Κέντρο ΕΕΔ για το .eu το οποίο είναι προσαρτημένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας και στο Γεωργικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας (Δικαστήριο Διαιτησίας της Τσεχίας)

Απόφαση Επιτροπής

§ B12 των Κανόνων Επίλυσης Διαφορών για το .eu (Κανόνες ΕΕΔ)

Αριθμός Υπόθεσης: 07792
Χρόνος Καταχώρησης: 2019-08-14 09:22:55
Διοικητική επαφή: Lenka Náhlovská
 
Καταγγέλλων
Όνομα: DPDgroup International Service GmbH & Co. KG
 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Καταγγέλλοντα
Όνομα: LAW OFFICES PATRINOS & KILIMIRIS
 
Καθ’ ου η Αίτηση
Όνομα: APOSTOLOS ANAGNOSTAKIS
 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Καθ’ ου η Αίτηση
Όνομα:
 
Oνόματα Tομέα: DPDCARGO.EU
 
Άλλες νομικές διαδικασίες
Απ᾽ὀσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν άλλες νομικές διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση, και οι οποίες σχετίζονται με το όνομα τομέα για το οποίο υφίσταται η διαφορά. 

Συναφής ωστόσο η Καταγγελία με αριθμό 07751 «DPDgroup International Service GmbH & Co. KG v. APOSTOLOS ANAGNOSTAKIS», κατά του ονόματος τομέα dpdcourier.eu, η οποία έγινε δεκτή.
 
Αγγλική περίληψη της απόφασης: Η αγγλική περίληψη της παρούσας απόφασης επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
 
Ιστορικό Γεγονότων
Η Καταγγέλλουσα είναι δικαιούχος πληθώρας εμπορικών σημάτων παγκοσμίως, με κυρίαρχη τη λεκτική ένδειξη DPD (ως ακρωνύμιο για το “Dynamic Parcel Distribution”), μεταξύ των οποίων και των ακόλουθων (συνημμένα 1 - 5 της καταγγελίας):


- του Σήματος της Ε.Ε. με αριθμό 012722427 dpd (λεκτικό)που κατατέθηκε στις 21/03/2014 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 14/08/2014 για τη διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών στις κλάσεις 9, 16,35, 39 και 42,

- του Σήματος της Ε.Ε. με αριθμό 013720636 «dpd group» και έγχρωμη απεικόνιση κόκκινου χρώματος που κατατέθηκε στις 09/02/2015 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις  08/06/2015 για τη διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών στις κλάσεις 9, 16,35, 39 και 42,

- του Σήματος της Ε.Ε. με αριθμό 002238178 «DPD» και έγχρωμη απεικόνιση που κατατέθηκε στις 25/05/2001 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 02/07/2002 για τη διάκριση υπηρεσιών στις κλάσεις 36 και 39,

- του Σήματος της Ε.Ε. με αριθμό 006159487 «DPD Dynamic Parcel Distribution» (λεκτικό) που κατατέθηκε στις 01/08/2007 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 19/08/2009 για τη διάκριση υπηρεσιών στις κλάσεις 35 και 39,

- του Εθνικού Σήματος με αριθμό 122515 DPD Direct Parcel Distribution και απεικόνιση που κατατέθηκε στις 17/01/1995 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 17/10/1997 για τη διάκριση υπηρεσιών στην κλάση 39.

Επιπλέον, η Καταγγέλλουσα είναι δικαιούχος πληθώρας Ονομάτων Τομέα που αποτελούνται από το ακρωνύμιο dpd, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς και των ακόλουθων:

- <dpd.eu>, το οποίο η Καταγγέλλουσα κατοχύρωσε στις 19.08.2006,

- <dpd.com>, το οποίο η Καταγγέλλουσα κατοχύρωσε το έτος 1991,

- <dpd.net>, το οποίο η Καταγγέλλουσα κατοχύρωσε το έτος 1997 και

- <dpd.co.uk>, το οποίο η Καταγγέλλουσα κατοχύρωσε το έτος 1996, (ιδέτε Συνημμένα 6 και 7).

Στις 9 Αυγούστου 2019 ο καταγγέλων μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του καταχώρησε την καταγγελία εναντίον του καθ᾽ού η αίτηση. Στις 21 Αυγούστου κατατέθηκε τροποποιημένη καταγγελία. Στις 22 Αυγούστου 2019 η Επιτροπή ενημέρωσε τον καθ᾽ού η αίτηση ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή εναντίον του μια Διαδικασία ΕΕΔ σύμφωνα με τους Κανονισμούς 733/2002 και 874/2004. Δεδομένου ότι ο εναγόμενος δεν έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης της Διαδικασίας ADR με πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός 5 ημερών από την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ειδοποίηση για την διαδικασία ADR τού εστάλη ταχυδρομικώς στις 28.8.2019.
Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι μέχρι και σήμερα, ούτε ο καθ'ου, ούτε και ο Καταχωρητής έχουν αποκριθεί στα ανωτέρω αιτήματα της Καταγγέλλουσας.
Εφόσον το Τσεχικό Διαιτητικό Δικαστήριο δεν έλαβε κανένα αποδεικτικό παράδοσης, η κοινοποίηση σχετικά με αυτήν τη διαδικασία ADR (συμπεριλαμβανομένης της Καταγγελίας και των πληροφοριών για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Καταγγελλουμένου) θεωρείται ότι έχει παραδοθεί, σύμφωνα με την παράγραφο Α 2 (ε) (3) των κανόνων ADR, μετά τη λήξη των δώδεκα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες - δηλαδή στις 2019-09-09.
Η περίοδος των 30 εργάσιμων ημερών για την υποβολή της Απόκρισης ξεκίνησε έτσι από το 2019-09-10 και έληξε άκαρπη στις 2019-10-21.
 
