ADR Center för .eu till Tvistlösningsinstitutet anknutet till Tjeckiens Finanskammare och Tjeckiens Jordbrukskammare (Det Tjeckiska Tvistlösningsinstitutet)

Panelbeslut

§ B12 i .eu Tvistlösningsreglerna (ADR Regler)

Ärende nr.: 07836
Inlämningsdatum: 2019-11-20 16:14:08
Administrativ kontakt: Iveta Špiclová
 
Klagande
Namn: Tavazo, ILIAD ASHRAF POR
 
Klagandens berättigade företrädare
Namn: Tavazo, Farbod KALANTARI SAGHAFI
 
Svarande
Namn: Matt Jal
 
Svarandens berättigade företrädare
Namn:
 
Omtvistat domännamn: TAVAZO.EU
 
Övriga rättsliga ärenden
Panelen har ingen information om ytterligare rättsliga ärenden som pågår eller har avslutats, som är relaterade till det omtvistade domännamnet.
 
Engelsk sammanfattning av beslutet: En engelsk sammanfattning av detta beslut är härmed bifogad som Bilaga 1
 
Faktisk bakgrund
Klaganden är innehavare av varumärket TAVAZO (fig), som omfattas av de Internationella Registreringarna Nr 1268369 samt 1348650, registrerade den 11 juni 2015,vilka båda designerar EU.


Klaganden driver även sedan den 8 februari 2017 ett bolag i Spanien, med firmadominant TAVAZO.

Svaranden lät registrera <tavazo.eu> den 27 februari 2013.

Någon information om Svarandens verksamhet föreligger inte.
 
Parternas åsikter
 1. Klagande
  Klaganden anger att varumärket TAVAZO är Klagandens familjevarumärke sedan ca 100 år, vilket är varumärkesregistrerat inom EU sedan 2015, samt att Klaganden äger ett företag TAVAZO i Spanien sedan 2017. 
  

  Av denna anledning vill Klaganden att domännamnet <tavazo.eu> överförs till Klaganden.
 2. Svarande
  Svaranden har inte inkommit med svaromål inom angiven svarsfrist.
 
Diskussion och Slutsatser
Enligt Regler för tvistlösning om domännamn i toppdomänen .eu (”ADR Regler“) kan ett domännamn överföras till Klaganden  om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett eller flera namn som 


a) utgör erkänd och etablerad rättighet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller gemenskapsrätt och antingen
b) registrerats av innehavaren utan rätt eller berättigat intresse; eller
c) registrerats eller använts i ond tro.

Klaganden är innehavare av varumärket TAVAZO (fig), registrerat internationellt
1) Under nr IR1348650, ingivet 10 januari 2017, registrerat 21 mars 2017 för varor och tjänster i klasserna 32, 39, 43, designerat EU
2) Ubder nr IR1268369, ingivet 5 maj 2015, registrerat 11 juni 2015 för varor och tjänster i klasserna
29, 30, 31, 35, designerat EU

Klaganden driver även ett bolag registrerat i Spanien med firmadominanten TAVAZO, nämligen Tavazo Nuts, Societad Limitada, registrerat 8 februari 2017.

Klaganden uppfyller därmed behörighetsreglerna i Kapitel II, avsnitt 1, artikel 3, samt artikel 20 och 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/517.

Från förväxlingsbedömningen skall, enligt internationell praxis, bortses från själva toppdomänen (.eu), se Consejería de sandidad de la comunidad de Madrid v. Domain Handler, Ärende Nr. 05299.  Vad som således ska jämföras är Klagandens varumärke / firmadominant TAVAZO mot Svarandens <tavazo> (domännamnet utan toppdomänen). Panelen konstaterar att det omtvistade domännamnet är identiskt med Klagandens varumärke.

Rätt eller berättigat intresse?
Här noterar Panelen å ena sidan att det omtvistade domännamnet är registrerat år 2013, två år innan Klagandens varumärke TAVAZO registrerades för EU. Å andra sidan noteras att:

a) Klaganden hänvisar till att TAVAZO varit ”familjevarumärke” i 100 år, och även om familjen är etablerad i ett labnd utanför EU, nämligen Turkiet, kan det inte bortses från möjligheten att Svaranden registrerat <tavazo.eu> med kunskap om Klagandens planer på etablering inom EU,
b) Svaranden är identiifierad som Matt Jal, och det finns ingenting i Svarandens namn som indikerar att Svaranden har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <tavazo.eu>, samt att
c) Domännamnet <tavazo.eu> registrerades den 27 februari 2013, men har aldrig under de efterföljande närmare 7 åren använts, vilket ytterligare indikarar att Svaranden inte har något berättigat intresse av <tavazo.eu>.

Med hänvisning till ovanstående, drar Panelen slutsatsen att Svaranden registrerat <tavazo.eu> utan att ha någon rätt eller berättigat intresse till detsamma.

Då kriterierna för att medge Klagandens yrkande om överlåtelse därav är uppfyllda, saknas anledning för Panelen att ta ställning till huruvida domännamnet även registrerats eller använts i ond tro.
 
Beslut
Av ovannända skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och )c) i Reglerna, bestämmer Panelen att domännamnet  TAVAZO.EU skall överföras till Klaganden.
 
Panelmedlemmar
 • Petter Rindforth, LL M
Datum: 2020-01-13
Bilaga 1
I.      Disputed domain name: <tavazo.eu> 


II.     Country of the Complainant: Turkey, country of the Respondent: Sweden

III.    Date of registration of the domain name: 27 February 2013

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        1.   Combined International trademark designating European Union, reg. No. 1348650, for the term TAVAZO, filed on January 10, 2017, registered on March 21, 2017 in respect of goods and services in classes 32, 39, 43

        2.   Combined International trademark designating European Union, reg. No. 1268369, for the term TAVAZO, filed on May 5, 2015, registered on June 11, 2015 in respect of goods and services in classes 29, 30, 31, 35
        3.   company name: Tavazo Nuts, Societad Limitada, regustered in Spain

V.    Response submitted: No

VI.   Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Why: There is nothing in the Respondent's name to indicate that Respondent has any right or legitimate interest in the domain name <tavazo.eu>, and further the fact that <tavazo.eu> has never been used since it was registered in February 27, 2013 (almost 7 years ago).

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes/No]
        2. Why:

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: The Respondent has not replied within the due date, thereby chosen to not contest the claims of the Complainant.

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant:No

XII.  Is Complainant eligible? Yes