Centrul ADR pentru .eu de pe lângă Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera Economică a Republicii Cehe şi Camera Agricolă a Republicii Cehe (Curtea de Arbitraj Cehă)

Decizia Juriului

§ B12 al Regulilor de Soluţionare a Disputei .eu (Regulile ADR)

Caz nr.: 07157
Data depunerii: 2016-03-17 13:03:51
Contact administrativ: Lada Válková
 
Reclamant
Nume: Cadelix Software SRL, Ştefan Călin Turdean
 
Reprezentantul autorizat al Reclamantului
Nume:
 
Pârât
Nume: Sc Xdata Consulting Srl, Andrei Popa
 
Reprezentantul autorizat al Pârâtului
Nume:
 
Nume domeniu: CADELIX.EU
 
Alte proceduri legale
Se invocă de către Reclamant, dosarul nr.105/1371/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș, care a fost soluționat de către instanța sesizată prin hotărârea nr. 155/2015 din 15.12.2015, prin care, Popa Andrei, administratorul Pârâtului, a fost exclus din societatea Cadelix Software SRL. Reclamantul mai invocă că prin cererea introductivă din acest dosar, a existat si un capat de cerere referitor  la numele de domeniu în litigiu - cadelix.eu - care a fost respins, întrucât Pârâta X-data Consulting SRL nu avea calitate procesual pasivă în cauză. Nicio informație de pe portalul instanțelor de judecată din România - Portaljust.ro - referitoare la acest dosar nu confirmă existența unui asemenea capăt de cerere.
 
Rezumat în limba engleză al Deciziei: Rezumatul în limba engleză al acestei Decizii este ataşat aici ca Anexa 1
 
Fondul real
Reclamantul are numele comercial Cadelix Sofware SRL și a fost înființat în 2001. 


Numele de domeniu în litigiu este www.cadelix.eu  si a fost înregistrat de către Pârât în 26 februarie 2009.
 
Declaraţiile Părţilor
 1. Reclamant
  Prin cererea sa, Reclamanta susține că:
  
  1. Numele comercial al Reclamantei conține termenul Cadelix care este replicat în numele de domeniu în litigiu.

  2. Acest nume comercial a fost promovat alături de denumirea societăţii Cadelix Software SRL și de site-ul www.cadelix.eu la diverse târguri și expoziţii ce au avut loc la București (târgul internaţional Bife-SIM), Cluj-Napoca și Târgu- Mureș.

  3. A dezvoltat și înregistrat pe numele său la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) un program pe calculator numit LxCad, dedicat proiectării asistate de calculator, cu aplicare în industria mobilei.

  4. Pe pagina Facebook a CADelix Software apare denumirea societăţii, adresa sediului ei social și referinţa la adresa Internet http://www.cadelix.eu/

  5. Datele de identificare ce apar pe pagina „Contact” a site-ului care poate fi accesat  prin accesarea numelui de doemniu în dispută - www.cadelix.eu - aparţin societăţii Cadelix Software SRL iar inscripţionarea „Copyright© 2016 Cadelix

  Software” apare în partea de jos a fiecărei pagini a acestui site

  6. Andrei Popa - administratorul Pârâtului, care a avut calitatea de asociat în cadrul Reclamantului a fost  exclus din societatea Cadelix Software SRL prin Sentinţa 155/2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureș la 15.12.2015 în dosarul Nr.105/1371/2014

  7. Deţinerea de către societatea  Xdata Consulting SRL a domeniului cadelix.eu induce confuzie în rândul utilizatorilor Internet fiindcă aceeași societate deţine și o altă pagină la care trimite de domeniul internet x-data.ro și unde apare înscris numele societăţii Xdata Consulting SRL, datele sale de contact care coincid cu cele publicate pe site-ul www.cadelix.eu , apoi un element grafic color schiţând o piesă de mobilier care se regăsește asemănător și pe fluturașii dedicaţi promovării produsului LxCad iar în final apare și inscripţia „We support and develop: www.cadelix.eu”.

  8. Utilizarea de către Xdata Consulting a site-ului www.cadelix.eu induce confuzie printre utilizatorii Internet cu atât mai mult cu cât la secţiunea „Manual” a acestui site apare fereastra de dialog „Contract de licenţă” unde la secţiunea DREPT DE AUTOR se arată explicit: "XData Consulting declară că deţine toate drepturile de distribuire a Kitului." deși Certificatul ORDA arată că dreptul de autor aparţine cu adevărat societăţii Cadelix Software SRL. Aceleasi informații care induc în eroare apar și în manualul de utilizare a produsului  LxCad

  9. Înregistrare mărcii CAdelix ar fi urmat să fie făcută de către Andrei Popa, în perioada când acesta era asociat în Reclamantă.