Ισχυρισμοί των Μερών
 1. Καταγγέλλων
  Η παρούσα Καταγγελία βασίζεται στους ακόλουθους λόγους:
  

  Α] Το Όνομα Τομέα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να
  προκαλεί σύγχυση i) με τα προγενέστερα νομίμως καταχωρημένα και ισχύοντα
  εμπορικά σήματα, και ii) με τα προγενεστέρως καταχωρημένα Ονόματα Τομέα της Καταγγέλλουσας  [Άρθρο 10 παρ. 1 Κανονισμού (ΕΚ) 874/2004 – προγενέστερα δικαιώματα]

  Tο Όνομα Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας, <dpdcargo.eu> είναι παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με τα εμπορικά σήματα «DPD» της Καταγγέλλουσας. Πράγματι, η λεκτική ένδειξη DPD έχει ενσωματωθεί καθ` ολοκληρίαν στο Όνομα Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας, όπου παρατίθεται σε συνδυασμό με τον περιγραφικό όρο «cargo», ενώ επίσης, στην προκείμενη περίπτωση, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύγκριση η TLD (Τομέας Ανωτάτου Επιπέδου) επέκταση «.eu», καθώς αποτελεί ένα κοινόχρηστο τεχνικό στοιχείο.


  Η προσθήκη της λέξεως «cargo» δεν επαρκεί για τη διαφοροποίηση του Ονόματος Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας από τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας. Αντιθέτως, το ως άνω επιπρόσθετο στοιχείο, είναι κοινόχρηστος όρος και επιτείνει το βαθμό σύγχυσης, καθώς παραπέμπει εννοιολογικά στις υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων που παρέχει η Καταγγέλλουσα. Σύμφωνα με το λεξικό «Oxford Dictionary», ο όρος «cargo» αναφέρεται σε «προϊόντα που μεταφέρονται με πλοίο, αεροσκάφος ή μηχανοκίνητο όχημα».

  Επιπλέον, επί όλως όμοιας με την παρούσα υποθέσεως, η Διοικητική Επιτροπή, στην απόφασή της επί της με αριθμό D2018-1521 υποθέσεως «DPDgroup International Services GmbH & Co. KG v. Domain ID Shield Service Co. Ltd. / Dr. Geo Mark» έκρινε ότι «η λέξη “courier” είναι μια αναφορά στον τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της Καταγγέλλουσας» η οποία «δεν επιδρά στην αναγνωρισιμότητα του σήματος της Καταγγέλλουσας στο υπό καταγγελία Όνομα Τομέα» (Συνημμένο 8 μαζί με την εν αποσπάσματι μετάφρασή του στα Ελληνικά). Επιπλέον, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών στην επί της με αριθμό 10997 υπόθεσης «DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG v. D. S.» απόφασή της, έκρινε ότι το Όνομα Τομέα <dpdcourier.co.uk> αποτελούσε μια καταχρηστική καταχώρηση.

  Συνεπώς, η προσθήκη της λέξεως “cargo” δεν επαρκεί ώστε να διαφοροποιήσει το Όνομα Τομέα (domain name) που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας από τα σήματα DPD της Καταγγέλλουσας και η ως άνω χρήση από τον Καθ` ου, αυξάνει τον κίνδυνο σύγχυσης στους χρήστες του Διαδικτύου όσον αφορά την προέλευση των Ονομάτων Τομέα της Καταγγέλλουσας (domain name), και των υπηρεσιών που παρέχει η Καταγγέλλουσα μέσω των ιστοσελίδων της υπό τα ως άνω Ονόματα Τομέων της.

  Επιπλἐον η καταγγέλουσα προσκόμισε και επικαλείται την ουσιωδώς όμοια και με την υπό κρίση υπόθεση με αριθμό 07341 «DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG v. HOSTER NODE», (Συνημμένο 9 μαζί με την εν αποσπάσματι μετάφρασή του στα Ελληνικά), όπου η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έκρινε τα ακόλουθα: ότι το Όνομα Τομέα <DPD-DELIVERY.EU> του εκεί Καθ` ου, αναπαράγει αυτούσια τα εμπορικά σήματα DPD της Καταγγέλλουσας, χωρίς οποιαδήποτε άδεια ή συγκατάθεσή της. Ότι ο πρόσθετος όρος «DELIVERY» είναι εντελώς περιγραφικός της δραστηριότητας της Καταγγέλλουσας καθώς παραπέμπει στις υπηρεσίες μεταφορών που αυτή παρέχει. Επιπλέον, ότι ο Καθ` ου έχει καταχωρήσει και χρησιμοποιεί το εν λόγω Όνομα Τομέα κατά κακή πίστη, και προκειμένου σκοπίμως να προσελκύσει χρήστες του Διαδικτύου, προς ίδιον οικονομικό του όφελος, δημιουργώντας σε αυτούς κίνδυνο σύγχυσης και δίνοντάς τους την εντύπωση ότι σχετίζεται ή συνδέεται επιχειρηματικά με κάποιο τρόπο με την Καταγγέλλουσα. Κατόπιν τούτων διατάχθηκε η ανάκληση του Ονόματος Τομέα <DPD-DELIVERY.EU>.

