Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 08203
Indientijd: 2021-10-05 11:39:04
Administratief contact: CAC, Bc. Denisa Říhová
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Jan Backhaus
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam :
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Evolution Media e.U., Domain Manager
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : BACKHAUS.EU
 
Andere juridische procedures
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Onderhavig geschil betreft de domeinnaam "BACKHAUS.EU" die op 10 augustus 2011 geregistreerd werd op naam van Evolution Media e.U. ("Verweerster"). Klager is Jan Backhaus, een Duits staatsburger. Klager beroept zich op zijn familienaam als ouder recht om de overdracht te bekomen van de betwiste domeinnaam.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klager stelt dat de betwiste domeinnaam identiek is aan zijn familienaam en dat Verweerster geen rechten of legitiem belang kan aantonen bij de registratie van de domeinnaam. Klager beweert dat Verweerster geen geregistreerde handelsmerken heeft voor de term BACKHAUS en dat het bedrijf evenmin bekende vertegenwoordigers heeft die deze naam dragen. Klager beweert verder dat Verweerster de domeinnaam momenteel te koop aanbiedt voor €1999 plus BTW en legt daarvan tevens bewijs voor. Volgens Klager heeft Verweerster de domeinnaam in de afgelopen 10 jaar nooit voor andere doeleinden gebruikt.
  

  Klager beweert ook nog dat Verweerster een groot aantal domeinnamen heeft geregistreerd waarop het geen eigen rechten heeft. Klager geeft aan dat dit vaak namen zijn die in de Duitstalige wereld als familienaam worden gebruikt, dat Verweerster regelmatig gedaagde is in geschillenprocedures over degelijke domeinnamen, en dat Verweerster in dat soort procedures zelfs geen verweer voert.

  Volgens Klager wijzen deze elementen erop dat Verweerster te kwader trouw is en speculeert op de onwetenheid van het publiek om overdreven prijzen te hanteren in haar verkoop van dit soort domeinnamen.

  Klager geeft tenslotte aan dat hij de domeinnaam wenst te gebruiken voor privé- en freelance doeleinde, waaronder het verzenden en ontvangen van emails.

  Op grond van voornoemde factoren verzoekt Klager dat de domeinnaam aam hem wordt overgedragen.
 2. Verweerder
  Verweerster voerde geen verweer.
 
Behandeling en bevindingen
1.

Krachtens artikel 21 §1 van de Verordening (EG) 847/2004 en artikel B11(d)(1) van de ADR-Voorschriften, is het Panel bevoegd om een verzoek tot overdracht van de domeinnaam toe te wijzen indien de Klager aantoont dat:
(i) de domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of het recht van de Europese Unie;
(ii) de domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam, dan wel de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt;
(iii) de Klager voldoet aan de basiscriteria voor registratie overeenkomstig paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) nr. 733/2002.

2.
Artikel 10 §1 van de Verordening (EG) 847/2004 erkent de familienaam als een van de rechten waarop een claim kan worden gebaseeerd, voor zover deze wordt beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit is. Klager is een Duits staatsburger en beroept zich op zijn familienaam BACKHAUS als een erkend recht onder § 12 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Ter staving van zijn oudere naamsrecht legt Klager een kopie voor van zijn identiteitskaart waaruit blijkt dat zijn naamsrecht dateert van voor de registratie van de betwiste domeinnaam door Verweerster. Het Panel oordeelt dat Klager hiermee afdoende bewijs heeft geleverd van de rechtsgrond voor zijn claim.

3.
Het Panel oordeelt verder dat, met uitzondering van het topleveldomein .eu, de familienaam BACKHAUS identiek is aan de betwiste domeinnaam. Volgens vaste jurisprudentie van het Arbitragehof is het topleveldomein van geen tel en mag dit niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de identiteit of verwarrende gelijkenis tussen de domeinnaam en oudere rechten (zie bijvoorbeeld ADR 07741 "FOTI", ADR 07854 "JUST", ADR 07850 "KETTENBACH", ADR 07832 "ULLMANN"). Ook de identiteit tussen zijn familienaam BACHKHAUS en de betwiste domeinnaam werd derhalve afdoende door Klager bewezen.

4.
Verder besluit het Panel dat Klager tevens overtuigend bewijs heeft geleverd van de kwade trouw van Verweerster bij de regsitratie en het gebruik van de betwiste domeinnaam. Kwade trouw kan volgens artikel 21 §3 van de Verordening (EG) 847/2004 onder meer afgeleid worden uit omstandigheden die erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een erkend recht op de naam. Klager beweert en legt bewijs voor dat de domeinnaam momenteel te koop wordt aangeboden voor €1,999 plus BTW en  dat er tijdens de voorbije 10 jaar door Verweerster geen ander gebruik van werd gemaakt. Verweerster voerde geen verweer tegen de aantijgingen van Klager. Volgens § B10 van de ADR-voorschriften is het Panel gerechtigd om uit dit verzuim de conclusies te tekken die zij geschikt acht. Het Panel beslist dan ook om de beweringen van Klager als waar en onbetwist te beschouwen. Het Panel komt op basis van de omstandigheden die door Klager worden aangehaald tot het besluit dat de domeinnaam iderdaad geregistreerd en verworven werd met het uitsluitende oog op de verkoop ervan aan een rechtmatige houder van het naamsrecht.

5.
Omdat het Panel de kwade trouw van Verweerster bewezen acht, hoeft zij geen uitspraak meer te doen over het beweerde gebrek aan rechten of wettelijk belang vanwege Verweerster met betrekkig tot de betwiste domeinnaam. Hoe dan ook gaf Verweerster aan het Panel geen kennis van dergelijke rechten of legitiem belang zodat het Panel de bezweringen van Klager tezake eveneens als waar en onbetwist beschouwt.

6.
De Klager is een natuurlijk persoon met woonplaats in Duitsland en aldus gerechtigd om tot registratie van een ".eu" domeinnaam over te gaan (Artikel 4 § 2 (a) van de Verordening (EG) 733/2002).
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot overdracht van de domeinnaam  BACKHAUS.EU aan Klager.
 
Arbiters
 • M. Didier Deneuter, Attorney at law
Datum : 2022-01-03
Bijlage 1
II.     Country of the Complainant: GERMANY, country of the Respondent: AUSTRIA


III.    Date of registration of the domain name: 10 August 2011

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
       10.  family name: BACKHAUS

V.    Response submitted: No

VI.   Domain name is identical to the protected right of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Why: Respondent did not respond and thus failed to indicate any rights or legitimate interests. And no rights or legitimate interests were readily apparent.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why: Domain name appears to have been registered with the sole purpose to sell it to a holder of a prior legitimate right

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: respondent did not respond to the complaint.

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: respondent did not respond to the complaint.

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes