Het ADRCentrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

Arbitrage-beslissing

op grond van artikel B12 van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR-Voorschriften)

Zaaknummer : 08231
Indientijd: 2021-10-04 09:28:27
Administratief contact: CAC, Bc. Denisa Říhová
 
Klager
Naam/Handelsnaam : Fabian Wallentin
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Klager
Naam :
 
Verweerder
Naam/Handelsnaam : Evolution Media e.U., Null
 
Bevoegde vertegenwoordiger van Verweerder
Naam :
 
Betwiste domeinnaam : WALLENTIN.EU
 
Andere juridische procedures
Uit het zaakdossier is niet gebleken dat andere juridische procedures lopen die betrekking hebben op de betwiste domeinnaam.
 
Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting Arbitrage-beslissing in de Engelse taal vormt Bijlage 1
 
Feitelijke situatie
Klager draagt de naam Fabian Wallentin, bij geboorte verkregen, zoals blijkt uit de bij de KLACHT gevoegde geboorteakte, indentiteitskaart, paspoort en bewijs van staatsburgerschap in Oostenrijk. Klager werd geboren op DD.MM.YYYY.


Klager verzoekt overdracht van de domeinnaam <wallentin.eu> omdat genoemde domeinnaam nagenoeg identiek is aan zijn achternaam of familienaam.

De domeinnaam <wallentin.eu> is door Verweerder geregistreerd op 28 oktober 2009. Verweerder is een eenmanszaak in bezit van Markus Peter Jank. Verweerder voert zijn bedrijf onder de handelsnaam Evolution Media e.U., welke is opgericht naar Oostenrijks recht en gevestigd in Oostenrijk. Dit bljjkt uit uittreksels uit het Oostenrijkse Handelsregister, zoals bijgevoegd bij de Klacht.  

De taal van de zaak is Nederlands als gevolg van de door Verweerder gesloten overeenkomst ten tijde van de registratie van de domeinnaam bij de Registrar.
 
Beweringen van partijen
 1. Klager
  Klager stelt dat de domeinnaam <wallentin.eu> door Verweerder zowel zonder rechten of legitieme belangen moet zijn geregistreerd als ook dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd dan wel gebruikt en dat terwijl Klager zelf een recht op de naam Wallentin op grond van zijn geboorte en Oostenrijks staatsburgerschap heeft.
  

  De achternaam van Klager en de domeinnaam <wallentin.eu> van Verweerder zijn nagenoeg identiek. Het enige verschil is het achtervoegsel <.eu>. Overigens is Klager van mening dat in de vergelijking tussen recht en domeinnaam het top niveau domein < .eu> buiten beschouwing kan worden gelaten, aangezien dat reeds in vele eerdere uitspraken van het Tsjechische Arbitragehof ook buiten beschouwing werd gelaten. Dientengevolge kan gesteld worden dat het hier om een identieke naam gaat.

  Klager toont zijn recht op de naam Wallentin aan op basis van register uittreksels, zijnde bewijs van staatsburgerschap, geboorteakte, identiteitskaart en paspoort, alles in Oostenrijk. Tevens voegt Klager een Nederlandse vertaling van de identiteitskaart en paspoort toe.

  Klager stelt dat aan geen van de in artikel 21 lid 1A en B van Verordening (EG) nr. 874/2004 jo. Paragraaf B 11 (d) (i) en (ii) van de ADR regels gestelde omstandigheden met betrekking tot rechten of legitieme belangen aan de kant van Verweerder zijn voldaan. Tevens is de (iii) paragraaf van hetzelfde artikel van de ADR Regels met betrekking tot kwader trouw van toepassing. De EU Verordening en de ADR Regels geven voorbeelden van omstandigheden waaronder de artikelen B 11 (d) (i, ii en iii) van toepassing zijn. Deze omstandigheden zijn niet beperkt tot de genoemde voorbeelden. Vorbeelden van het hebben van een recht of legitiem belang hebben zijn onder andere: de domeinnaamhouder heeft de domeinaam in gebruik in verband met het aanbieden van goederen en diensten, de Verweerder heeft algemeen bekend gestaan onder de domeinnaam, de Verweerder maakt een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam.

  Klager voegt in de bijlagen bewijs van gebruik van de domeinnaam door Verweerder toe. Deze bewijzen zijn verkregen via Wayback Machine, een bedrijf dat historische websites opslaat. Klager toont een achttal afdrukken van de website van Verweerder daterend tussen 18 juli 2013 en 29 december 2020. In alle afdrukken wordt getoond dat de domeinnaam <wallentin.eu> te koop wordt aangeboden, in beginsel voor een bedrag van € 972 en in de latere als ook in de laatste afdruk voor een bedrag van € 999. De huidige website toont tevens op de thuispagina dat de domeinnaam te koop wordt aangeboden voor een bedrag van € 999. Dit laatste blijkt uit een bijgevoegde afdruk van de website in de Nederlandse alsook in de Duitse taal. Klager trekt daaruit de conclusie dat Verweerder de domeinnaam niet gebruikt ter aanbieding van goederen en diensten.

