledku toho je prokázáno, že odpůrce jak registroval tak užil sporné doménové jméno ve zlé víře v souladu s §B 11 (d) (1) (iii) Pravidel ADR.

Dále skutečnost, že v současné době doménové jméno není aktivní, svědčí o tom, že ve smyslu čl. 21 (1) (b) nařízení a §B 11 (d) (1) (iii) Pravidel ADR bylo jméno domény registrováno s cílem zabránit Žalující straně jakožto držiteli obchodního označení a majiteli ochranné známky využít své chráněné a proslulé jméno i ve jménu domény. Je zřejmé, že sporné doménové jméno bylo registrováno za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele. I kdyby se Žalovaná strana dovolávala zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ („first come, first served“) a domáhala se, aby nebylo návrhu vyhověno, tato zásada v tomto řízení neplatí, pokud sporné doménové jméno brání užívání tohoto jména majiteli ochranné známky a obchodního označení. Panel ADR dospěl i z tohoto důvodu k závěru, že doménové jméno bylo registrováno v rozporu s dobrou vírou ve smyslu čl. 21 (3) (b) nařízení a §B 11 (d) (iii) Pravidel. Vzhledem k tomu dospěl Panel ADR k závěru, že registrace doménového jména byla provedena ve zlé víře.

Konečně jak vyplývá z článku 22(11) nařízení Komise, pokud je v případě řízení proti držiteli doménového jména zjištěno, že registrace je spekulativní nebo zneužívající ve smyslu článku 21, doménové jméno bude držiteli odebráno a bude převedeno na stranu Žalující, pokud tato o doménové jméno zažádá a pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení (ES) č. 733/2002. Žalující strana přitom uvedená kritéria jako právnická osoba se sídlem na území EU splňuje a o převod doménového jména ve svém podání zažádala
 
Rozhodčí nález
Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o 


převodu doménového jména MICHELINFOODFESTIVAL.EU na Žalující stranu
 
Rozhodci
 • Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o., Vojtěch Trapl
Datum: 2016-09-05
Příloha 1
I. Disputed domain name: MICHELINFOODFESTIVAL.EU U


II. Country of the Complainant: Czech Republic, country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 19 May 2015

IV.  Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
    1. Word EU trademark, reg. No.4836359, for the term MICHELIN, filed on 4 January 2006, registered on March 13, 2008 in respect of goods and services in classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 and 39
ochranná známka Evropské unie MICHELIN č.  
    2. Word trademark registered in the Czech Republic, reg. No. 348615, for the term MICHELIN,  registered on 24. July 1968  in respect of goods and services in classes 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 a 20

V. Response submitted: No  
The Respondent failed to submit a response in ADR Proceedings. Therefore, Art. B10 (1) of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004 applies, under which a respondent’s failure to comply may be considered as grounds to accept the claims.

VI.   Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant. The Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s registered trademarks MICHELIN.  The core part of the disputed domain name “MICHELIN” is identical.  In addition, the additional terms "festival" and or "food" in the disputed domain name are not sufficient to exclude any likelihood of confusion

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1.Yes
        2. The Complainant owns EU trade mark  no. 4836359 MICHELIN since 4 January 2006 and international mark No. 348615 MICHELIN since 24 July 1968 while the Domain Name Registration was made only on 19 May 2015 even though it lacks rights and legitimate interests in the disputed domain name (i.e. the Complainant has successfully made a prima facie case).

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why: The Domain Name was registered for the purpose of disrupting the professional activities of the Complainant as a competitor because the domain name page is inactive. Furthermore, given the world-wide reputation of the Complainant at the time of the registration the Respondent knew (or should have known) about Complainant’s protected rights.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Complaint

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:  

XII. Is Complainant eligible to the transfer? Yes