Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 07688
Indientijd: 2018-09-10 14:04:00
Administratief contact: Iveta Špiclová
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Colohouse, mr. Steven Kroesbergen
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam : Storm van 's Gravesande Advocaten, mr. Kroesbergen
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Elwin Schreuder
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : COLOHOUSE.EU
 
Andere juridische procedures
Volgens opgave van Klager lopen er geen andere procedures ter zake van de domeinnaam <colohouse.eu> (de “Domeinnaam”). Het Panel is er uit openbare bronnen evenwel mee bekend dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland te Nederland bij vonnis van 1 oktober 2018 in een geschil tussen Klager en Verweerder de overdracht van de domeinnaam <colohouse.nl> heeft bevolen.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Klager, Colohouse, is naar eigen zeggen een groep van bedrijven actief in de Verenigde Staten van Amerika. Op 10 januari 2018 heeft Colohouse de overname van de Data Facilities en Netrouting, beiden gevestigd in Nederland, bekend gemaakt. Klager heeft daarbij bekend gemaakt dat de overgenomen ondernemingen verder zouden gaan onder de naam Colohouse. 


Verweerder is een natuurlijk persoon.

De Domeinnaam is geregistreerd op 27 maart 2018. Verweerder is houder van de Domeinnaam.  Klager heeft op 10 september 2018 deze Klacht tegen Verweerder ingediend en is daarmee deze ADR-procedure gestart. Klager vordert dat de Domeinnaam door Verweerder aan hem wordt overgedragen.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klager stelt – voor zover relevant - het navolgende.
  

  Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd omdat Verweerder geen enkel belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met geen ander doel dan deze met aanzienlijke winst te verkopen. Door de registratie van de naam ontneemt Verweerder Klager de mogelijkheid om zijn Europese activiteiten door middel van de meest logische .eu-domeinnaam uit te dragen. Voorts maakt Verweerder inbreuk het merk COLOHOUSE en de handelsnaam Colohouse.

  De Domeinnaam wordt op geen enkele wijze daadwerkelijk gebruikt zodat er bij de Verweerder geen sprake is van een gerechtvaardigd gebruik.
 2. Verweerder
  Verweerder stelt – voor zover relevant - het navolgende.
  

  Klager is pas sinds juli 2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam was er geen door Klager geregistreerd (Benelux- of Unie)merk voor het teken COLOHOUSE.

  De Domeinnaam zal door Verweerder gebruikt worden voor een website betreffende de verhuur van woningen en gedeelde ruimtes voor expats en internationale studenten (colocation housing services en cohuising services).
 
Behandeling en bevindingen
In overeenstemming met artikel B11(a) Voorschriften ADR neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften. 


Op grond van artikel B11(d) beslist het Panel overeenkomstig de voorzieningen verzocht indien Klager aantoont dat: (i) de Domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw.

Ten eerste dient vast gesteld te worden of de Domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht.

Klager heeft slechts gesteld dat de Verweerder inbreuk maakt op het merk COLOHOUSE en de handelsnaam Colohouse. Verweerder heeft daar tegenin gebracht dat ten tijde van de registratie van de Domeinnaam Klager geen geregistreerd merk voor COLOHOUSE had. Uit de Reactie op de Klacht is tevens af te leiden dat Verweerder stelt dat Klager niet over naar Nederlands recht beschermde handelsnaamrechten beschikt.

Het is aan Klager in deze procedure om genoegzaam aan te tonen dat hij over een nationaal of communautair recht beschikt. Niet is gebleken dat Klager een in de Europese Unie ingeschreven merkrecht heeft. Ook een kort onderzoek in de registers laat geen in de EU beschermd merk zien. Klager heeft ook niet genoegzaam aangetoond dat hij over een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam beschikt. Het is aldus van belang na te gaan of Klager rechthebbende op een handelsnaam is, zoals dat door Klager is gesteld. Daarbij is van belang dat handelsnaamrechten naar Nederlands recht ontstaan door feitelijk gebruik. Louter de inschrijving in het handelsregister is onvoldoende. Ook een buitenlandse handelsnaam kan een beschermingswaardige bekendheid genieten in Nederland. Naar het recht van andere lidstaten van de Europese Unie, kunnen handelsnaamrechten mogelijk op andere wijzen ontstaan.

Klager noemt zichzelf "Colohouse" zonder daarbij duidelijk te maken om welke juridische entiteit het gaat. Klager legt  in dat kader alleen over uittreksels uit het handelsregister van Ellada Projects B.V., tevens handelende onder de naam Colohouse (met welgeteld 1 werknemer) en van ColoHouse B.V. (met 0 werknemers). Klager heeft zodoende geen enkel (begin van) bewijs aangevoerd waaruit enig handelsnaamgebruik blijkt.

Zodoende kan vooralsnog niet aangenomen worden dat sprake is van een handelsnaamrecht. Ook uit een kort onderzoek op het internet is het Panel niet van enig feitelijk gebruik door de genoemde vennootschappen gebleken. Voor een Klager, zeker wanneer deze zich heeft voorzien van professionele rechtsbijstand, mag verwacht worden het bewijs te overleggen om te voldoen aan het eerste vereiste van artikel B11(d) Voorschriften ADR.

Het Panel concludeert dat niet aan het eerste vereiste van artikel B11(d) Voorschriften ADR is voldaan. Een andere beslissing zou de geloofwaardigheid van het systeem waarin deze ADR procedure wordt behandeld, ernstig aantasten. Het Panel realiseert zich niettemin dat de Klager zeer wel mogelijk voldoet aan het tweede of derde element van artikel B11(d) Voorschriften ADR, hoewel het Panel nu niet toekomt aan behandeling daarvan.

Het feit dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland te Nederland de overdracht van de gelijkluidende .nl-domeinnaam heeft bevolen, maakt deze Beslissing niet anders. Immers, de Nederlandse rechter heeft getoetst aan een geheel ander juridisch kader dan het kader dat het Panel in deze ADR-procedure toepast. Het staat Klager uiteraard vrij om het geschil over de Domeinnaam alsnog voor te leggen aan de overheidsrechter.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot afwijzing van de Klacht.
 
Arbiters
 • Willem J.H. Leppink
Datum : 2018-11-14
Bijlage 1
Disputed domain name: COLOHOUSE.EU


II.     Country of the Complainant: The Netherlands, country of the Respondent: The Netherlands

III.    Date of registration of the domain name: 27 March 2018

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        9.   company name:COLOHOUSE (although not substantiated)
       12.  other: unspecified trade mark COLOHOUSE (although not substantiated)

V.    Response submitted: YES

VI.   Domain name/s is/are [identical/confusingly similar/neither identical nor confusingly similar] to the protected right/s of the Complainant N/A

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes/No] N/A
        2. Why: No rights proven

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes/No] N/A
        2. Why:No rights proven

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: the Complainant has not shown any in the EU protected right concerning the sign COLOHOUSE. Therefore, the Panel decides that the Complainant does not meet the standing requirement of the first element of Paragraph B11 (d) (1) of the ADR Rules

X.    Dispute Result: Complaint denied

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: N/A