  Dat Verweerder niet algemeen bekend staat onder de domeinnaam blijkt volgens Klager uit het feit dat Verweerder’s bedrijfsnaam Evolution e.U is, welke in bezit van de heer Markus Peter Jank is.
  Het gebrek aan een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam blijkt volgens Klager uit de afdrukken van de website, zoals geproduceerd door het Waybackmachine en de afdruk van de recente website gevoerd onder <wallentin.eu>: op alle afdrukken wordt de domeinnaam te koop wordt aangeboden. Dit duidt op commercieel gebruik.

  Het alleen willen verkopen van de domeinnaam is volgens Klager ook een grond voor het vermoeden van kwade trouw.
  Klager stelt vervolgens dat voldaan is aan artikel artikel 21 lid 1B Verordening (EG) nr. 874/2004 jo. Paragraaf B 11 (d) (iii) van de ADR Regels. Ook van deze bepaling worden in de ADR Regels niet-gelimiteerde voorbeelden van omstandigheden genoemd waaronder een domeinnaamhouder een domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Dit is onder andere wanneer de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of wanneer de domeinnaam de naam van een persoon is en er geen verband kan worden aangetoond tussen de domeinhouder en de geregistreerde domeinnaam.

  Klager legt uit dat beide omstandigheden van toepassing zijn: de naam Wallentin is geen generieke uitdrukking in de Europese taal maar slechts een eigen naam.  Daarom kan Verweerder met de naam Evolution Media e.U. of Markus Peter Jank, die duidelijk ook geen goederen of diensten aanbiedt onder de naam Wallentin of de naam anderszins gebruikt, geen ander belang hebben bij het domein <wallentin.eu> dan het domein met winst doorverkopen aan iemand anders die rechten heeft op de naam "Wallentin". Deze bedoeling blijkt ook uit de bij de Klacht gevoegde WHOIS -databank waarin als  e-mailadres van Verweerder het adres domain-for-sale-at-www.DAN.com@evolution.eu wordt getoond, hetgeen duidelijk wijst op een bedoeling om te verkopen.

  Klager vervolgt zijn betoog met de mededeling het Hof van Justitie in HvJ EG 03.06.2010, C-569/08 heeft bepaald dat genoemde lijst van omstandigheden voor te kwader trouw niet uitputtend is. Dientengevolge betoogt Klager dat Verweerder een gedragspatroon van speculatieve of onrechtmatige registratie of gebruik van .eu-domeinen in de zin van de titel van artikel 21 (3)(B)(i) van verordening (EG) nr. 874/2004 vertoont. Ter staving somt Klager een aanzienlijke lijst van eerdere beslissingen, waarin Verweerder betrokken is, met betrekking tot familienamen van het Tsjechische Arbitragehof op.

  Klager doet tevens een betoog om het bijgevoegde bewijsmateriaal in de Duitse taal mee te nemen in de beoordeling van de Klacht aangezien Klager veronderstelt dat Verweerder de taal Duits machtig is. Daartoe voert Klager verschillende bewijzen aan, waaronder dat Verweerder een onderneming opgericht in Oostenrijk is, dat Verweerder meerdere domeinnaamprocedures heeft verricht en daarin verweer heeft gevoerd in de Duitse taal, zelfs letterlijk geciteerd is. Bovendien blijkt uit de  WHOIS gegevens dat de Duitse taal de contacttaal van Verweerder is.
 2. Verweerder
  Verweerder heeft geen Verweer gevoerd.
 
Behandeling en bevindingen
Taal

De procestaal van deze procedure is het Nederlands. Documenten, die in een andere taal zijn ingediend worden in beschouwing genomen op basis van artikel A3 (c), van de ADR-regels, waarin is bepaald dat de afwijkende taal geaccepteerd wordt indien de Klager in zijn Klacht kan aantonen, dat de Verweerder voldoende kennis bezit van deze afwijkende taal. Overigens bepaalt dat artikel verder dat Arbiter kan verzoeken om vertaling van documenten dan wel documenten buiten beschouwing laten.

Arbiter vindt dat Klager voldoende bewijzen heeft overlegd die leiden tot de conclusie dat Verweerder de Duitse taal machtig is. Dit deed Klager door middel van het aantonen van het Oostenrijks staatsburgerschap van Verweerder en de registratie in het Oostenrijkse handelsregister van de eenmanszaak van Verweerder.