  Παρομοίως, στην ουσιωδώς όμοια με την υπό κρίση υπόθεση με αριθμό 07713 «DPDgroup International Service GmbH & Co. KG v. Vasileios Athanasios», (Συνημμένο 10), η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έκρινε τα ακόλουθα: «...η προσθήκη της λέξεως «courier» δεν επαρκεί για τη διαφοροποίηση του Ονόματος Τομέα από τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας. Αντιθέτως, το ως άνω πρόσθετο στοιχείο, είναι κοινόχρηστος όρος και επιτείνει το βαθμό σύγχυσης, καθώς παραπέμπει εννοιολογικά στις υπηρεσίες αποστολής δεμάτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει η Καταγγέλλουσα. Η νομολογία της Επιτροπής ακολουθεί αταλάντευτα την ίδια θέση....Από όλες τις περιπτώσεις των προαναφερόμενων διατάξεων αρκεί η αναφορά στην έλλειψη αποδεδειγμένης σχέσης μεταξύ του καθ` ου και του επίμαχου ονόματος χώρου [άρθρο 21 παρ. 3 περ. ε’ Καν. 874/2004 και Β 11 (στ) (5) Κανόνων ΕΕΔ]. Πράγματι, από την αντιπαραβολή της ένδειξης προς το πρόσωπο του καθ` ου κανένα απολύτως συνδετικό στοιχείο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί....Εξάλλου, η αναφορά της διάταξης σε «όνομα προσώπου» καλύπτει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, του νόμου μη διακρίνοντος. Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί πως η προσφεύγουσα εκθέτει ειδικά και εμπεριστατωμένα τους λόγους συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης, όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς της .... Από τις ως άνω περιστάσεις αποδεικνύεται ότι ο καθ`ου προέβη στην καταχώρηση του εν λόγω ονόματος γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί στον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, από ενδεχόμενη μεταγενέστερη «διαπραγμάτευση» της μεταβίβασης και πώλησής του στην καταγγέλλουσα. Παράλληλα, στοιχειοθετείται πρόδηλα η περίπτωση του άρθρου 21 παρ. 3 περ. δ’ Καν. 874/2004 και Β 11 (στ) (4) Κανόνων ΕΕΔ». Κατόπιν τούτων διατάχθηκε η ανάκληση του Ονόματος Τομέα <DPD-COURIER.EU>.

  Στην ως άννω επίσης ουσιωδώς όμοια με την υπό κρίση υπόθεση με αριθμό 07751 «DPDgroup International Service GmbH & Co. KG v. APOSTOLOS ANAGNOSTAKIS», (Συνημμένο 10α), η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έκρινε τα ακόλουθα: «... η προσθήκη της λέξεως «courier» δεν επαρκεί για τη διαφοροποίηση του Ονόματος Τομέα από τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας. Αντιθέτως, το ως άνω πρόσθετο στοιχείο, είναι κοινόχρηστος όρος και επιτείνει το βαθμό σύγχυσης, καθώς παραπέμπει εννοιολογικά στις υπηρεσίες αποστολής δεμάτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει η Καταγγέλλουσα. Η νομολογία της Επιτροπής ακολουθεί αταλάντευτα την ίδια θέση....Από όλες τις περιπτώσεις των προαναφερόμενων διατάξεων αρκεί η αναφορά στην έλλειψη αποδεδειγμένης σχέσης μεταξύ του καθ` ου και του επίμαχου ονόματος χώρου [άρθρο 21 παρ. 3 περ. ε’ Καν. 874/2004 και Β 11 (στ) (5) Κανόνων ΕΕΔ]. Πράγματι, από την αντιπαραβολή της ένδειξης προς το πρόσωπο του καθ` ου κανένα απολύτως συνδετικό στοιχείο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί....Εξάλλου, η αναφορά της διάταξης σε «όνομα προσώπου» καλύπτει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, του νόμου μη διακρίνοντος. Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί πως η προσφεύγουσα εκθέτει ειδικά και εμπεριστατωμένα τους λόγους συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης, όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς της .... Από τις ως άνω περιστάσεις αποδεικνύεται ότι ο καθ` ου προέβη στην καταχώρηση του εν λόγω ονόματος γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί στον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, από ενδεχόμενη μεταγενέστερη «διαπραγμάτευση» της μεταβίβασης και πώλησής του στην καταγγέλλουσα. Παράλληλα, στοιχειοθετείται πρόδηλα η περίπτωση του άρθρου 21 παρ. 3 περ. δ’ Καν. 874/2004 και Β 11 (στ) (4) Κανόνων ΕΕΔ». Κατόπιν τούτων διατάχθηκε η ανάκληση του Ονόματος Τομέα <dpdcourier.eu>.

  Επομένως, είναι φανερό ότι το Όνομα Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας, <dpdcargo.eu>, που αποτελείται από τον συνδυασμό της κυρίαρχης ένδειξης των εμπορικών σημάτων της Καταγγέλλουσας («DPD») με έναν πρόσθετο κοινόχρηστο όρο («cargo») είναι ουσιωδώς όμοιο, ηχητικά και εννοιολογικά, με τα προγενέστερα σήματα και Oνόματα Τομέα της Καταγγέλλουσας, ώστε να προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές από τη συνύπαρξή τους.

  Β] Ο Καθ` ου δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα ή έννομο συμφέρον αναφορικά με το Όνομα Τομέα [Άρθρο 21 παρ. 1 περ. α’ Κανονισμού (ΕΚ) 874/2004.

  Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Καταγγέλλουσα, ο Καθ` ου δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία που να περιλαμβάνει την ένδειξη DPD, ούτε και διατηρεί δικαιώματα σε κανένα εμπορικό σήμα που να αποτελείται από αυτή την ένδειξη. Πράγματι, η Καταγγέλλουσα, προκειμένου να διαφυλάξει τα δικαιώματά της, παρακολουθεί τα εμπορικά σήματά της παγκοσμίως εδώ και χρόνια και ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψή της οποιοδήποτε εμπορικό σήμα DPD επ` ονόματι του Καθ` ου. Η Καταγγέλλουσα επίσης, ουδέποτε έχει εξουσιοδοτήσει, παράσχει την άδεια, επιτρέψει ή άλλως συγκατατεθεί στη χρήση εκ μέρους του Καθ` ου του εμπορικού σήματος DPD στο Όνομα Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας, και ουδεμία σχέση έχει με τον Καθ` ου.

  Ως εκ τούτου, ο Καθ` ου δημιουργεί σκοπίμως σύγχυση με την επιχείρηση της Καταγγέλλουσας μέσω της αναπαραγωγής χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση των εμπορικών σημάτων της Καταγγέλλουσας, για τη διάκριση όλως όμοιων με των υπ` αυτών διακρινόμενων υπηρεσιών.

  Είναι, επίσης, προφανές ότι ο Καθ` ου αποσκοπεί στο να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες του Διαδικτύου που εισέρχονται στην ιστοσελίδα του, θεωρώντας ότι είναι η ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας ή ότι συνδέεται με αυτή, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές. Τούτο αποτελεί κακόπιστη συμπεριφορά του καθ` ου ο οποίος δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα  στο Όνομα Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας.

  Γ. Το  Όνομα Τομέα έχει καταχωρηθεί και χρησιμοποιείται αντίθετα στην καλή πίστη [Άρθρο 21 παρ. 1 περ. β’ και παρ. 3 εδ. δ’ του Κανονισμού (ΕΚ) 874/2004].

  Το υπό καταγγελία Όνομα Τομέα <dpdcargo.eu> έχει καταχωρηθεί και χρησιμοποιείται κακόπιστα για τους ακόλουθους λόγους:

  Αναπαραγωγή / Δουλική απομίμηση εμπορικών σημάτων της Καταγγέλλουσας
  Η Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας του Καθ` ου, όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://dpdcargo.eu, και απεικονίζεται στο υπ` αριθμ. 11 Συνημμένο αναπαράγει δουλικά και χωρίς την άδεια της Καταγγέλλουσας τα εμπορικά σήματά της και ιδίως τα ακόλουθα:

  - το Σήμα της Ε.Ε. με αριθμό 012722427 dpd (λεκτικό) που κατατέθηκε στις 21/03/2014 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 14/08/2014 για τη διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών στις κλάσεις 9, 16, 35, 39 και 42,
  - το Σήμα της Ε.Ε. με αριθμό 013720636 «dpd group» και έγχρωμη απεικόνιση κόκκινου χρώματος που κατατέθηκε στις 09/02/2015 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 08/06/2015 για τη διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών στις κλάσεις 9, 16, 35, 39 και 42,
  - το Σήμα της Ε.Ε. με αριθμό 002238178 «DPD» και έγχρωμη απεικόνιση που κατατέθηκε στις 25/05/2001 και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 02/07/2002 για τη διάκριση υπηρεσιών στις κλάσεις 36 και 39,

  Δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου συγχύσεως, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχετίσεως

  Ο Καθ` ου χρησιμοποιεί το Όνομα Τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης Καταγγελίας για να παραπέμψει σε μια ιστοσελίδα η οποία προωθεί τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες με αυτές που παρέχονται από την Καταγγέλλουσα.

  Η Καταγγέλλουσα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά από το έτος 1977 και διαθέτει 32.000 σημεία παραλαβής σε 230 διαφορετικές χώρες. Το υπό καταγγελία Όνομα Τομέα καταχωρήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018, ήτοι δεκαοκτώ έτη μετά το 2000, όταν η Καταγγέλλουσα άρχισε να καταχωρεί τα εμπορικά σήματα του χαρτοφυλακίου της που περιέχουν την ένδειξη DPD. Ενόψει, αφενός της φήμης της Καταγγέλλουσας και αφετέρου του πεδίου της δραστηριότητας του Καθ` ου, είναι προφανές ότι ο τελευταίος γνώριζε τόσο την Καταγγέλλουσα όσο και τα εμπορικά της σήματα κατά την καταχώρηση του υπό καταγγελία Ονόματος Τομέα. Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του ΠΟΔΙ (WIPO) στην με αριθμό D2012-1909 υπόθεση “Verner Panton Design v. Fontana di Luce Corp” «…στις περιπτώσεις όπου η φήμη του καταγγέλλοντος σε ένα δεδομένο σήμα είναι σημαντική και το σήμα φέρει ισχυρές ομοιότητες με το υπό καταγγελία όνομα τομέα, ο κίνδυνος συγχύσεως είναι τέτοιος που μπορεί να συναχθεί κακή πίστη εκ μέρους του καθ` ου» (Συνημμένο 12 μαζί με την εν αποσπάσματι μετάφρασή του στα Ελληνικά)). Συνεπώς, ο Καθ` ου επεδίωξε να κάνει χρήση της φήμης της Καταγγέλλουσας και προχώρησε κακόπιστα στην καταχώρηση του υπό καταγγελία Ονόματος Τομέα.

  Η απόφαση με αριθμό D2018-0887 "DPDgroup International Services GmbH & Co. KG κατά Eden Crowin" ενισχύει την προηγούμενη σκέψη κρίνοντας ότι «…το σήμα DPD της Καταγγέλλουσας δεν είναι μια συνήθης συντομογραφία ή συνδυασμός γραμμάτων και, ως εκ τούτου, έχει ένα επίπεδο ιδιαίτερου διακριτικού χαρακτήρα σε σχέση με την υπηρεσία για την οποία χρησιμοποιείται από την Καταγγέλλουσα…» (Συνημμένο 13 μαζί με την εν αποσπάσματι μετάφρασή του στα Ελληνικά). Είναι σαφές ότι ο Καθ` ου δεν επέλεξε να ενσωματώσει τυχαία τα γράμματα DPD στο υπό καταγγελία Όνομα Τομέα, αλλά χρησιμοποιεί το υπό καταγγελία Όνομα Τομέα με σκοπό να προσελκύσει τους χρήστες του Διαδικτύου στην δική του ιστοσελίδα  για ίδιο επιχειρηματικό όφελος.

  Περαιτέρω, σύμφωνα με πάγια νομολογία, σε περίπτωση που το υπό καταγγελία Όνομα Τομέα συνδέεται τόσο άμεσα με ένα ιδιαιτέρως γνωστό όνομα καθώς και με τις υπηρεσίες που προσφέρονται υπό το όνομα αυτό, η χρήση του από κάποιον τρίτο που δεν συνδέεται με τον νόμιμο δικαιούχο, καταδεικνύει καιροσκοπική κακή πίστη [ιδέτε αποφάσεις Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., WIPO Case n° D2000-0163 (Συνημμένο 14 μαζί με την εν αποσπάσματι μετάφρασή του στα Ελληνικά) ; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Case n° D2000-0226 (Συνημμένο 15 μαζί με την εν αποσπάσματι μετάφρασή του στα Ελληνικά)]. Ως εκ τούτου, το υπό καταγγελία Όνομα Τομέα το οποίο αποτελεί απομίμηση ενός ιδιαίτερα γνωστού ονόματος όπως είναι το DPD στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παράδοσης, και που χρησιμοποιείται από τρίτον ο οποίος δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την Καταγγέλλουσα, πρέπει οπωσδήποτε να θεωρηθεί ότι συνιστά αντικειμενικώς κακόπιστη κατοχύρωση.

  Λαμβάνοντας υπόψη την αναπαραγωγή των εμπορικών σημάτων της Καταγγέλλουσας από τον Καθ` ου στην ιστοσελίδα του μέσω της οποίας προωθεί παρόμοιες υπηρεσίες με τις διακρινόμενες υπό το προσβαλλόμενο  Όνομα Τομέα, καθίσταται φανερό ότι ο Καθ` ου σκόπιμα επιχείρησε να προσελκύσει, για ίδιον εμπορικό όφελος, χρήστες του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του, δημιουργώντας σύγχυση με τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας. Πράγματι, κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα του Καθ` ου, οι χρήστες του Διαδικτύου που βλέπουν τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας είναι πιθανό να πιστέψουν ότι βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Καταγγέλλουσας, ή τουλάχιστον ότι οι προωθούμενες υπηρεσίες είναι
  συνδεδεμένες με την Καταγγέλλουσα. (ιδέτε και απόφαση της Επιτροπής επί όμοιας υποθέσεως – Συνημμένα 10 & 10α).

  Ο ως άνω περιγραφόμενος κίνδυνος σύγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχετίσεως, εντείνεται έτι περαιτέρω εάν ληφθεί υπόψη ότι ο Καθ` ου έχει οργανώσει την Ιστοσελίδα του κατά τρόπο που να δημιουργεί την εντύπωση στον μέσο καταναλωτή – χρήστη του Διαδικτύου ότι αποτελεί μια υψηλού κύρους εταιρεία υπηρεσιών παράδοσης προϊόντων, που μάλιστα δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, ακριβώς, δηλαδή, αυτό που στην πραγματικότητα είναι η Καταγγέλλουσα. Τούτο διότι, στην επάνω αριστερή πλευρά της Ιστοσελίδας dpdcargo.eu (και, επομένως, κατά λογική ακολουθία, στο σημείο που θα εστιάσει το πρώτον ο μέσος καταναλωτής – χρήστης του Διαδικτύου) ο Καθ` ου παραθέτει, εκτός από την ένδειξη dpd cargo – που συνιστά ad hoc προσβολή των προγενεστέρων δικαιωμάτων της Καταγγέλλουσας –και απεικόνιση παγκόσμιου χάρτη συνοδευόμενη από απεικονίσεις μεταφορικών φορτηγών∙ όλα σε φόντο κόκκινου χρώματος (ιδέτε Συνημμένο 11). Ενώ, ακριβώς κάτωθι αυτών, τίθεται με ευμεγέθεις κεφαλαίους χαρακτήρες η φράση «We can deliver your cargo worldwide» [δηλαδή σε Ελληνική μετάφραση «Μπορούμε να παραδώσουμε το φορτίο σας οπουδήποτε»]. Επιπλέον, ακριβώς κάτωθι τούτων απεικονίζονται κατά σειρά ένα τάνκερ μεταφορών, ένα αεροπλάνο, και ένα φορτηγό, επιρρωνύοντας τις ανωτέρω δηλώσεις του Καθ` ου, και με βάση τον ανωτέρω αναφερόμενο ορισμό του “cargo”, ότι δηλαδή εκτελεί υπηρεσίες μεταφορών, μέσω πλοίων, αεροπλάνων και μηχανοκίνητων οχημάτων. Με άλλα λόγια ο Καθ` ου απομιμείται δουλικά στην εν λόγω ιστοσελίδα του, πέραν των προγενέστερων δικαιωμάτων, και άλλα οπτικά στοιχείων και απεικονιστικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου της Καταγγέλλουσας, κάτι που εντείνει τον κίνδυνο συγχύσεως, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχετίσεως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διότι στις ήδη υφιστάμενες και έντονες ηχητική και εννοιολογική, προστίθεται πλέον και η οπτική ομοιότητα.


  ΤΤα ίδια ισχύουν mutatis mutandis και όσον αφορά την παράθεση από τον Καθ` ου, στο τμήμα “Contact Us” της εν λόγω ιστοσελίδας του (ιδέτε Συνημμένο 16), των τοπικών γραφείων – υποκαταστημάτων του Καθ` ου ανά τον κόσμο: Global Head Office - DPD Ellada A.E., DPD UK Head Office, DPD USA Inc., DPD Sweden AB, DPD Denmark A/S, DPD France S.A., DPD Branch Office & Co. KG, DPD Magyarorszag Kft., DPD Agentes de Navegacao, DPD Espana SLU, DPD Cyprus Ltd., DPD Genova S.p.A., DPD Croatia agencija d.o.o., DPD Deutschland GmbH & Co. KG, DPD Polska Sp. z.o.o., DPD Gemi Acenteligi Sirketi, και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων: GlobalOffice.Info@dpdcargo.eu, HeadOffice.UK@dpdcargo.eu , US-info@dpdcargo.eu, Sweden-info@dpdcargo.eu, Denmark.office@dpdcargo.eu, Fr-paris@dpdcargo.eu, at-vienna@dpdcargo.eu, Budapest.Hungary@dpdcargo.eu, LISBOAPTLIS@dpdcargo.eu, Espana.info@dpdcargo.eu, Limassol.Cyprus@dpdcargo.eu, Genova.Italy@dpdcargo.eu, Rijeka.Croatia@dpdcargo.eu, Hamburg.Germany@dpdcargo.eu, Gdynia.Poland@dpdcargo.eu, Ismir.Turkey@dpdcargo.eu για επικοινωνία με τα εντεύθεν τοπικά γραφεία – υποκαταστήματα του Καθ` ου, όσο και, μεταξύ άλλων, του customer.care@dpdcargo.eu τα οποία, πέραν της αναπαραγωγής αυτούσιας της λεκτικής ενδείξεως DPD, εντείνουν τον κίνδυνο σύγχυσης για το μέσο καταναλωτή, που θα θεωρήσει ότι συναλλάσσεται με την - παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας δραστηριοποιήσεως - Καταγγέλλουσα και όχι με τον Καθ` ου.

  Συνεπώς, κατόπιν όλων των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι ο Καθ` ου έχει καταχωρίσει και χρησιμοποιεί απατηλά και κακόπιστα το Όνομα Τομέα <dpdcargo.eu> αναπαράγοντας δουλικά τα προγενέστερα δικαιώματα της Καταγγέλλουσας επί σκοπώ απόκτησης αθέμιτου πλεονεκτήματος, όσο και περιουσιακού οφέλους, παρασιτώντας επί της φήμης και εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα τούτων.
 2. Καθ’ ου η Αίτηση
  Ο καθ'ου η αίτηση δεν έλαβε θέση επί των ισχυρισμών της Καταγγέλλουσας.
  
  Από τα στοιχεία του φακέλου δεν προέκυψε εξάλλου καμία συμμετοχή του στην όλη διαδικασία.
 
Συζήτηση και Πορίσματα
Ι. Η ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ


Σύμφωνα με το άρθρο Β 10 α των Κανόνων ΕΕΔ, η παράλειψη συμμόρφωσης προς οποιεσδήποτε προθεσμίες που καθιερώνονται από τους Κανόνες ΕΕΔ από ένα διάδικο μέρος, δεν παρεμποδίζουν την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, η  οποία «δύναται να θεωρήσει ότι η εν λόγω παράλειψη συμμόρφωσης αποτελεί  βάση αποδοχής των αξιώσεων του άλλου [διάδικου] μέρους». Αντίστοιχα, το άρθρο 22 § 10 Καν. 874/2004 ορίζει πως «η παράλειψη οιπουδήποτε μέρους εμπλέκεται στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών  να απαντήσει  εντός των προβλεπομένων προθεσμιών … δύναται να εκληφθεί ως λόγος αποδοχής των καταγγελιών του αντιδίκου».

Στην περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία έχει διατυπωθεί η γνώμη, κατά την οποία η εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να οδηγεί αυτόματα σε έκδοση απόφασης υπέρ του προσφεύγοντος εξαιτίας της ερημοδικίας του αντιδίκου του, και αυτό διότι η ρύθμιση αναφέρεται σε δυνητική εκτίμηση της παράλειψης αντίκρουσης ως αποδοχής. Συστήνεται έτσι η εξέταση της καταγγελίας [προσφυγής] ως προς τη βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων της, και μόνο εφόσον διαπιστωθεί από την Επιτροπή η επαρκής θεμελίωσή της, καθίσταται εφικτή η έκδοση απόφασης υπέρ του προσφεύγοντος [Bettinger, Alternative Streitbeilegung für .EU, WRP 2006, 551. Επίσης]. Τη θέση αυτή ακολουθεί κατά συντριπτική πλειοψηφία η νομολογία της Επιτροπής [βλ. Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition, 2016 (”CAC .EU Overview 2.0”), σελ. 23 επ.].

ΙΙ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η προσφεύγουσα θεμελιώνει το δικόγραφο της καταγγελίας στην ύπαρξη προηγούμενου δικαιώματος, την πρόκληση κινδύνου σύγχυσης, την έλλειψη δικαιώματος και εννόμου συμφέροντος, και τέλος, στην ύπαρξη κακής πίστης από την πλευρά του καθ'ου. Για να γίνει δεκτή η προσφυγή κατά κατόχου ονόματος χώρου [ή τομέα], απαιτείται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων, οι οποίες πηγάζουν από τη συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 22 § 11, 21, και 10 § 1 Καν. 874/2004:

Α. Ύπαρξη προηγούμενου δικαιώματος του προσφεύγοντος ως το επίδικο όνομα χώρου, και

Β.  Κερδοσκοπική ή καταχρηστική καταχώρηση, η οποία αναγνωρίζεται ως  τέτοια, όταν ο κάτοχος δεν είχε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον για την επίμαχη καταχώρηση, ή όταν η καταχώριση έλαβε χώρα ή χρησιμοποιείται κακόπιστα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει και τυχόν ύπαρξη καταχρηστικότητας κατά την υποβολή της προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β 12 περ. η’ Κανόνων ΕΕΔ. Εκ προοιμίου σημειώνεται η  έλλειψη οιασδήποτε καταχρηστικότητας στην εξεταζόμενη προσφυγή, με δεδομένο ότι από την επεξεργασία του φακέλου της διαφοράς δε στοιχειοθετείται κακή πίστη της Καταγγέλλουσας κατά την άσκηση της επίδικης προσφυγής. Η προσφεύγουσα με σαφήνεια εξιστορεί τους λόγους άσκησης της προσφυγής, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά που επιχειρούν να την τεκμηριώσουν. Η προϊστορία της προσφεύγουσας και η μακρόχρονη σύνδεσή της με το επίδικο όνομα χώρου, συνηγορούν υπέρ της καλόπιστης άσκησης της παρούσας  προσφυγής.


1.  ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Κατά το άρθρο 10 § 1, ως  προηγούμενα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί ή θεσπιστεί από το εθνικό ή και το κοινοτικό δίκαιο ορίζονται τα κατατεθέντα εθνικά εμπορικά σήματα και στο μέτρο που προστατεύονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών στα οποία κατέχονται τα μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα,  εμπορικές επωνυμίες, εταιρικές επωνυμίες κλπ.

Στην εξεταζόμενη υπόθεση η προσφεύγουσα επικαλείται την ύπαρξη πληθώρας καταχωρημένων σημάτων, και προσκομίζει για το σκοπό αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά συνημμένα στην προσφυγή της. Από το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων, τα οποία αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο που αφορά στους ισχυρισμούς της Καταγγέλλουσας, αποδεικνύεται με σαφήνεια η ύπαρξη προηγούμενου δικαιώματος επί της ένδειξης <dpd>.

Η Καταγγέλλουσα δεν προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει άμεσα η ύπαρξη προηγούμενου δικαιώματος ως προς την ένδειξη  / προσθήκη <cargo>. Ωστόσο, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην προσφυγή της, η προσθήκη της λέξεως «cargo» δεν επαρκεί για τη διαφοροποίηση του Ονόματος Τομέα από τα εμπορικά σήματα της Καταγγέλλουσας. Αντιθέτως, το ως άνω πρόσθετο στοιχείο, είναι κοινόχρηστος όρος και επιτείνει το βαθμό σύγχυσης, καθώς παραπέμπει εννοιολογικά στις υπηρεσίες που παρέχει η Καταγγέλλουσα δηλαδή σε προϊόντα που μεταφέρονται με πλοίο, αεροσκάφος ή μηχανοκίνητο όχημα. Η νομολογία της Επιτροπής ακολουθεί αταλάντευτα την ίδια θέση [βλ. Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition, 2016 (”CAC .EU Overview 2.0”), σελ. 41 επ., όπου εκτενής κατάλογος αποφάσεων].

2. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της προσφυγής πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: Τα άρθρα 21 § 1 Καν. 874/2004 και Β 11  (δ) Κανόνων ΕΕΔ ρητά ορίζουν ότι μια καταχώρηση ανακαλείται ως καταχρηστική / κερδοσκοπική, όταν α) «καταχωρίσθηκε  από τον κάτοχο του,  ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα», ή β) «καταχωρίσθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη». Συνεπώς, η απόδειξη συνδρομής μιας από τις δύο προϋποθέσεις αποτελεί επαρκή όρο για  την αποδοχή της προσφυγής.

Στην προκείμενη περίπτωση, και με δεδομένη την ερημοδικία από την πλευρά του καθ’ ου, παρά την τήρηση όλων των αναγκαίων διαδικαστικών προϋποθέσεων, κρίνεται για λόγους οικονομίας  σκόπιμη η εξέταση καταρχήν  της δεύτερης προϋπόθεσης. Το άρθρο 21 § 3 Καν. 874/2004, και το άρθρο Β 11 (f) [στ΄ κατά την  ελληνική αρίθμηση] των Κανόνων ΕΕΔ ορίζουν ότι η κακή πίστη του καθ’ ου είναι δυνατόν να αποδειχθεί όταν:

«1) οι περιστάσεις καταδεικνύουν ότι το όνομα αποκτήθηκε με σκοπό την πώληση, την εκμίσθωση ή τη μεταβίβαση άλλως πως του ονόματος τομέα σε κάτοχο ονόματος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή 2) το όνομα τομέα καταχωρίσθηκε, προκειμένου να αποτραπεί ο κάτοχος ονόματος για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας να μετατρέψει το εν λόγω όνομα σε αντίστοιχο όνομα τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι:

i) η συγκεκριμένη συμπεριφορά του καταχωρίζοντος είναι δυνατόν να αποδειχθεί, ή  ii) το όνομα τομέα δεν χρησιμοποιήθηκε με τον ανάλογο τρόπο για δύο τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία καταχώρισης, ή iii) σε περιπτώσεις όπου, κατά τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας ΕΕΕΔ, ο κάτοχος ονόματος τομέα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή ο κάτοχος ονόματος τομέα δημοσίου φορέα έχει δηλώσει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το όνομα τομέα δεόντως, αλλά παραλείπει να το πράξει στο διάστημα των έξι μηνών που έπονται μετά από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ΕΕΕΔ»  ή