  10. Solicitarea Reclamantului de transfer al numelui de domeniu în litigiu se conformează Regulilor de Soluţionare Alternativă a Disputei .eu („Reguli ADR”) așa cum sunt enunţate la paragraful B1 (b) (10) (i) A. fiindcă dreptul societăţii Cadelix Software SRL de a-și publica datele sale de identificare, pe pagina de Internet proprie este câștigat prin însăși dobândirea personalităţii ei juridice, prin semnarea actului constitutiv.

  11. Solicitarea Reclamantului de transfer al numelui de domeniu în litigiu conformează și celor enunţate la paragraful B1 (b) (10) (i) B. din aceleași „Reguli ADR”, Pârâtul înregistrând  numele domeniu în litigiu fără un interes legitim fiindcă d-nul Popa Andrei care este reprezentantul legal al acestei societăţi dar și semnatarul actului constitutiv al Cadelix Software SRL, știa la data când a rezervat domeniul cadelix.eu sau trebuia să știe deja, că participaţia în societatea Cadelix Software SRL va căuta să o dobândească el însuși ca persoană fizică iar nu prin societatea sa X-data Consulting SRL și prin urmare rezervarea numelui de domeniu cadelix.eu trebuia să o facă eventual ca persoană fizică Popa Andrei iar nu în calitate de reprezentant legal al societăţii sale Xdata Consulting SRL.

  12. Solicitarea Reclamantului de transfer al numelui de domeniu în litigiuse mai conformează și celor enunţate la paragraful B1 (b) (10) (i) C. din „Reguli ADR”, numele de domeniu cadelix.eu fiind folosit în prezent cu rea-credinţă fiindcă Pârâtul, administrat de d-nul Popa Andrei, caută prin această păstrare în deţinerea sa a domeniului în dispută să compromită eforturile de promovare și imaginea pe piaţă a Reclamantei Cadelix Software SRL în care și reprezentantul legal al Pârâtului avea cândva o participaţie aproape majoritară dar pe care a pierdut-o ulterior pe cale judiciară.
 2. Pârât
  Deşi notificat procedural, Pârâtul nu a formulat un răspuns în termenul în care i s-a pus în vedere.
 
Discuţii şi constatări
Pe 16 martie 2016 și pe 6 iunie 2016,  Reclamantul a depus prin intermediul Comunicarilor non standard, documente în susținerea afirmațiilor sale din Plângere așa cum a fost modificată.  În conformitate cu  Paragraful B8 din Regulile  ADR. Juriul admite aceste documente și precizări suplimentare depuse de către Reclamant, considerând-le pertinente cauzei.
 

În conformitate cu Paragraful B11(d)(1)din Regulile ADR, Juriul va pronunţa o decizie încuviinţând capetele de cerere solicitate în baza Regulilor Procedurale, în cazul în care Reclamantul dovedeste în procedura de față de soluționare alternativă a disputelor - ADR - că:

(i) numele de domeniu este identic sau similar până la confuzie cu un nume prin raport la care un drept este recunoscut sau stabilit în baza dreptului naţional şi/sau a dreptului european; şi fie

(ii) numele de domeniu a fost înregistrat de Pârât  fără a avea drepturi sau interese legitime în acesta; sau

(iii) numele de domeniu a fost înregistrat sau este utilizat cu rea credinţă.

Și prin Articolul 21(1) of the Regulamentul Comisiei (EC) 874/2004 din 28 Aprilie 2004 c se reglementează în același sens.

Pentru a ajunge la constatările din prezenta procedură, Juriul a considerat susţinerile Reclamantului şi  dovezile depuse de către acesta în anexă şi în conformitate cu articolul B7(a) din Regulile ADR, a luat în considerare şi deciziile ADR în cazuri similare.  


I. Condiţia prevăzută la paragraful B11(d)(1)(i) din Regulile ADR  

Numele de domeniu in litigiu include integral elementul dominant al numelui comercial al Reclamantului - CADELIX, care mai conține și termenul descriptiv obiectului său de activitate - software. Conform art. B11 (d)1)(i) Din Regulile ADR, numele de domeniu în litigiu este identic sau similar pana la confuzie cu numele comercial al Reclamantului, prin care raport cu care Reclamantul deține un drept de proprietate intelectuală caracterizat prin exclusiva folosință de către deținător..

Adăugarea codului .eu  ca parte a numelui de domeniu în litigiu nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raportare la mărcile Reclamantului.

Având în vedere  cele de mai sus, Juriul constată că numele de domeniu în  litigiu  este "identic şi similar până la confuzie" cu numele comercial  "Cadelix Software SRL" cu privire la care Reclamantul are drepturi în conformitate cu paragraful B.11(d)(1) din Regulile ADR.  


II. Condiția prevăzută de paragraful B11(d)(1)(ii) din Regulile ADR:

Conform paragrafului B11(d)(1)(ii)  din Regulile ADR, Pârâtul nu pare prima facie sa aiba drepturi si interese legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu. În acest sens, nu se poate stabili din probatoriul administrat în cauză că înainte de orice notificare a litigiului, Pârâtul a utilizat numele de domeniu în legătură cu o ofertă de bunuri sau servicii legitime si nici că ar fi fost cunoscut ca societate, organizație sau persoană fizică conform numelui de domeniu în litigiu.

Toate informațiile existente pe web site-ul la care trimite numele de domeniu în litigiu se referă la Reclamant, iar din probatoriul depus în susținerea Plângerii nu rezultă că acesta din urmă ar fi autorizat în mod expres Pârâtul să înregistreze și să folosească numele de domeniu în litigiu.

Calitatea de asociat a lui Andrei Popa în cadrul Reclamantului, nu justifică un interes sau drept legitim în înregistrarea și utilizarea numelui de domeniu în litigiu de către o societate care este administrată de acest asociat. Mai mult excluderea acestuia pe cale judiciară din Reclamant confirmă lipsa unui interes sau drept legitim în înregistrarea și utilizarea numelui de domeniu în litigiu care replică numele comercial al Reclamantului și utilizează informații referitoare la Reclamant și la produsele acestuia. Prezența acestor informații pe website-ul menționat nu face decât să inducă în eroare utilizatorii de internet cu privire la asocierea Pârâtului cu Reclamantul.

Deși sesizat procedural corect, Pârâtul nu a răspuns alegațiilor Reclamantului și nu a contestat vreuna din afirmațiile Reclamantului.

Față de cele arătate, Juriul constată că Pârâtul nu deține drepturi sau interese legitime în sensul paragrafului B11(d)(1)(ii) din Regulile ADR.


Avand in vedere constatările  făcute, Juriul consideră că numa este nevoie să cerceteze dacă Pârâtul  a înregistrat sau utilizat numele de domeniu în litigiu, întrucât condițiile prevăzute  la paragrafele  B11(d)(1)(i) și (ii) sunt îndeplinite.


Totodată, având în vedere că Reclamantul este persoană juridică de drept român cu sediul în România, Juriul apreciază că Reclamantul îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de articolul 4.2(b) din Regulamentul (EC) Nr 733/2002 la care se referă și articolul 22.11 din Regulamentul Comisiei (EC) 874/2004. Reclamantul este, în opinia Juriului, îndreptățit să i se acorde  transferul numelui de domeniu în litgiu.
 
Decizie
Pentru toate motivele anterioare, în conformitate cu prevederile paragrafelor B12 (b) şi (c) ale Regulilor, Juriul ordonă ca


numele domeniului CADELIX.EU să-i fie transferat Reclamantului.
 
Membrii Juriului
 • Beatrice Onica Jarka
Data: 2016-07-03
Anexa 1
I.      Disputed domain name: cadelix.eu


II.     Country of the Complainant: Romania, country of the Respondent: Romania

III.    Date of registration of the domain name: 26 February 2009

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
(i) business identifier;
(ii) company name.

V.    Response submitted: No

VI.   Domain name is confusingly similar to the protected right of the Complainant as the disputed domain name incorporates the dominant element of the commercial name - business identifier of the Complainant.

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. NO
        2. Why: There is no express authorisation from the Complainant to the Respondent to register and use the disputed domain name. Moreover, the administrator of the Respondent has been excluded judicially as shareholder from the Complainant.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
      not considered
IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:

-

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: Lack of response from the Respondent

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes