Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (Sąd Arbitrażowy RC)

Wyrok arbitrażowy

§ B12 Regulaminu rozstrzygania sporów o domeny eu. (Regulamin ADR)

Sprawa numer: 07152
Termin złożenia: 2016-02-18 11:57:18
Kontakt administracyjny: Lada Válková
 
Powód
Nazwisko/firma handlowa: Audio-Technica Limited, Mr Kelvin Travers
 
Upoważniony przedstawiciel Powoda
Nazwisko:
 
Pozwany
Nazwisko/firma handlowa: RAFKO Rafał Koc
 
Upoważniony przedstawiciel Pozwanego
Nazwisko:
 
Sporna nazwa domeny: AUDIO-TECHNICA
 
Inne postępowania prawne
Zespół Orzekający nie posiada informacji o innych postępowaniach dotyczących spornej nazwy domeny.
 
Streszczenie wyroku w języku angielskim: Streszczenie Wyroku arbitrażowego w języku angielskim stanowi Załącznik nr 1
 
Stan faktyczny
Powodem jest spółka Audio-Technica Limited, której jedynym wspólnikiem jest Audio-Technica Corporation, japoński koncern działający na rynku sprzętu nagłośnieniowego i akustycznego. 

Audio-Technica Corporation jest właścicielem znaku towarowego AUDIO-TECHNICA, zarejestrowanego w Polsce pod numerem Z.076067 / R.055346.

Powód działa na rynku europejskim jako główny licencjodawca dla wszystkich marek Audio-Technica na podstawie umowy licencyjnej z Audio-Technica Corporation. Powód prowadzi swoją działalność gospodarczą i oferuje swoje usługi on-line za pośrednictwem domeny audio-technica.com, która została zarejestrowana w kwietniu 1996 r. Ponadto Powód jest właścicielem innych nazw domen, takich jak: audio-technica.co.uk, audio-technica.fr, audio-technica.de, audio-technica.es, audio-technica.be, audio-technica.gr, audio-technica.com.pt, audio-technica.ch oraz audio-technica.it

Pozwanym jest Rafał Koc, zamieszkały w Łapach, Polska.
 
Twierdzenia stron
 1. Powód
  Powód domaga się przeniesienia na jego rzecz nazwy domeny audio-technica.eu.
  

  Powód podnosi, że nazwa domeny audio-technica.eu jest identyczna ze znakiem towarowym AUDIO-TECHNICA, który został zarejestrowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym (por. art. 10 (1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004, dalej cytowane jako „Rozporządzenie”).

  Z pozwu wynika, że Pozwany nie posiada praw ani uzasadnionego interesu w stosunku spornej nazwy domeny (art. 21 (2) (b) Rozporządzenia).
 2. Pozwany
  Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew odnoszącej się meritum sporu. W swoim oświadczeniu stwierdził jedynie, że „domena zostanie zwrócona”.
 
Rozpoznanie i stwierdzenia
Zespół Orzekający jest związany twierdzeniami faktycznymi stron i – o ile nie będą one sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – uznaje te twierdzenia za udowodnione na podstawie wszechstronnego zbadania sprawy oraz w oparciu o reguły rozsądku.  


Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, „Zarejestrowana nazwa domeny podlega wycofaniu, (…) w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina nazwę podlegającą prawu, które zostało uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, takiemu jak prawa wymienione w art. 10 ust. 1 oraz gdy:
a) została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu; albo
b) została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.”

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia, w przypadku rejestracji stanowiącej nadużycie w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia, procedura ADR może być wszczęta przez którąkolwiek ze stron.  

W związku z tym, Powód musi udowodnić, że zarejestrowana nazwa domeny jest identyczna z nazwą chronioną prawem lub do niej podobna w sposób mogący wprowadzać w błąd. Nie ma natomiast obowiązku wykazywania, że jest zarejestrowanym posiadaczem lub licencjobiorcą znaku towarowego, chroniącego nazwę, użytą w zrejestrowanej domenie (podobnie: AOL UK v. Paul Achille, sprawa nr 4040 oraz PICMG Europe v. Barbara Baldwin, sprawa nr 04478).

Jak wynika z poczynionych ustaleń, sporna nazwa domeny jest identyczna ze znakiem towarowym AUDIO-TECHNICA zarejestrowanym dla produktów takich jak „aparaty i przyrządy do zapisywania, odtwarzania i przekazywania dźwięku oraz części i wyposażenie wymienionych towarów”.

Pozwany nie ustosunkował się merytorycznie do zarzutów pozwu. Wykazał on jedynie chęć przeniesienia nazwy domeny na Powoda, co Zespół Orzekający interpretuje jako przyznanie braku prawa lub uzasadnionego interesu w rejestracji domeny przez Pozwanego  (§ B 10 (a) Regulaminu ADR i art. 22 ust. 10 Rozporządzenia).

W przedmiotowej sprawie należy uznać, że zaistniały przesłanki z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, a co za tym idzie rejestracja nazwy domeny audio-technia.eu na rzecz Pozwanego powinna być wycofana. Zostało bowiem należycie wykazane, że rejestracja spornej domeny narusza prawo ochronne na znak towarowy AUDIO-TECHNICA, zaś Pozwany nie może wykazał swojego prawa podmiotowego lub uzasadnionego interesu w posługiwaniu się nazwą domeny.

W pozwie zostało zgłoszone żądanie przeniesienia spornej domeny na rzecz Powoda. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 11 Rozporządzenia, Zespół Orzekający może orzec przeniesienie domeny, jeżeli strona powodowa o to wnioskuje oraz jeśli spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

W niniejszej sprawie należy uznać, że Powód spełnia powyższe kryteria, ponieważ ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z tych względów Zespół Orzekający postanowił o przeniesieniu domeny audio-technica.eu na rzecz Powoda.
 
Wyrok arbitrażowy
Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o transferze nazwy domeny AUDIO-TECHNICA na Powoda.
 
Arbitrzy
 • NOWACZYK, Piotr Nowaczyk, Esq, FCIArb
Data: 2016-04-20
Załącznik nr 1
I.      Disputed domain name: audio-technica.eu


II.     Country of the Complainant: Great Britain, country of the Respondent: Poland

III.    Date of registration of the domain name: 17 September 2012

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: word trademark registered in Poland, reg. No. R.055346, for the term AUDIO_TECHNICA, filed on 27 December 1976, registered on 18 November 1977 in respect of goods and services in class No. 9.

V.    Response submitted: Yes

VI.   Domain name is identical to the AUDIO-TECHNICA mark

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The Respondent did not submit any response on merits. It only stated that it is ready to transfer the disputed domain name. The Panel found that this way it admitted it has no legitimate interests in the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004): It was not reviewed by the Panel as Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004 was found to be fulfilled.