3) το όνομα τομέα καταχωρίσθηκε πρωτίστως με σκοπό την παρενόχληση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανταγωνιστή, ή

4) το όνομα τομέα χρησιμοποιήθηκε σκοπίμως με σκοπό το εμπορικό κέρδος για να προσελκύσει χρήστες του διαδικτύου, στον ιστότοπο ή σε άλλη θέση σε απευθείας σύνδεση του κατόχου του ονόματος τομέα, δημιουργώντας πιθανότητα σύγχυσης με όνομα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή θεσπιστεί δικαίωμα δυνάμει της εθνικής ή και της κοινοτικής νομοθεσίας, ή με όνομα δημοσίου φορέα, πιθανότητα σύγχυσης η οποία αφορά την πηγή, τη χορηγία, την υπαγωγή ή την έγκριση του ιστοτόπου ή της θέσης ή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται επί του ιστοτόπου ή της θέσης του κατόχου ονόματος τομέα, ή

5) το όνομα τομέα που έχει καταχωριστεί είναι όνομα προσώπου για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ του καθ’ ου η Αίτηση και του ονόματος τομέα που έχει καταχωρισθεί».

Από όλες τις περιπτώσεις των προαναφερόμενων διατάξεων αρκεί η αναφορά στην έλλειψη αποδεδειγμένης σχέσης μεταξύ του καθ’ου και του επίμαχου ονόματος χώρου [άρθρο 21 § 3 περ. ε΄ Καν. 874/2004 και Β 11 (στ) (5) Κανόνων ΕΕΔ]. Πράγματι, από την αντιπαραβολή της ένδειξης προς το πρόσωπο του καθ'ου κανένα απολύτως συνδετικό στοιχείο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί, με δεδομένη και την ερημοδικία του. Εξάλλου, η  αναφορά της διάταξης σε «όνομα προσώπου» καλύπτει τόσο τα φυσικά όσο και  τα νομικά πρόσωπα, του νόμου μη διακρίνοντος. Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί πως η προσφεύγουσα εκθέτει ειδικά και εμπεριστατωμένα τους λόγους συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης, όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς της που προαναφέρθηκαν.

Από τις ως άνω περιστάσεις αποδεικνύεται ότι ο καθ’ ού προέβη στην καταχώρηση του εν λόγω ονόματος γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί στον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, από ενδεχόμενη μεταγενέστερη “διαπραγμάτευση” της μεταβίβασης και πώλησής του στην καταγγέλουσα. Παράλληλα, στοιχειοθετείται πρόδηλα η περίπτωση του άρθρου 21 § 3 περ. δ΄ Καν. 874/2004 και Β 11 (στ) (4) Κανόνων ΕΕΔ.

Εξάλλου, και ως προς την πρώτη προϋπόθεση [άρθρα 21 § 1 (α) Καν.874/2004 και Β 11  (ε) Κανόνων ΕΕΔ], η επικρατούσα τάση στη νομολογία της Επιτροπής κατατείνει στη συναγωγή έλλειψης δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος επί του επίδικου ονόματος τομέα, όταν ο καθ'ου επιλέγει την ερημοδικία [βλ. Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition, 2016 (”CAC .EU Overview 2.0”), σελ. 24, υπό τον αριθμό 21].

Κατόπιν των ανωτέρω, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η καταχώριση του ονόματος τομέα από τον καθ’ου εμπίπτει και  στις δύο ως άνω περιπτώσεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Κανονισμού 874/2004».
 
Απόφαση
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή διατάζει, σύμφωνα με τις Παραγράφους B12 (β) και (γ) των Κανόνων, 


τη μεταβίβαση του ονόματος τομέα  DPDCARGO.EU στο όνομα του Καταγγέλλοντα
 
Μέλη της Επιτροπής
 • Apostolos Anthimos
Ημερομηνία: 2019-11-11
Παράρτημα 1
I.      Disputed domain name: [dpdcargo.eu]


II.    Country of the Complainant: [Germany]; legal representation Greece, country of the Respondent: [Greece]

III.    Date of registration of the domain name: [06 July 2019]

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

        1.   [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [012722427], for the term [dpd], filed on [21 March 2014], registered on [14 August 2014] in respect of goods and services in classes [9, 16, 35, 39, 42]

        2.   [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [013720636], for the term [dpd group], filed on [09 February 2015 ], registered on [08 June 2015] in respect of goods and services in classes [9, 16, 35, 39, 42]

        3.   [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [002238178], for the term [DPD], filed on [25 May 2001], registered on [02 July 2002] in respect of goods and services in classes [36, 39]

        4.   [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [006159487], for the term [DPD Dynamic Parcel Distribution], filed on [01 August 2007], registered on [19 August 2009] in respect of goods and services in classes [35, 39]

        5. [word/combined/figurative] [combined] trademark registered in [Greece], reg. No. [122515], for the term [DPD Direct Parcel Distribution], filed on [17 January 1995], registered on [17 October 1997] in respect of goods and services in classes [39]

V.    Response submitted: [No]

VI.   Domain name is identical / confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [No]
        2. Why:

a) No registration of any kind related to the domain name under dispute.

b) Not commonly known by the domain name.

c) The holder of a domain name is not making a legitimate and non-commercial or fair use of the domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes]
        2. Why:

a) the domain name was registered primarily for the purpose of disrupting the professional activities of a competitor.

b) the domain name was intentionally used to attract Internet users, for commercial gain, to the holder of a domain name website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with a name on which a right is recognized or established by national and Community law, such likelihood arising as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website or location or of a product or service on the website or location of the holder of a domain name.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: -

XII. Is Complainant eligible? Yes.