Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 07897
Indientijd: 2021-08-17 08:44:27
Administratief contact: Iveta Špiclová
 
Klager
Naam/Handelsnaam : European Alliance of YMCAs (YMCA Europe), Marius Gabriel Pop
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam :
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Evolution Media e.U., Domanin Manager
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : YMCA.EU
 
Andere juridische procedures
Er zijn geen (andere) gerechtelijke procedures bekend die betrekking hebben op de betwiste domeinnaam.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Het Panel zal onder beweringen van partijen en de bevindingen en vaststelling voor zover nodig ingaan op de feitelijke situatie.


Klager de Europese Alliantie van YMCA's (YMCA Europe) werd in 1973 opgericht door verschillende nationale YMCA's met als doel een collectieve richting te geven aan de Europese beweging en het werk van de YMCA over het hele continent te versterken. Klager is sinds 1998 een onder het recht van de Tsjechische Republiek als non-gouvermentele organisatie opgerichte vereniging. Op het moment zijn er 39 nationale YMCA's in Europa en 33 van hen zijn volwaardige leden van Klager. De rest zijn samenwerkende YMCA's. Klager heeft een licentie gekregen van The World Alliance of Young Men’s Christian Associations voor het merk YMCA, inclusief het Europese Uniemerk YMCA nummer 1397152, registratiedatum 22 januari 2018.

Verweerder heeft de betwiste domeinnaam <ymca.eu> geregistreerd op 12 oktober 2008.
De betwiste domeinnaam wordt door Verweerder te koop aangeboden voor een bedrag van Eur 999.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klager stelt dat de betwiste domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten of legitieme belangen met betrekking tot de betwiste domeinnaam. Klager YMCA Europe is de overkoepelende organisatie voor alle YMCA's in Europa.  Klager voert aan dat Verweerder geen lid is van de vereniging YMCA Europe of van een Europese YMCA of van enige andere YMCA. Volgens Klager werd de betwiste  domeinnaam door Verweerder verworven met als enig doel de betwiste domeinnaam te verkopen en winst te maken.
  
  Klager heeft meerdere keren contact opgenomen met Verweerder via alle gevonden e-mailadressen met het verzoek om de overdracht van het domein naar Klager, waarbij Klager heeft toegezegd de oorspronkelijke aanschafkosten te vergoeden. Klager heeft geen enkele reactie van Verweerder ontvangen.
 2. Verweerder
  Verweerder heeft geen verweer gevoerd.
 
Behandeling en bevindingen
Het Panel constateert dat de door Klager genoemde feiten en argumenten door Verweerder niet zijn bestreden.


In overeenstemming met artikel B11(a) van de .eu Alternative Dispute Resolution Rules (the "ADR Rules") neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Op grond van artikel B11(d) wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien Klager aantoont dat: (i) de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemt met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.  

Het Panel is van oordeel dat Klager in onderhavige zaak genoegzaam heeft aangetoond dat Klager via een verkregen licentie rechten heeft op het Europese Uniemerk YMCA. Het Panel neemt hierbij in overweging dat de internationale YMCA organisatie al in 1844 werd opgericht en in 1855 haar eerste internationale congres in Europa hield onder leiding van Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis. Het Panel is dan ook van oordeel dat de betwiste domeinnaam identiek is aan het merk van Klager. De .eu toevoeging van de betwiste domeinnaam dient buiten beschouwing te worden gelaten (zie paragraaf II.1. van het Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition (“CAC .EU Overview 2.0”)). Aan de eis van artikel 21, lid 1 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 is derhalve voldaan. Het doet hierbij niet ter zake dat het merk pas na de registratie van de betwiste domeinnaam is verkregen (zie paragraaf II.5. van CAC .EU Overview 2.0).  

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de registratie van de betwiste domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd, (ii) ofwel de betwiste domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. In artikel B11(d) van de ADR Rules zijn deze voorwaarden eveneens opgenomen.

Het Panel merkt allereerst op het onbetwist vaststaat vast dat Verweerder de betwiste domeinnaam in 2008 heeft geregistreerd en dat de betwiste domeinnaam niet op relevante wijze wordt gebruikt. De betwiste domeinnaam verwijst naar een pagina waar de betwiste domeinnaam te koop wordt aangeboden. Verweerder heeft de betwiste domeinnaam ondergebracht bij “Dan.com”, een platform met als enige doel het verhandelen van domeinnamen. Op basis van het voorliggende zaakdossier concludeert het Panel dat Verweerder de betwiste domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof (vergelijk artikel 21.2.a) van Verordening (EG) Nr. 874/2004. Verweerder is ook geen onderneming die algemeen bekend staat onder de betwiste domeinnaam. Verweerder heeft geen indicaties anderzijds ingediend en heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de betwiste domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 21 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 voldaan.

Voorts is de vraag aan de orde is of Verweerder geacht kan worden de betwiste domeinnaam te kwader trouw te gebruiken. Uit de hiervoor genoemde feitelijke situatie blijkt dat de betwiste domeinnaam sinds de registratie in 2008 feitelijk niet op een relevante manier wordt gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten. Conform het bepaalde in artikel 21.3 (b) (ii) van Verordening (EG) Nr. 874/2004 mag worden aangenomen dat er bij niet gebruik gedurende ten minste twee jaar sprake is van kwader trouw. Het Panel merkt in dit kader tevens op dat Verweerder geen verweer heeft gevoerd. Alles overwegende kan het gebruik van de betwiste domeinnaam naar het oordeel van het Panel als te kwader trouw worden gezien. Daarmee is aan het derde vereiste van artikel 21 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 voldaan. Het Panel merkt tenslotte op dat Verweerder in vele domeinnaam zaken betrokken is en dat in diverse van deze vergelijkbare zaken door CAC Panels is beslist dat de Vereerder te kader trouw heeft gehandeld (zie o.a. de zaken CAC 07600, 07646, 07720 en 07632).
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Rules besloten tot overdracht domeinnaam YMCA.EU op Klager.
 
Arbiters
 • Dinant T.L. Oosterbaan
Datum : 2021-11-19
Bijlage 1
I.      Disputed domain name: YMCA.EU


II.     Country of the Complainant: Czech Republic, country of the Respondent: Austria

III.    Date of registration of the domain name: 12 October 2008

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: EU Word Trademark YMCA number 1397152, Registration Date 22 January 2018, in respect of goods and services in classes 41, 43, 45
      
V.    Response submitted: No

VI.   Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Why: No relevant use by Respondent. Domain name is only offered for sale.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Why: non-use for over 2 years.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: Respondent has been found to act in bad faith in several decisions by CAC panels.

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: n/a

XII.  Is Complainant eligible? Yes