Bovendien heeft Klager de meest relevante documenten, zoals het registratiebewijs bij het Oostenrijks Handelsregister van de onderneming van Verweerder als het registratiebewijs in het Oostenrijkse bevolkingsregister van de eigenaar van de onderneming van Verweerder vertaald in het Nederlands.
Voor de documenten in het Duits dan wel het Engels met betrekking tot de website <walletin.eu> en <evolution.eu> van Verweerder geldt dat deze zodanig eenvoudig zijn dat ze ongeacht de taal te begrijpen zijn en dus in deze beslissing in acht worden genomen.

De overlegde uitspraak van het Tsjechische Arbitragehof waarin uitspraken van Verweerder worden geciteerd en welke in de Duitse taal is opgesteld wordt buiten beschouwing gelaten aangezien deze te complex is voor beoordeling in een Nederlandstalige domeinnaamzaak.


De verzochte beslissing en de wettelijke bepalingen
Klager verzoekt om overdracht van de domeinnaam <wallentin.eu>.
Arbiter neemt een beslissing over de Klacht op grond van de ingediende argumenten en bijlagen en in overeenstemming met de ADR Regels.
Op grond van artikel B11 (d)(1) van de ADR Regels (Nieuw) wijst Arbiter de gevraagde voorzieningen toe indien Klager aantoont dat:
(i) de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemt met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en ook
(ii) de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belang bij de domeinnaam; of
(iii) de Domeinnaam beschouwd dient te worden als kwader trouw geregistreerd zijnde of te gebruikt wordend.  

Op grond van artikel 10 van de ADR Regels (Nieuw) mag Arbiter op basis van het gebrek aan Verweer de Klacht toewijzen. Arbiter heeft er echter voor gekozen een beslissing inhoudelijk te nemen.

Het recht van Klager
Artikel 10 §1 van de Verordening (EG) 847/2004 erkent de familienaam als een van de rechten waarop een Klacht kan worden gebaseerd, voor zover deze wordt beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit is.

Klager is een Oostenrijks staatsburger en beroept zich op zijn familienaam WALLENTIN als een erkend recht onder § 43 van het “Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch” het Oostenrijkse Burgerlijk Wetboek (OGH).  Alhoewel Klager geen bewijs van het artikel in het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek heeft overlegd is op basis van van geboorteakte, identiteitskaart, akte van staatsburgerschap en paspoort aannemelijk dat Klager een voortschrijdend recht op de familienaam Wallentin heeft en wel sinds zijn geboorte op DD.MM.YYYY.

Deze datum ligt ruim voor de registratie van de domeinnaam <wallentin.eu> op 28 oktober 2009 door Verweerder.

Vergelijking van recht en domeinnaam
Arbiter constateert dat, met uitzondering van de topniveaudomeinbepaling < .eu>, de familienaam WALLENTIN  identiek is aan de betwiste Domeinnaam. Volgens de heersende opvatting en de vaste rechtspraak van het Arbitragehof kan het topniveaudomein bij de beoordeling van de identiteit of verwarringwekkende gelijkenis buiten beschouwing worden gelaten. (zie bijvoorbeeld ADR 07741"FOTI", ADR 07854 "JUST", ADR 07850 "KETTENBACH", ADR 07832 "ULLMANN").
Vastgesteld kan worden dat voldaan is aan paragraaf B11(i)(A) van de ADR Regels (Nieuw).

Geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigd belang bij de domeinnaam
Klager overlegt een achttal afdrukken uit de Waybackmachine waaruit blijkt dat de website van Verweerder, die gevoerd wordt onder de domeinnaam <wallentin.eu>. in ieder geval sinds 17 juli 2013, alleen gericht is op de verkoop van genoemde domeinnaam. Hetzelfde blijkt uit een recente website afdruk van 13 september 2013: ook daar wordt nog immer de genoemde domeinnaam ter verkoop aangeboden.

Geen van deze websites afdrukken toont enige andere verbinding met de domeinnaam <wallentin.eu> anders dan dat de domeinnaam ter verkoop wordt aangeboden.
Klager toont tevens een afdruk van de website <evolution.eu>. Deze website komt overeen met Verweerder’s bedrijfsnaam en is door Verweerder in gebruik. Deze website biedt mediadiensten diensten aan. Op geen enkele wijze verwijst evolution.eu naar <wallentin.eu>.
Ook hier kan men de conclusie trekken dat ook er geen enkele verbinding met <wallentin.eu> bestaat en bovendien dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de naam Wallentin.
Uit het door Klager bijgevoegde uittreksel uit de WHOIS -databank van de domeinnaam  <evolution.eu> van Verweerder blijkt dat Verweerder als e-mailadres ‘domain-for-sale-at-ww.DAN.com@evolution.eu’ gebruikt. Alhoewel niet rechtstreeks geconcludeerd kan worden is wel aannemelijk dat Verweerder de intentie heeft domeinnamen, waaronder ook <wallentin.eu>, te verkopen.

Uit geen van bovengenoemde bewijsstukken blijkt een ander gebruik dan commercieel gebruik van de domeinnaam <wallentin.eu>, namelijk het aanbieden van de domeinnaam ter verkoop.
Arbiter komt op basis van de officiële registerdocumenten als ook de documenten uit de Waybackmachine en de recente website van Verweerder tot oordeel dat Klager voldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang bij de domeinnaam <wallentin.eu> heeft.

Te kwader trouw geregistreerd of gebruikt
Nu Arbiter oordeelt dat de domeinnaam is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigd belang is de Klacht voor toewijzing vatbaar en behoeft Arbiter niet in te gaan op de argumenten met betrekking tot de vermeende kwade trouw.

Ten overvloede merkt Arbiter op dat artikel 11 (f) (2) (ii) van de ADR Regels (Nieuw) hier eveneens van toepassing is. Hierin is bepaald dat het gebruik of registratie van een domeinnaam als te kwader trouw aangemerkt kan worden als een domeinnaam niet op een relevante wijze is gebruikt voor ten minste twee jaar gerekend vanaf de datum van registratie.

Overdracht of vernietiging domeinnaam
De Klager is een natuurlijk persoon met woonplaats in Oostenrijk en aldus gerechtigd om een .eu  registratie te verkrijgen (Artikel 10 § (1) van de Verordening (EG) 874/2004).

Arbiter beslist derhalve dat de domeinnaam <wallentin.eu> aan Klager dient te worden overgedragen.
 
Arbitrage-beslissing
Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over overdracht domeinnaam  WALLENTIN.EU op de Klager
 
Arbiters
 • Marieke Westgeest
Datum : 2022-01-19
Bijlage 1
I.      Disputed domain name: <wallentin.eu>


II.     Country of the Complainant: [Austria], country of the Respondent: [Austria]

III.    Date of registration of the domain name: [28 October 2009]

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
      
       10.  family name:
      

V.    Response submitted: [No]

VI.   Domain name/s is/are [identical/confusingly similar/neither identical nor confusingly similar] to the protected right/s of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes]
        2. Why:

Walletin is not a generic denomination in the languages of Europe, though it is a family name in Austria. Complainant has submitted his birth certificate, passport, evidence of citizenship of Austria and identity card on which all is displayed that his family name is Walletin. Complainant was born on DD.MM.YYYY.

Complainant demonstrated that the domain name <wallentin.eu> has been registered on 28 October 2009 and offered for sales since 18 July 2013 to date. Complainant furthermore demonstrated that Defendant has no connection with the name Wallentin as its company name is Evolution Media e.U., which is owned by Markus Peter Jank. There is no relation with the family name Walletin. Moreover, its company website <evolution.eu> does not show any link with Walletin, it is just offering media services. Therefore, it is sufficiently demonstrated that Defendant has no legitimate rights or interests in the domainname.

As one of the conditions of the Complaint is met and the two conditions in the law are alternative there is no need to examine the condition of bas faith.


VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes]
        2. Why:

Not discussed in detail but it is said that Article B11(f)(2)(ii) of ADR Rules (ii): the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration;
Is applicable


IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:

Panel may accept Complaint if there is no Defense according to article B 10 of the ADRE Rules (New). Panel however has decided on the merits of the case.

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name


XI.   Procedural factors the Panel considers relevant:

The language of proceedings is Dutch due to the domain name contract.

Complainant files his Complaint in Dutch but submits a few pieces of evidence in German and English including extracts of several Austrian Registers, extracts from Wayback Archive and a former decision of CAC in which Defendant is cited in German. Complainant requests the Panel to acknowledge these documents according to the ADR rules A3 (c) in which it is determined that in case of a diferent language these documents should be taken into account if the Defendant should be able to understand them. The article furthermore states that the Panel may request translations or set aside any submitted document in a diferent language. Complainant consequently explains that Defendant should be able to understand the German evidence, as from the Austrian Trade Register and Austrian Population Register it is clear that the company of Defendant is Austrian as well as its owner. As the language of Austria is German Defendant should be able to understand the additional evidence submitted in German.

The Panel decided to take into account those documents in a different language that are easily accessible. Any complex document, like the former decision of CAC, in which Defendant is cited, will be set aside.XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [Yes]