Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 08135
Indientijd: 2021-03-23 09:26:41
Administratief contact: CAC, Bc. Denisa Říhová
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Robert Koller
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam :
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : mainDo., Tayfun Dogan
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : EFIA.EU
 
Andere juridische procedures
Er zijn geen andere gerechtelijke procedures met betrekking op de betwiste domeinnaam bekend.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
De Klager is Robert Koller uit Luxemburg. Er wordt geen informatie verstrekt over de activiteiten van de Klager.


De betwiste domeinnaam <efia.eu> (hierna ‘de Domeinnaam’) werd op 10 november 2020 geregistreerd door Tayfun Dogan van de organisatie mainDo.

De Domeinnaam leidt de Internetgebruiker naar de domeinnaam <dan.com>, die verwijst naar een website waarop de Domeinnaam te koop wordt aangeboden.
 
Beweringen van partijen
  1. Klager
    Klager meent dat de Domeinnaam werd geregistreerd en wordt gebruikt voor louter speculatieve doeleinden. Klager is van oordeel dat Verweerder geen recht of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Klager stelt ook dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw zijn. Volgens Klager verhindert Verweerder dat legitieme gebruikers de Domeinnaam registreren.
  2. Verweerder
    Verweerder betwist de argumenten van Klager en stelt dat Klager niet aantoont waarom hij rechten heeft op de Domeinnaam. Verweerder stelt verder dat het registreren, kopen en verkopen van domeinnamen niet betekent dat de Domeinnaam te kwade getrouw is geregistreerd. Ten slotte stelt Verweerder dat de Klacht slecht onderbouwt en slecht beargumenteert is.
 
Behandeling en bevindingen
Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van “.eu”-domeinnamen en luidt als volgt: 


"1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt."

Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.

De bewijslast van de voorwaarden van voornoemd artikel ligt bij de Klager. De houder van de domeinnaam dient evenwel op zijn beurt te goeder trouw mee te werken door bewijs aan te leveren dat hij een gewettigd belang heeft (of beweert te hebben) aangaande de domeinnaam of domeinnamen (Zaak nr. 2035, Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou, 10 augustus 2006 (warema.eu)).

1. Domeinnaam identiek of verwarrend gelijkend met erkende of vastgestelde rechten van Klager

In overeenstemming met artikel B11(a) ADR-Voorschriften neemt het Panel een beslissing over de Klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Klager moet de gronden beschrijven waarop de Klacht is gebaseerd en moet daarom (onder andere) aantonen dat hij rechten heeft in een naam volgens de nationale en/of communautaire wetgeving. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of een verwarrende gelijkenis vertonen met die naam (zie punt II van het Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition (”CAC .EU Overview 2.0”), p. 29).

In de huidige zaak toont Klager niet aan dat hij bij het instellen van de Klacht rechten heeft met betrekking tot de naam EFIA of enige andere naam waarmee de Domeinnaam een verwarrende gelijkenis zou vertonen.

Gezien het gebrek aan enig bewijs van erkende of vastgestelde rechten oordeelt het Panel dat Klager niet voldoet aan de eerste voorwaarde vervat in artikel 21 van Verordening EG/874/2004. Gezien de bovenstaande bevindingen behoeft het Panel dan ook niet nader in te gaan op de volgende voorwaarden vervat in datzelfde artikel.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde reden heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over de afwijzing van de Klacht.
 
Arbiters
  • PETILLION, Flip Petillion
Datum : 2021-04-22
Bijlage 1
I.      Disputed domain name: EFIA.EU


II.     Country of the Complainant: Luxembourg, country of the Respondent: Netherlands

III.    Date of registration of the domain name: 20 November 2020

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
       12.  other: None

V.    Response submitted: Yes

VI.   Domain name is neither identical nor confusingly similar to protected rights of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
      No need to assess given the absence of protected rights of the Complainant

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
      No need to assess given the absence of protected rights of the Complainant

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:

X.    Dispute Result: Complaint denied

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant:

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [Yes/No]